Profile cover photo
Profile photo
matthayom Watthatthong
144 followers
144 followers
About
Posts

Post has attachment
การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 – 8 เมษายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 และจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา โดยมีท่านนพคุณ ทรงชาติ ประธานสมาคมครูและผู้ปกครอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย เข้าร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
4/7/18
40 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วันที่ 1-16 เมษายน 2561 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง จะครบวาระ 80 ปี จึงได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีนโยบายให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 35 คน ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้บรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะ เตรียมการสอบธรรมศึกษาในทุกปี เพื่อการสานสัมพันธ์ที่ดีของบวร “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
4/1/18
67 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
วันที่ 1 เมษายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2561 เขตวัฒนา ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
4/1/18
16 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
งาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง และชมรมครูเก่าธาตุทอง ร่วมกันจัดงาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้แสดงมุทิตาคารวะแด่อดีตผู้บริหาร และคณาจารย์ของตน เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/31/18
141 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
านพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ”
วันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป จัดงานมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงาน “วันแห่งความสำเร็จ” ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/30/18
517 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(Organization Development) ด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Organization Development) ด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมี ดร.รัฐกิจ กอนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมฉัฏฐ์ฐีวัสส์ธาตุทอง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29/3/61
40 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 25- 28 มีนาคม 2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สมัครเข้าเรียนต่อ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/25/18
54 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ประชุมประจำเดือน มีนาคม
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/24/18
94 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมสัมมนาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
(ปิดกล่องชอล์ก)
วันที่ 21 และ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมสัมมนาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (ปิดกล่องชอล์ก) โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีจุดประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพของการจัดการศึกษา ตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC , Best Practice ของกลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมฉัฏฐ์ฐีวัสส์ธาตุทอง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/24/18
57 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
การตรวจขั้นที่ 5
วันที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ
การประเมินผล กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จากคณะกรรมการอาวุโส สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาการประเมินในเรื่อง
1.การบริหารงานในกองลูกเสือ
2.การประชุมกองลูกเสือ
3.การสวนสนาม
4.การประชุม
5.การสอนระเบียบแถวและสัญญาณมือของลูกเสือ และ
6.การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน และ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/14/18
509 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded