Profile cover photo
Profile photo
Veena Bhat (ಮೌನ ವೀಣೆ)
374 followers
374 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
**
ಅನಿಸುತಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸುತಿದೆ  ಬದಲಾಗುತಿದೆ ಬದುಕು  ದಿನಗಳು ಜಾರುತಿವೆ  ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದೆ ಸರಿದಿದೆ ದಿಗಂತದೆಡೆಗೆ!!? ಯೋಚನೆಗಳು ಯೋಜನೆಗಳು ನೂರಾರು  ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು  ತಿರುವುಗಳ ಹೊಯ್ದಾಟದಲಿ  ನಲುಗಿ ಹೋಗಿವೆ.  ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ  ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ  ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ  ಕಳೆ...

Post has attachment
ಭಾವುಕತೆ
£À£ÉÆß®ªÀÅ £À¤ßAiÀÄ £É£É¹PÉƼÀî¯Éà ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ PÉÊ ªÀiÁr PÀgɪÁ¸É ªÀÄ£À¸ÉƼÀUÉ PÀ£À¸ÉƼÀUÉ ¥Àæw PÀëtªÀÅ JqÀ©qÀzÉ.. ¦æÃw ºÁr£À PÀªÀ£À ªÀÄzsÀÄgÀ ªÉÆÃrAiÀÄ AiÀÄÄUÀ¼À VÃvÉ E½zÁUÀ JzÉAiÉƼÀUÉ ºÉüÀwÃgÀzÀ «gÀºÀ ¤«ÄµÀzÉƼÀUÉ.. ¤d ºÉüÀÄwzÉ CAvÀAiÀÄð ªÀiÁgÀĺÉÆÃzÉAiÉÄ...

Post has attachment
ಪ್ರೀತಿ ಹಕ್ಕಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿ  ಎನ್ನ ಜೀವದೊಳಹೊಕ್ಕಿ  ತೆರೆಸಿತಲ್ಲವೋ ಇನಿಯ  ನನ್ನಾಸೆಗಳೆಲ್ಲವ ಕುಕ್ಕಿ  ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಪುಟಕೆ  ಮನದ ಭಾವನೆ ಬೆರೆಸಿ  ಬರೆದೆ ಒಲುಮೆಯ ಕವನ  ನಿನ್ನ ಒಲವನು ಬಯಸಿ  ಮಾತು ಮೌನವಾಗುವ ತನಕ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಲ್ಲುವತನಕ  ಈ ಜೀವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ  ಕೊಡಲಿ ಗೆಳೆಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ  ನನ್ನ ಮನದಲಿ ...

Post has attachment
ಬೇಸರ
ಏಕೋ ಏನೋ ಮನಕೆ  ಇಂದು ಗಾಯವಾಗಿದೆ  ತೆರೆದು ನೋಡಲು  ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಾಯವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದ ಜೀವ  ಮುನಿಸ ತೋರಿದೆ  ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಬೇಕು ಎಂದು  ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆ  ಎಂದು ಬರುವೆ ಏನ ತರುವೆ  ನನಗೆ ಹೇಳದೆ  ಅಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡುವೆ  ಮಾತೇ ಆಡದೆ

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded