Profile cover photo
Profile photo
สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล
58 followers -
ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วประเทศ
ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วประเทศ

58 followers
About
สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล's posts

Post has shared content
สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo

Post has attachment

สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo

Post has attachment

Post has attachment


สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo

Post has attachment

สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo

Post has attachment

สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo

Post has attachment
สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo

Post has attachment
สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo

Post has attachment
สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo

Post has attachment
สมาคมธนพรบุญเหลือ เพื่อการกุศล  ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั่วประเทศ  ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไร้ญาติ บริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง  บูรณะ ซ่อมแซม  วัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Photo
Wait while more posts are being loaded