Shared publicly  - 
 
به طور قطع، نقد فیلم یکی از مهمترین رشته های مرتبط با هنر نمایش است. و در میان تمام نقادان و منتقدین سینمای ایران، نام مسعود فراستی یا آقای منتقد، به روشنی پدیدار است.
Translate
مسعود فراستی آقای منتقد سینما, به طور قطع، نقد فیلم یکی از مهمترین رشته های مرتبط با هنر نمایش است. و در میان تمام نقادان و منتقدین سینمای ایران، نام مسعود فراس
1
Add a comment...