Shared publicly  - 
 
รียนจริง ปฏิบัติจริง ของเด็ก RTV
เด็กนิเทศฯ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรียนจริงปฏิบัติจริง
กับการผลิตรายการโทรทัศน์ได้ทำทั้งงานเบื้องหน้าและวางแผน เขียนบท และถ่ายทำ
งานของเบื้องหลัง ประสบการณ์พร้อมทุกด้านค่ะ เรียนรู้จากการลงมือทำ
#สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ #คณะนิเทศศาสตร์ #SPU
#Dekspu #Sripatum #SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
www.spu.ac.th
Translate
1
Add a comment...