Profile cover photo
Profile photo
Nikola RIKANOVIĆ; Prof.
85 followers -
Nikola RIKANOVIĆ Гимназија „Урош Предић”, Економско-трговинска школа; Панчево
Nikola RIKANOVIĆ Гимназија „Урош Предић”, Економско-трговинска школа; Панчево

85 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Dan škole!
Gimnazija "Uroš Predić", Pančevo
Izložba radova učenika
Foaje Kulturnog centra Pančeva

1-10.12.2017.
Otvaranje izložbe 1. decembra u 19h
Photo

Post has attachment
Mihajlo Pribić i Ana Novak
II7, Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
Photo

Post has attachment
https://www.pancevac-online.rs/arhiva/pdf/pancevac_08122017.pdf

У фоа јеу Кул тур ног цен тра
Пан че ва у петак, 1. децем бра,
отворена је изло жба радо ва уче -
ни ка пово дом дана Гим на зи је
„Урош Пре дић”. Овим пово -
дом се тра ди ци о нал но пред -
ста вља ју радо ви који су наста -
ли на часо ви ма ликов не кул -
ту ре, а овог пута је иза бра но
сто ти нак радо ва.
Изло жбу су отво ри ли уче ни -
ци дру гог раз ре да Михај ло
При вић и Ана Новак, који су
украт ко пред ста ви ли рад Нико -
ле Рика но ви ћа, јед ног од про -
фе со ра ликов не кул ту ре у Гим -
на зи ји „Урош Пре дић”.
Њего ви уче ни ци су овом при -
ли ком писа ли сво ја кре а тив на
раз ми шља ња на тему умет но -
сти, пита ња да ли је Бог ство -
рио чове ка или човек Бога, шта
је соци јал но рас про дат човек
у дана шњем све ту и слич но.
– Ода брао сам уче ни ке који
су има ли неве ро ват но кре а тив -
на раз ми шља ња на стра шно
тешке теме, чак реч кре а тив на
није аде кват на коли ко су њихо -
ве мисли дубо ке и коли ко се
они у овом спе ци фич ном вре -
ме ну еко но ми зма суо ча ва ју с
јако тешким иза зо ви ма који
нема ју егзакт не одго во ре, нема -
ју од кога да доби ју иску ства,
али се тру де да сво јим раз ми -
шља њем пре све га чују себе, шта
је то што као инди ви дуе носе.
На сво јим часо ви ма инси сти -
рам више на оном миса о ном,
да про ми шља ју и да поку ша ју
да про на ђу рела ци ју од посто -
је ћих инфор ма ци ја. Ту тра жим
начин да пока жу сво ју кре а тив -
ност – рекао је Рика но вић.
Већи број радо ва изло жи ли
су уче ни ци који ма пре да ју про -
фе со ри Иван Павлов и Миле
Спи ров ски.
– Пред ста вље ни су радо ви
уче ни ка од првог до четвр тог
раз ре да који су наста ли на часо -
ви ма ликов не кул ту ре и на сек -
ци ји која се одр жа ва сва ке субо -
те. Иза бра ли смо радо ве код
којих су испо што ва не ликов не
вред но сти и зако ни то сти, а
нарав но и ори ги нал ност – рекао
је Павлов.
Он је иста као да је ова изло -
жба одлич на при ли ка да се
пред ста ви рад тро ји це про фе -
со ра који има ју раз ли чит при -
ступ наста ви ликов ног.

https://www.pancevac-online.rs/arhiva/pdf/pancevac_08122017.pdf
Photo

Post has attachment
Otvaranje izložbe: Mihajlo Pribić i Ana Novak
II7, Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo

Post has attachment

Post has attachment
Dan škole!
Gimnazija "Uroš Predić", Pančevo
Izložba radova učenika
Foaje Kulturnog centra Pančeva

1-10.12.2017.
Otvaranje izložbe 1. decembra u 19h
Photo

Post has attachment
“МЕТАФОРА” Видео рад 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=hyswf3zxzAE&t=21s

Марина НЕМЧЕК и Себастијан КРАЧУН, Групни рад 3-6; Туристички техничар;
Економско-Трговинска школа ”Паја Маргановић” Панчево

Mentor: Nikola Rikanović, prof.


Спомен музеј "21. октобар"

24.11.2017.г. у 12:00 часова

Спомен- парк '' Крагујевачки октобар '' у Крагујевцу расписује
литерарни и ликовни

К О Н К У Р С
За ученике основних и средњих школа Србије и окружења на тему:
''Не смемо дозволити да нам се насмеши лице зла.''
Мирко Демић

Облик литерарне и ликовне обраде по слободном избору.
Жири за литерарне радове доделиће девет новчаних награда: прву, другу и трећу за ученике основних школа од 1. до 4. разреда; прву, другу и трећу за ученике основних школа од 5. до 8. разреда и прву, другу и трећу за ученике средњих школа.

