Profile

Cover photo
Kianoosh Rahmani
1,120 followers|423,792 views
AboutPostsPhotosVideosReviews

Stream

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
 
لطفا برای همه دوستان خود انتشار دهید👇👇
💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ!
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ " ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ:
"ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ به حاﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ، ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎﻩ ﻭ ﺟﺍﻧﺪﺍﺭﯼ امکان ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .💧💧💧💧💧💧💧💧
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﺏ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺖ، ﺳﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ " ﻋﻮﺍﻣﻞ:
ﻃﺒﯿﻌﯽ" ( ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ )، "ﺣﮑﻮﻣﺖ " ﻭ "ﻣﺮﺩﻡ " ﺍﯾﺮﺍﻥ می خوﺍﻧﺪ !
ﺟﺮﻡ ﺩﻭلت :
۱ - به خاﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺁب هاﯼ ﮐﺸﻮﺭ؛
۲ - ﺳﯿﺎست هاﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ " ﭘﻮﭘوﻠﯿﺴﺘﯽ " ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﯼ ﻭ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ؛
۳ - ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻭ به هدﺭ ﺩﺍﺩﺍﻥ ﺁﺏ ﮐﻪ ﺿﺮﺭ ﺁﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
۴ - ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺳﻨﺘﯽ ( ﮐﺎﺭﯾﺰ/ ﻗﻨﺎﺕ ) ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ، ﻣﺮﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، به خاﻃﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭ به هدﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ می دﻫﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ می گذﺭﺩ، ﺍﯾﺮﺍﻥ یک رﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰﺩیک تر ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺁﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﺸﻮﺩ، ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ به هدﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﻣﺮﮒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ، ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .💧💧💧💧💧
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮ ﻓﺮهنگ ساﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﻢ است.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ به هدﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ
ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ، ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﻮﺯ ﮔﺎمی است ﺑﺴﻮﯼ ﺭﻫﺎﯾﯽ !
💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/5a5579c6-0205-11e4-ab5b-00144feab7de.html#axzz3gmVuknCv
💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧
با كمال تاسف گزارش كاملا درست است و از حدود ٦٠٠ دشت، ٣٠٠ دشت كاملا از بين رفته و دشت مرده محسوب مي شوند. توليد بيش از ٣ ميليون تن هندوانه در سال بدون استفاده از فناوريهاي نوين ابياري ٦/٥ برابر مخزن سد كرج أب مصرف مي كند. و بسياري مثال هاي ديگر أر اين دست. به گزارش ناسا هم ايران وارد دوره خشكسالي شديد ٣٠ ساله شده است. به همين دليل اهميت كشت فراسرزميني بيش از پيش مشخص مي شود.

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧
 ·  Translate
9 comments on original post
12
1
Gelareh Tahmasebi's profile photo
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
 
دیوانه تر از من چه کسی هست
#کجاست
یک عاشق ِ این گونه از این دست
کجاست
تا اخم کنی دست به خنجر بزند
پلکی بزنی به سیم آخر بزند
تا بغض کنی،درهم و بیچاره شود
تا آه کِشی،بندِ دلش پاره شود

دیوانه تر از من چه کسی هست
#بگو
 ·  Translate
View original post
10
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
Listen to Kiss Me - Ed Sheeran cover by ryliebrown #np on #SoundCloud
http://soundcloud.com/ryliebrown/kiss-me-ed-sheeran-cover
A little something I did in my basement closet.
8
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
Listen to See You Again - Wiz Khalifa feat. Charlie Puth (Yisraily Edit) by 7 Laws Of Noah #np on #SoundCloud
http://soundcloud.com/the7commandments/wiz-khalifa-see-you-again-feat-charlie-puth-from-furious-7
5
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
8
Kianoosh Rahmani's profile photoNed a's profile photo
3 comments
Ned a
+
1
2
1
 
مبارکه
 ·  Translate
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
باید جای جالبی باشه Lavij

http://goo.gl/maps/rw8Z8
 ·  Translate
7
Kaspar Musuna's profile photo
 
U nas mamy nieznośne upały 40C w cieniu w słoncu brakuje skali na termometrze, nie wiem co to jest, ale to nie zwykłe u nas.
 ·  Translate
Add a comment...
In their circles
657 people
Have them in circles
1,120 people
ĸօг օรհ's profile photo
yasaman‌ farhani's profile photo
‫شکلات تـلـخ‬‎'s profile photo
kiyanoosh kordestani's profile photo
Afshin Maleki's profile photo
Elham H's profile photo
MA g's profile photo
mahdi khonsary's profile photo
Sayna Kiani's profile photo

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
 
بادبادک با آن که میداند زندگی اش به نخی بند است ، بازهم درآسمان میرقصد و میخندد...
بخند و نگران نباش !
بدان که نخ زندگی ، در دست خداست !
زندگی باید کرد ،
گاه با یک گل سرخ ،
گاه با یک دل تنگ ،
گاه باید رویید در پس یک باران ،
گاه باید خندید بر غم بی پایان ،
زندگی باور می خواهد !
آن هم از جنس امید !
هر کجا خسته شدی یا كه پر غصه شدی !
تو بگو از ته دل...

