Profile cover photo
Profile photo
Wojciech Śliwerski
38 followers -
Impuls do lepszej edukacji
Impuls do lepszej edukacji

38 followers
About
Posts

Post has attachment
Iwona Myśliwczyk pisze. Inspiracją do napisania książki "Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością" była przede wszystkim chęć poznania i zrozumienia dorosłości osób o niepełnej sprawności intelektualnej, która jest lub nie jest uznana przez rodzinę, specjalistów, pracowników instytucji i innych grup środowiska społecznego. Chciałam zobaczyć, jak osoby te rozumieją, definiują, doświadczają uznania/deficytu uznania własnej dorosłości. Zrozumieć świat dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną to poznać ich osobowość, marzenia, zainteresowania oraz problemy dnia codziennego, będące konsekwencją niepełnosprawności, ale przede wszystkim postaw społecznych konstruowanych w wyniku braku akceptacji dla tego, co „inne”.

http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/uznanie-doroslosci-czlowieka-z-niepelnosprawnoscia,2059.html
Add a comment...

Post has attachment
Wargi parskają i pięknie głoski wypowiadają
Ćwiczenia logopedyczne dla starszaka

Sadowska-Krajewska Aleksandra, Oficyna Wydawnicza Impuls

Podnoszenie kompetencji językowych u dzieci jest niezwykle ważne, rzutuje bowiem na rozwój ich osobowości, buduje pewność siebie i kształtuje prawidłowe kontakty społeczne. Bardzo duże znaczenie w prawidłowym rozwoju mowy ma profilaktyka logopedyczna – ćwiczenia logopedyczne przeprowadzane w formie zabawy z dzieckiem.

Książeczka ta jest przeznaczona dla dzieci starszych – od 4. do 6. roku życia. Może być wykorzystana do samodzielnej pracy z dzieckiem zarówno przez terapeutów, jak i rodziców. Zawarte w niej ćwiczenia pomogą w usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, kształtowaniu prawidłowego toru oddechowego, doskonaleniu słuchu fonologicznego, wzbogacaniu słownika czynnego, rozwijaniu percepcji słuchowej dzieci.

Przy wykonywaniu ćwiczeń logopedycznych zadaniem dorosłego jest stworzenie atmosfery zabawy, aby nie były one dla naszych smyków przykrym obowiązkiem. Ćwiczenia powtarzajmy regularnie, a z pewnością przyczynią się one do harmonijnego rozwoju językowego dzieci. Czas trwania ćwiczeń oraz liczbę ich powtórzeń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych naszych pociech.

Każdy szkrab jest przecież wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny!
Add a comment...

Post has attachment
Jak kochamy?
o przywiązaniu w miłości

Lorecka Katarzyna. Oficyna Wydawnicza Impuls
Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - ebook

Publikacja Katarzyny Loreckiej Jak kochamy? o przywiązaniu w miłości dotyczy jednego z ważnych aspektów związków romantycznych – stylów przywiązania. Stanowi ona kontynuację zagadnień podjętych w jej wcześniejszym książce Miłość. Kocha… lubi… szanuje…? (Impuls, 2016).
Autorka kompetentnie omawia tworzenie się i dynamikę więzi między partnerami...
[…] fragment z recenzji dr hab. Andrzeja Łukasika, prof. UR
Add a comment...

Post has attachment
Obyczajowość seksualna Polaków
Perspektywa interdyscyplinarna

Wąż Krzysztof, Oficyna Wydawnicza Impuls

Choć zmiany wzorów obyczajowych dokonują się zazwyczaj powoli, a ich trwałe zaistnienie można stwierdzić czasem dopiero w perspektywie historycznej (…), to współcześnie następuje zasadnicza zmiana w ładzie aksjonormatywnym odnoszącym się do seksualności człowieka (…). Ludzie coraz bardziej cenią sobie podmiotowość, możliwość decydowania o sobie, zwłaszcza w sferze prywatnej i nie chcą aby ktoś obcy w nią ingerował, szczególnie w odniesieniu do kwestii związanych z seksualnością i pozostawania w związku. Następuje proces indywidualizacji, uwalniania się jednostek od więzów narzuconych przez tradycję i grupę, odspołecznienie, prywatyzacja seksu i zarazem jego „odmoralnienie” (…).

Obyczajowość seksualna Polaków Publikacja „Obyczajowość seksualna Polaków. Perspektywa interdyscyplinarna” została pomyślana przeze mnie jako monografia opracowana przez autorów reprezentujących różne dziedziny wiedzy (…). Zamieszczono w niej zarówno teksty o charakterze teoretycznym, opracowania bazujące na danych zastanych, jak i relacje z badań własnych.

W rezultacie w prezentowanym tomie znalazły się opracowania, których autorzy omawiając interesujące ich zagadnienia związane z obyczajowością seksualną odwołują się do różnych paradygmatów teoretycznych i referują wyniki badań zrealizowanych przy wykorzystaniu różnych strategii badawczych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych (…).

Jako redaktor przedkładanego czytelnikom wydawnictwa chciałbym wyrazić nadzieję, że zamysł pokazania obyczajowości seksualnej jako ważnej kategorii teoretyczno-metodologicznej i zebranie tekstów poświęconych obyczajowości seksualnej współczesnych Polek i Polaków w jednym tomie zostanie uznany za godny zainteresowania.


Autor
Add a comment...

Post has attachment
Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Snopek Mariusz

W niniejszej pracy Autor poddał analizie resocjalizację poszkodowanych w rozumieniu oddziaływań wychowawczych, które w kontekście więziennictwa nazywane są resocjalizacją penitencjarną.


