Profile cover photo
Profile photo
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล
8 followers
8 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน มอบหมายให้ครูทัศนีย์ นิโกบ และคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานบ่อหินผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ และกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) สพป. พัทลุง เขต 2
นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 ท่าน ได้มาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้ความสนใจในการดำเนินกิจกรรมบ่อหินผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ และกิจกรรมบ่อหินสลัดโรล ของโรงเรียนบ้านบ่อหิน ที่สามารถส่งเสริมฝึกพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 อาชีพ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่มีในโรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาและขยายผลสู่โรงเรียนบ้านแหลมดิน ต่อไป อาทิ เช่น กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดนางฟ้า มะนาวนอกฤดู เลี้ยงปลาบ่อดิน น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถบูรณาการสู่ผู้เรียนได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไป
Add a comment...

Post has attachment
บ่อหิน เรียนรู้นอกห้องเรียนเสริมสร้างประสบการณ์
12 กันยายน 2561 นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จัดให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา ครั้งนี้เป็นการเดินทางพร้อมกัน 2 ระดับชั้นในสถานที่เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ วัดเขารูปช้าง ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างจากหินอ่อนที่ถูกจำลองขึ้นมาจากมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย และมีประติมากรรมมากมายภายใน และ Dinosaur Garden สวนไดโนเสาร์ อ.สะเดา ที่มีกิจกรรมหลากหลายจัดแสดงที่เหมาะแก่การเรียนรู้ ประกอบด้วย หมู่บ้านอาเซียน สวนไดโนเสาร์ สวนสัตว์ สวนน้ำ เครื่องเล่น สามารถตอบสนองต่อความสนใจ ความต้องการของเด็ก เนื่องจากการไปศึกษานอกสถานที่ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้ จากการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทั้งคุณลักษณะอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทางสังคม เด็กจะได้รู้จักการเข้าสังคมและพบเพื่อนมากขึ้น ได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกัน ช่วยให้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะ ได้รับความงอกงามทางสติปัญญาจากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีกิจกรรมได้เลือกทำมากมาย
Add a comment...

Post has attachment
นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 7กันยายน 2561 ณ นาแปลงใหญ่ บ้านบ่อหิน
Add a comment...

Post has attachment

4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย นำโดยนายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษา จำนวน 17 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านบ่อหินได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย พุทธศักราช 2557 และได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในระดับภาคมาอย่างต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด กิจกรรมสภานักเรียนเป็นการทำงานของนักเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริง และทำงานด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าเสนอ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจะได้ปฏิบัติและเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาแนะนำ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภานักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้นำเสนอผลงานให้คณะครูโรงเรียนวัดขุนตัดหวายได้ชม เพื่อนำไปพัฒนาและขยายผลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาต่อไป
นอกจากนี้ นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้ความสนใจในการดำเนินกิจกรรมผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ ของโรงเรียนบ้านบ่อหิน เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนบ้านบ่อหินสามารถปรับประยุกต์และใช้ต้นทุนที่ต่ำลงในการผลิตแปลงปลูก และให้ผลผลิตที่น่าพอใจ ทั้งการปลูกผักไทย และผักสลัด ส่งเสริมฝึกอาชีพให้นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการแปรรูปผลผลิตสู่การเรียนการสอน อาทิ กิจกรรมบ่อหินสลัดโรล ที่นำผักสลัดที่ปลูกมาพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างรายได้และฝึกทักษะประสบการณ์ชีวิต สอดคล้องกับกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 อาชีพ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์และผ้าใบ มะนาวนอกฤดู เลี้ยงไก่ไข่ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถบูรณาการสู่ผู้เรียนได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการอาหารกลางวันต่อไป

Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded