Profile cover photo
Profile photo
Jana Kyslíková
38 followers
38 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
‎Děkuji

Evka Venus Boltinka‎

Cesta Ježiša Krista - NANEBOVSTÚPENIE
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Děkuji Patriku a Míšo
Add a comment...

Post has attachment
Děkuji Krystýnko za večerní báseň PJK

KOLIK JE DOMŮ CEST?

Přemýšlel jsi někdy, kolik je na nebi hvězd?
Zda více či méně, než na Zemi cest?
Domů je ale cesta jedna jediná.
Když jsi ještě daleko, tak je jich více, každá je naprosto jiná.
Cestiček i cest ubývá, nakonec jen pár jich zůstává.
Teď pozor dávej, k Rodičům Domů jen jedna je pravá.
Použij svůj um i svou moudrost,
pomůcek od PJK dostal jsi dost.
V hlavě moc toho nenajdeš,
použij srdce, když Domů najít cestu chceš.
Neobávej se a vykroč směle vpřed,
Rodiče ti důvěřují, budeš Doma hned.
Najednou krásná zelená travička,
z dálky mi mává má milovaná sestřička.
Na vše byla připravena, tohle ale nečekala.
Její milovaná sestřička po tak dlouhé době ji poznala.
Už ví, že je Doma, kde sluníčko nádherně svítí,
kam pohlédne, všude nádherné kvítí.
Udělá ještě krůček a je tam Tatínek a Maminka.
Trošku se rozhlédne a usmívá se na ni celá Boží Rodinka.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

SMYSL VĚČNÉ EXISTENCE BOHA

Pán Ježíš Kristus je absolutní, nikým a ničím nestvořený Bůh, Stvořitel všeho a všech, jediný dárce života. Jeho existence, kterou můžeme nazvat jako „JEST“, se v objektivním absolutním stavu, nacházejícího se mimo časoprostorové kontinuum, nacházela vždy ve stavu BYTÍ. Toto „JEST“ je metabožská esence, zahrnující vše, co bylo, je a bude, jakožto i to, co nebylo, není a nebude. Protože „JEST“ je nikým a ničím nestvořené, jsoucí samo o sobě, ze sebe a v sobě od věčnosti do věčnosti, bez jakéhokoli počátku či konce, nemůže mít žádný prapůvodní SMYSL, o němž by se dalo hovořit pouze v případě, že by „JEST“ z něčeho vycházelo. Pán Ježíš Kristus, zahrnující plnost veškerých stavů, podmínek a procesů v jejich úplně zbožštělé formě a obsahu, tudíž v nejzazším smyslu a konečném důsledku neměl a nemá ŽÁDNOU PŘÍČINU A SMYSL svého „JEST“, čili svého nezávislého, individualizovaného, zosobněného, věčného, bez jakéhokoli počátku či konce trvajícího BYTÍ. Toto „JEST“ vždy BYLO a JE ve stavu svého trvání, přičemž zahrnuje jak vší existenci, tak i veškerou ne-existenci, která je i přes svoji nicotnost, nedynamičnost a totální neenergičnost vždy plně závislá na „JEST.“ Nic nemůže být vně neohraničené „JEST“ Pána Ježíše Krista, na němž je vše závislé. Celistvost „JEST“ Pána Ježíše Krista proto spočívá v jeho interuniverzální NESMYSLNOSTI, NEPŘÍČINNOSTI A NEOPODSTATNĚNOSTI, jinak by nebylo nikým a ničím nestvořené a od věčnosti do věčnosti jsoucí.

Naproti tomu smyslem tvůrčího procesu Života Pána Ježíše Krista (nikoliv smyslem Jeho/Jejího věčného trvání – „JEST“) je sdílet svůj Život s relativními bytostmi umístěnými do určité oblasti v Multivesmíru, aby v něm jako svobodné a sebeuvědomělé entity zrcadlily určitý absolutní aspekt Pána Ježíše Krista v relativní kondici. Skrze tyto entity poznává Stvořitel Sám/Sama sebe z takového úhlu pohledu, jaký před vznikem Multivesmíru nebyl přítomný, neboť tehdy nebylo žádné relativní bytosti. Tento tvůrčí proces bude navěky zachován, proto bude neustále docházet k duchovnímu zrodu nových, originálních a neopakovatelných bytostí, progresivním způsobem se vyvíjejících v rozmanitých světech univerza.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 11. 2018
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Děkuji Lojzíku