Głównym celem przedstawianych badań w polecanej publikacji jest rozpoznanie uczestnictwa w resocjalizacji penitencjarnej skazanych mających status osób poszkodowanych. Resocjalizacja rozpatrywana jest tu w kontekście wybranych oddziaływań resocjalizacyjnych (penitencjarnych), tj. zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych (KOiS), edukacyjnych i pracy, a także elementów resocjalizująco znaczących, tj. bezpośredniego oddziaływania wychowawcy (kontaktu z nim), kontaktu z rodziną oraz aktywności religijnej. Elementy te są istotne w kontekście oddziaływań penitencjarnych, w tym resocjalizacyjnych, które stanowią istotny element w kształtowaniu prospołecznych postaw skazanych.

Ponadto w części empirycznej Autor zawarł charakterystykę przyczyn otrzymania statusu osoby poszkodowanej, relacje zbiorowości poszkodowanych z osadzonymi grypsującymi i niegrypsującymi oraz relacjami, jakie zachodzą między samymi chronionymi. Niezbędne okazało się również zbadanie subiektywnego poczucia zagrożenia, jakie występuje u poszkodowanych, albowiem emocje te mogą utrudniać lub uniemożliwiać racjonalne funkcjonowanie. Tematyka ta wykracza poza problemy szczegółowe, jednak część ta jest niezbędna dla przedstawienia klarowniejszego obrazu poszkodowanych (tzn. chronionych).
Całość pracy zamyka zakończenie wraz z wnioskami zawierającymi propozycje dla praktyki penitencjarnej.

Podjęty cel badań w założeniu umożliwić ma uzyskanie pełniejszego obrazu osób poszkodowanych w polskich zakładach karnych oraz ich specyficznej sytuacji psychospołecznej. Szczegółowa charakterystyka chronionych, jak również badania nad wybranymi aspektami ich resocjalizacji ukazać mają rzeczywisty obraz problemu degradacji więziennej. Przedstawiane badania przyczynić się więc mogą w konsekwencji do opracowania nowych, skuteczniejszych metod resocjalizacyjnych w pracy z poszkodowanymi.
Add a comment...

Post has attachment
Ewaluacja edukacyjna
Społeczne światy ewaluatorów

Nowotniak Justyna, Oficyna Wydawnicza Impuls

Prezentowana publikacja skupia się na zagadnieniu ewaluacji (w szczególności ewaluacji edukacyjnej), które na świecie systematycznie zyskuje na znaczeniu, zwiększając wpływ na działania podejmowane w polityce publicznej. Bezpośrednio wynika to ze wzrastającego nacisku na efektywność, trafność alokowania środków i odpowiedzialność działań instytucji publicznych, także w systemie oświaty. Rola ewaluacji łączy się z potrzebą budowania strategii rozwoju w różnych dziedzinach życia społecznego i zabezpieczaniem interesu publicznego.

poleca ImpulsPrzedmiotami badania są ewaluacja wewnętrzna (zbudowana na fundamencie teoretycznym autoewaluacji) i prowadzący ją w polskich szkołach nauczyciele, odgrywający rolę ewaluatorów. Głównymi celami uczyniono opis ich społecznych światów i próbę rekonstrukcji przebiegu procesu stawania się ewaluatorem.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Mam nadzieję, iż ta publikacja bogato ilustrowana różnego rodzaj tabelami, dzięki temu pokaże ich ważność dla całego etapu pracy z niepełnosprawnymi i przyczyni się również do kompleksowego rozwiązania ich problemów i szeroko rozumianych sytuacji i uwarunkowań w których żyją osoby niepełnosprawne, w tym niepełnosprawne intelektualnie.

polecamy "Edukacyjno terapeutyczna podróż w lepszą stronę" Krystyny Moczki, to jakże niezbędna i potrzebna na polskim rynku wydawniczym pozycja wydana przez krakowską Oficynę Wydawniczą Impuls.

http://www.impulsoficyna.com.pl/recenzje/edukacyjno-terapeutyczna-podroz-w-lepsza-strone,1927.html
Add a comment...

Post has attachment
Katarzyna Lorecka poleca nową książkę pt. Jak kochamy? o przywiązaniu w miłości
Add a comment...

Post has attachment

Wyczekiwana publikacja Katarzyny Loreckiej: 8 luty START

Wyczekiwana PREMIERA wydawnicza Oficyny Impuls już dostępna w sprzedaży!
Zapraszamy do najnowszej publikacji Katarzyny Loreckiej pt. Jak kochamy? o przywiązaniu w miłości.

Dla pierwszych trzech osób zamawiających premierową książkę Pani Katarzyny w dniu 8 lutego 2019 fundujemy 50% rabatu na premierę plus drugą książkę GRATIS (1 egz.) poprzedniej publikacji Autorki pt. Miłość. Kocha... lubi... szanuje...?

Publikacja Katarzyny Loreckiej Jak kochamy? o przywiązaniu w miłości dotyczy jednego z ważnych aspektów związków romantycznych – stylów przywiązania. Stanowi ona kontynuację zagadnień podjętych w jej wcześniejszym książce Miłość. Kocha… lubi… szanuje…? (Impuls, 2016). Autorka kompetentnie omawia tworzenie się i dynamikę więzi między partnerami... […] fragment z recenzji dr hab. Andrzeja Łukasika, prof. UR

http://www.impulsoficyna.com.pl/aktualnosci/wyczekiwana-publikacja-katarzyny-loreckiej-8-luty-start,1432.html
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded