Shared publicly  - 
 
"สนใจ ม.ศรีปทุมมากค่ะ หาข้อมูลในเว็บไซต์มาว่าโลจิสติกส์ที่นี่มีชื่อเสียง
ดูที่เรียนไว้หลายที่ แต่หนูเลือกเรียนที่ศรีปทุม"
...................................................
นัฐกานต์ ปานสง่า
จาก รร.วัดพุทธบูชา จ.กรุงเทพมหานคร
#สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#SPU #Dekspu #Sripatum
#SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
www.spu.ac.th 
Translate
1
Add a comment...