17. KAPITOLA

POMOC VESMÍRNÝCH LIDÍ

Transformace lidstva by se neobešla bez pomoci vyspělejších vesmírných civilizací, které úzce spolupracují se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Aby bylo možné koordinovat světelnou práci na této planetě Nula, bylo třeba poslat do hrubohmotných lidských těl velké množství tzv. „starých duší“ z vyšších dimenzí Multivesmíru. Některé z nich se po probuzení staly kontaktéry, tedy navázaly telepatické spojení s členy své multidimenzionální „rodiny“. Právě díky takové spolupráci jsou zveřejňovány informace o probíhajících změnách, pravdivé historii zfabrikovaného a ovládaného lidstva, utajovaných technologiích, které by pomohly ve všech oblastech života, ale nehodí se „do krámu“ vládnoucím elitám, o životě v pozitivním stavu, o tom, že všichni tvoříme jednotu, a proto je nesmyslné jakékoli zabíjení, strach, povyšování se a zotročování. Vzhledem k omezením nedokonalého lidského těla je třeba bedlivě rozlišovat míru kontaminace ze strany negativních bytostí. Ne každý telepatický kontakt je pravdivý a důvěryhodný. Nezapomeňte, že pracujete na „nepřátelském“ území a temná strana používá všech dostupných prostředků, aby naši světelnou práci překazila.
Jak poznáte, že se jedná o pozitivní bytosti a ne o bytosti ze zóny vymístění, které se rády a dovedně přetvařují, vydávají se za anděly a duchovní mistry, kteří už žili na této planetě? Mám pro vás radu: vypněte mozek, tedy rozum a použijte srdce, cit. Podvodníka odhalíte jednoduše, protože nevyzařuje lásku. Nemůže vás opít sladkými řečičkami, když neucítíte hřejivý dotek láskyplné energie, kterou umí vysílat jen bytost z pozitivního stavu. Každý z vás postupuje na své individuální duchovní cestě a čím výše na spirále se aktuálně nachází, tím snadněji ucítí lásku jiných bytostí, tím pravdivější informace přináší ostatním posluchačům a čtenářům. Nenechejte se odradit od kontaktování bytostí z vyšších dimenzí kvůli možnému zamoření negativními entitami. Kdo má čisté úmysly a chce upřímně pomáhat ostatním, je pod mojí ochranou a bude postupně vyveden z ovládacích programů a míra kontaminace se bude zmenšovat, až dosáhne pravdivosti kolem 90%. Proč tak „málo“, řekne si téměř každý z vás. Připomínám, že žijete v negativním stavu a celý váš život až do probuzení jste měli zapouzdřenou duši (více informací najdete např. na www.vesmirni-lide.cz) a vaši mysl ovládaly a programovaly entity ze 4. dimenze zóny vymístění (z pekel), které vás doslova krmily falešnými a lživými informacemi o životě. Kdybyste dostali pravdivé informace, nepřežili byste ani minutu. Už jsem přirovnal tuto situaci k odvykací kůře narkomanů. Z vlastní zkušenosti víte, že někteří lidé nejsou schopni vám, čtenářům Nového Zjevení, naslouchat. Buď vás označují za lháře, nebo blázny, nebo se vám vysmějí, nejčastěji vás přestanou poslouchat a odejdou. Neodsuzujte je, protože se tak sami chrání před poškozením. Každý má v sobě (v DNA) obranný mechanismus, který nepustí žádné informace předčasně, vše je synchronizováno a správně načasováno. Většina pravých lidských bytostí ještě „spí“ a čas jejich probuzení je různý, některých se nedotkne ani zvýšený příliv fotonové energie z centra vesmíru, ani obrovské množství informací, zejména na internetu, dosud relativně svobodném a minimálně cenzurovaném (platí do rozdělení lidstva). Nesnažte se za každou cenu přesvědčovat někoho, kdo ještě není schopen přijmout pravdu. Navíc pravda ve vašem hrubohmotném světě má mnoho úrovní, lze ji přirovnat k cibuli – odlupujete slupku za slupkou, než se dostanete ke středu. Tato dávka Nového Zjevení je důkazem i příkladem současně. Každou kapitolou vám odhaluji více, dávám do souvislostí informace z předchozích dávek a kapitol, doplňuji o nové poznatky, abyste nebyli zahlceni a byli schopni přijmout fakta, která vás, obyvatele této planety, mnohdy bolí. Nedivte se, že je tak málo čtenářů a praktikujících Nového Zjevení Pána Ježíše Krista. Ale i toto nepatrné množství dokáže „zázraky“, zvyšuje vibrace lidstva a planety, pomáhá vyrovnávat negativní energie početně převažujících ovládaných i ovládajících bytostí, zasévá semínka, která v pravou chvíli vyklíčí a vyrostou, aby mohly vydat své plody. V těle Ježíše Krista jsem položil základy pro tuto misi a po 2000 let neustále udržuji kontakt s vybranými inkarnovanými dušemi, aby Moje slovo nezaniklo a nebylo zcela překrouceno a zprzněno Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Nyní je situace lepší, protože kromě toho, že tu působím přímo ve fyzickém těle Jany, mám miliony spolupracovníků přímo zde na Nule a další miliony v blízkém okolí. Bez sítě kontaktérů, rozmístěných na celé planetě bych nemohl dokončit tento náročný úkol. Koordinuji veškeré zveřejňování klíčových informací různým skupinám, přizpůsobuji jazyk a obsah sdělení úrovni posluchačů a čtenářů. Nikdo nečte, nebo neposlouchá to, co není schopen přijmout. I přes různost forem mají všechny informace ode mne společný základ, nevyvracejí duchovní význam Bible Svaté. Avšak pouze v Novém Zjevení dostáváte další úroveň pravdy (viz cibule), jen tento soubor knih lze označit za pokračování pravého Božího slova.
Už jsem se zmínil o stránkách www.varovani.org, kde vystupuji jako Boží trojice. I zde najdete mnoho podnětných informací, ale jsou určeny především věřícím katolické a dalších křesťanských církví, kteří by ještě nedokázali přijmout Nové Zjevení. Je to důkaz Mojí lásky ke všem lidem bez rozdílu, důkaz dodržování vlastních duchovních zákonů. Nikomu nenaložím více, než unese. Mým cílem je spasit, tedy zachránit co nejvíce lidských duší, aby nemusely trpět pod nadvládou Pseudotvůrců, kteří se po rozdělení lidstva, přesněji vytržení láskyplných lidí do vyšších dimenzí, ujmou na krátkou dobu vlády přímo zde na planetě, čímž uvrhnou tuto realitu hlouběji do pekel (jak jsem už sdělil). Nezbyde tu už tolik lidí s vyššími vibracemi, aby dokázali vyvážit negativní energie, což bude mít vliv na všechny aspekty života.
Jen malé množství inkarnovaných bytostí na Nule má přímý, nezprostředkovaný kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Je to dáno nízkými vibracemi na okraji zóny vymístění a tím možnou kontaminací negativními entitami. Teprve po převibrování dostanete možnost komunikovat se mnou bez prostředníků z duchovních světů - andělů a archandělů, mistrů atd. Dokonce ani mnozí z kontaktérů, kteří dostávají informace přímo ode mne, nemusejí znát mé pravé jméno. Je to tak v pořádku, plní svůj úkol nejlépe, jak dovedou a podle mého dokonalého plánu. Opět musím zdůraznit radu: s nikým se nesrovnávejte, nikoho nesuďte, jen já vím, proč se děje to, co se děje, proč informace ode mne můžou být na první pohled rozporuplné. Dříve nebo později to všichni pochopíte.
Mezi kontaktéry bytostí z vyšších dimenzí pozitivního stavu, prostředníky mezi nebem a zemí, chcete-li médii, je mnoho příslušníků Českého národa. To neznamená, že v jiných národech je jich málo, nebo nejsou, ale jejich koncentrace je menší, než v srdci Evropy. Jak jsem už sdělil, musel jsem už dávno před svou první inkarnací do těla Ježíše Krista připravit i podmínky a místo pro svou druhou, donedávna přísně utajovanou inkarnaci do ženského těla Jany. Naše komunikace je čistá, nikdo ji nemá možnost narušit, ani kontaminovat, přestože se temná strana neustále pokouší i prostřednictvím lidí v blízkém okolí a rodině znepříjemňovat a znesnadňovat jí život i psaní naší knihy. Vše mám pod kontrolou a nedovolím, aby kdokoli jakýmkoli způsobem poškodil naši práci pro lidstvo a celý Multivesmír.