Жири за ликовне радове доделиће девет новчаних награда: прву, другу и трећу за ученике основних школа од 1. до 4. разреда, прву, другу и трећу за ученике основних школа од 5. до 8. разреда и прву, другу и трећу за ученике средњих школа. Том прилико биће изабрана и школа са највећим бројем квалитетних радова и њој ће бити организована изложба у Музеју ''21. октобар'' 15. децембра 2017. године.

Награде ученицима ће бити уручене на уметничкој манифестацији '' Доста су свету једне Шумарице'', 24. новембра 2017. године у Музеју '' 21. октобар'' у Крагујевцу.

Све радове (литерарне одштампане у два примерка и не дуже од 3 500 карактера, Times New Roman 12), потписане пуним именом и презименом, са називом, адресом, телефоном школе и именом и презименом наставника, доставити до 1. новембра 2017. године на адресу:

Спомен – парк '' Крагујевачки октобар'' ( за конкурс)
34000 Крагујевац
Кружни пут Десанкин венац бб

Контакт тел. 034/ 335- 607
e-mail: biblioteka@spomenpark.rs
http://www.spomenpark.rs
Photo

Post has attachment
“MEТАФОРА” Видео рад 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=hyswf3zxzAE&t=21s

Марина НЕМЧЕК и Себастијан КРАЧУН, Групни рад 3-6; Туристички техничар;
Економско-Трговинска школа ”Паја Маргановић” Панчево

Mentor: Nikola Rikanović, prof.


Спомен музеј "21. октобар"

24.11.2017.г. у 12:00 часова

Спомен- парк '' Крагујевачки октобар '' у Крагујевцу расписује
литерарни и ликовни

К О Н К У Р С
За ученике основних и средњих школа Србије и окружења на тему:
''Не смемо дозволити да нам се насмеши лице зла.''
Мирко Демић

Облик литерарне и ликовне обраде по слободном избору.
Жири за литерарне радове доделиће девет новчаних награда: прву, другу и трећу за ученике основних школа од 1. до 4. разреда; прву, другу и трећу за ученике основних школа од 5. до 8. разреда и прву, другу и трећу за ученике средњих школа.

Жири за ликовне радове доделиће девет новчаних награда: прву, другу и трећу за ученике основних школа од 1. до 4. разреда, прву, другу и трећу за ученике основних школа од 5. до 8. разреда и прву, другу и трећу за ученике средњих школа. Том прилико биће изабрана и школа са највећим бројем квалитетних радова и њој ће бити организована изложба у Музеју ''21. октобар'' 15. децембра 2017. године.

Награде ученицима ће бити уручене на уметничкој манифестацији '' Доста су свету једне Шумарице'', 24. новембра 2017. године у Музеју '' 21. октобар'' у Крагујевцу.

Све радове (литерарне одштампане у два примерка и не дуже од 3 500 карактера, Times New Roman 12), потписане пуним именом и презименом, са називом, адресом, телефоном школе и именом и презименом наставника, доставити до 1. новембра 2017. године на адресу:

Спомен – парк '' Крагујевачки октобар'' ( за конкурс)
34000 Крагујевац
Кружни пут Десанкин венац бб

Контакт тел. 034/ 335- 607
e-mail: biblioteka@spomenpark.rs
http://www.spomenpark.rs

Post has attachment
26.10.2017.
Bulevar vojvode Mišića 14; 11000 Beograd, Srbija

http://sajamknjiga.rs/#

IZBROJ
Osećaj odustajanja mi godi
Želim biti u sobi
U mraku da ležim
Da se ne borim
Tuga zidovima gmiže
I smisao truli
Dok nestaju boje
Stiskam grudi
Gitaro,tiše
Zbogom.

Mina Delić IV7
Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
Photo

Post has attachment
26.10.2017.
Bulevar vojvode Mišića 14; 11000 Beograd, Srbija

http://sajamknjiga.rs/#

Likovni VIDEO radovi . ПЕСМЕ О МАЈЦИ АНТОЛОГИЈА
1. "Pečat - JA" Luka Velimirov II5;
Katarina Gujanicic II5; Video: Damir Berbic II5;
"Pečat - (Ja sam te rodila...)" Danijel Drazilov II5; Performans 2-5, Grupni rad; Ana Šamara, Teodora Bubnjević, Dejan Gojsović II5
Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
Prijatelji dece Vojvodine- Nagrada za mentora profesora:
Nikola Rikanović

http://sajamknjiga.rs/#

2. "Ćerka i majka" Performans 2-6, Grupni rad
Andriana Beka i Lara Jockov II6; Foto: Milica Krneta II-6;
Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo.
Mentor: Nikola Rikanović, prof;

Prijatelji dece Vojvodine- Nagrada za mentora profesora:
Nikola Rikanović
Photo
Wait while more posts are being loaded