Profile cover photo
Profile photo
sunisa Moolmued
About
sunisa Moolmued's posts

Post has attachment
Post 4 Answer 5 Question on pages 94
(1)จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม -กระบวนการใช้ภาษาคอมเพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลกำหนดขั้นตอนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาไว้ -ขั้นตอนการพัฒนา 1)วิเคราะห์ปัญหา
กำหนดสาเหตุของปัญหา ความต้องการของระบบควรต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการแก...

Post has attachment
**
Chapter 4 on mind mapping style

Post has attachment
Post 2 Creative Chapter 3 on mind mapping style
Chapter 3 on mind mapping style   

Post has attachment
Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.
กิจกรรมที่1 ให้นร.เลือกปัญหาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย การเตรียมตัวไปโรงเรียน รายละเอียดของปัญหา: การเตรียมตัวไปโรงเรียน การวิเคราะห์: ขั้นตอนการเตรียมตัวไปโรงเรียน การออกแบบขั้นตอนวิ...

Post has attachment
**
1.ขุั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอในรูปแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด 1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา    (State The Problem)   การระบุข้อมูลออก(output specification)  เป็นการกำหนดรูแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงออกมา   การระบุข้อมูลเข้า(input specif...
Wait while more posts are being loaded