ഒരു LIC ഉദാഹരണം.

എട്ടു വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച ജീവൻ ആനന്ദ് പോളിസി. വർഷം അടച്ചത് 49,862 രൂപാ വീതം. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടിയത് 4,30,320 രൂപ. ഇതിന് കിട്ടിയ പലിശ നിരക്ക് വെറും 2.15 %. Sum assured 3,30,000

ഇതേ തുക് സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ 8 % പലിശ വച്ച് കിട്ടുമായിരുന്ന തുക 5,30,363. വ്യത്യാസം 1,00,043 രൂപ. ഈ വ്യത്യാസം സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിൽ ഇട്ടാൽ 25 വർഷം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന തുക 6,85,142. Sum assured ന്റെ ഇരട്ടിയോളം.

+atulya sharma
Shared publicly