"من خدا را دارم"
 ·  Translate
16 comments on original post
4
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
 
ﺧـﻮﺍﺑَﻢ ﻧِمى ﺑَــﺮَﺩ...

ﺑِﻪ ﻫَﻤـﻪ ﭼﯿﺰ ﻓِﮑﺮ ﮐَـﺮﺩﻩ ﺍَﻡ...

-ﺑﯿﺸﺘَﺮ ﺑِﻪ* #ﺗُــﻮ

ﻭَ ﻣﯽ ﺩﺍﻧَــﻢ ﮐِﻪ ﺧﻮﺍﺑــی!!

ﻭَ ﻗَﺒﻞ ﺍَﺯ ﺑَﺴﺘﻪ ﺷُﺪَﻥ ﭼَﺸــﻢ ﻫﺂﯾَـﺘــــ...

ﺑِﻪ ﻫَﻤﻪ ﭼﯿــﺰ ﻓِﮑــﺮ ﮐَﺮﺩﻩ ﺍﯼ...

#ﺟُـــﺰﻣَـﻥ

من بيخيال خواب!

تو بيخيال......... بخواب! ·  Translate
View original post
11
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
Listen to Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Live On Jools Holland] by Sheyaar Aamir #np on #SoundCloud
http://soundcloud.com/sheyaar-aamir/ed-sheeran-thinking-out-loud-live-on-jools-holland
Listen to Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Live On Jools Holland] by Sheyaar Aamir #np on #SoundCloud
10
Sepehr Fateh's profile photoKianoosh Rahmani's profile photo
2 comments
 
میتونی بازشون کنی موزیکهای قشنگیه sepehr fateh
 ·  Translate
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
 
ترسم که اشک در غم ما پرده در شود ...............
 ·  Translate
View original post
12
Add a comment...

Kianoosh Rahmani

Shared publicly  - 
 
اینو راست گفت واقعا .
 ·  Translate
 
مردها هم گاهی بی کَس می شوند
وقتی جستجو می کنند نگاهِ آشنا را
و نمی یابند و از پا می افتند
دست می کشند از دلدادگی
روزمرگی ها را بیشتر به دورِ خود دیوار می کنند
آدمِ دیگری می شوند
گاهی ساکت گاهی پر صدا
گاهی جسور گاهی خودخواه
مردها وقتی نمی یابند گوشه ی آرامش را
میانِ آغوشِ نرم و امنِ یک زن
سنگ می شوند
مردها گاهی نصفه و نیمه می مانند
وقتی نیست دخترکی که برایشان دختر باشد
می دانی چه می گویم ؟
شرور باشد
برایِ چشمانِ مردش بی پروا باشد
بگوید.. بخندد... ببوسد
خستگی هایش را بفهمد
سکوتش را بخواند
دستش را بگیرد شهر را نشانش دهد
رو به رویِ مغازه ها به ایستد
برایش لباس انتخاب کند
و بفهمد و بفهمد و بفهمد
مرد ها
این سخت هایِ شکننده
گاهی
فهمیدن می خواهند...
 ·  Translate
View original post
13
Kianoosh Rahmani's profile photo‫حمل کالا به تمام نقاط کشور شرکت حمل ونقل تیزبار‬‎'s profile photo
Add a comment...
People
In their circles
657 people
Have them in circles
1,120 people
ĸօг օรհ's profile photo
yasaman‌ farhani's profile photo
‫شکلات تـلـخ‬‎'s profile photo
kiyanoosh kordestani's profile photo
Afshin Maleki's profile photo
Elham H's profile photo
MA g's profile photo
mahdi khonsary's profile photo
Sayna Kiani's profile photo
Apps with Google+ Sign-in
  • Clash of Clans
Story
Tagline
i believe . . .
Man inja ro nadidam, aks bala ham alakie, mishe tozih kameli bezarid ke daghigh bashe ba akshaye vaghei .
Quality: GoodAppeal: GoodService: Good
Public - a year ago
reviewed a year ago
Awrad hair care center
Public - 3 years ago
reviewed 3 years ago