Shared publicly  - 
1
quynh nhu's profile photoVương Trương Minh's profile photoLưu Nhật Nam's profile photo
5 comments
 
kinh doanh j vây nhi?
Translate
Translate
 
Cũng lai rai, vừa qua tết người ta ít mua quần áo lắm.
Translate
 
anh bán trên mạng à? hay có cửa hàng ngoài nữa?
Translate
 
Anh bán trên mạng, mà giờ nghỉ rồi.
Translate
Add a comment...