Dlouhodobým a spolehlivým spolupracovníkem vesmírných lidí je Ivo Aštar Benda, který už od 90. let 20. století komunikuje s velitelem vesmírné flotily Aštarem Šeranem a dalšími lidmi z Plejád a společně vedou a tvoří jedny z nejdůležitějších internetových stránek s obrovským množstvím důležitých informací www.vesmirni-lide.cz ( v mnoha jazykových mutacích). Ivo a Aštar jsou součástí multidimenzionální bytosti (chcete-li rodiny spřízněných duší), jsou příkladem spolupráce mezi anděly a lidmi, koordinované mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Kromě vedení výše zmíněných webových stránek se Ivo zabývá i předáváním informací o životě v pozitivním stavu, konkrétně v 5. dimenzi, prostřednictvím rozhlasových a televizních debat, přednášek a besed, pořádáním výstav apod. Patří mezi světelné spolupracovníky, kteří mají osobní zkušenosti s cestováním v létajících vesmírných lodích, životem na planetách v pozitivním stavu, a proto je jeho svědectví autentické, pravdivé a nesmírně důležité pro všechny, kdo se zajímají o transformaci.
V úvodní části této dávky Nového Zjevení jsme děkovali i Richardu Vošickému, jehož úkolem bylo a je připravit zejména mladší lidi na vzestup. Pod mým vedením vytvořil několik zajímavých videí, která názorně ukazují boj světla a temnoty, moji nezastupitelnou úlohu v této nelehké době transformace. Protože se soustředil na konkrétní datum 21. 12. 2012 (z duchovních důvodů to tak mělo a muselo být), na čas se stáhl do ústraní, ale ještě bude mít příležitost dokázat svou víru v můj dokonalý plán a pomůže šířit další informace mezi probuzené lidi.
V této kapitole píšeme hlavně o spolupráci s vesmírnými lidmi, tedy inkarnovanými bytostmi z vyšších dimenzí (nejčastěji 5. dimenze), proto zde nejmenuji kontaktéry duchovních entit. Jim se budeme věnovat později.
Jedním z prvních kontaktérů, který přinesl rozsáhlé informace o vesmírných lidech už od poloviny 20. století, je Švýcar Billy Meier. Přestože komunikuje se stejnými bytostmi (např. Semjase) z Plejád, jako Ivo Benda, jejich svědectví se částečně liší, což vyvolává pochyby o pravdivosti a autentičnosti obou kontaktérů. Jak je to možné? Odpověď naleznete v předchozích odstavcích i kapitolách této knihy: nikdo nedostává 100% pravdivé informace. Každý kontaktér má svůj specifický úkol a pracuje pro určitou skupinu lidí. Jenom tak lze zajistit, aby se vůbec nějaké důležité informace rozšířily mezi obyvatele této izolované planety. Později všichni pochopí, proč je transformace lidstva tak složitá a vyžaduje doslova individuální přístup.
Od 50. let minulého století přináší svědectví o vesmírných lidech z vyšších dimenzí i této sluneční soustavy (z Venuše) Američan polského původu George Adamski, který popsal své zkušenosti v knize Uvnitř vesmírných lodí. Přestože předložil mnoho důkazů, byl záměrně zesměšňován a považován za šarlatána až do svého odchodu z těla v roce 1965.
Dalším významným kontaktérem je Ital Giorgio Dibitonto, který napsal knihu Andělé v hvězdných lodích (1984), kde jsou přímo paralely s texty Bible svaté, zvláště její poslední části Zjevení Janovo. Přináší důležité poselství o spolupráci vesmírných lidí, andělů z nebe se Mnou, Stvořitelem všeho a všech, Bohem, Pánem Ježíšem Kristem na záchraně lidstva před zlem. Na počátku 80. let ještě nedošlo k fúzi fyzického těla Ježíše Krista s Absolutním Božstvím Nejvyššího, a proto ještě nebylo vhodné zmiňovat moje pravé jméno.
Alex Collier je kontaktérem vesmírných lidí z Andromedy. Až do důchodového věku přednášel o transformaci lidstva, dějinách planety a Sluneční soustavy, významu „černých děr“, tvoření nových životních forem a světů….
Nemůžeme zde jmenovat všechny kontaktéry vesmírných lidí. Moje poděkování patří všem, kteří pomáhají šířit informace o pomoci pozitivních mimozemských civilizací lidstvu, zvyšovat vibrace a připravit je na přechod do vyšších dimenzí pozitivního stavu.
Z výše uvedených informací vyplývá, že vše je propojeno a synchronizováno, nic se neděje náhodou. Ve všech informacích ode mne i vesmírných lidí a jejich kontaktérů hledejte to, co je spojuje. Je to láska k lidstvu a snaha co nejefektivněji mu pomoci vymanit se z vlivu negativního stavu, aniž by byly porušovány duchovní zákony Stvoření. Je malicherné dohadovat se o tom, kdo říká pravdu o tom, či onom. Víte, proč sem nemůžeme přinášet 100% pravdu. Vyciťujte, vyciťujte, vyciťujte…… Zatím nejste schopni rozumem pochopit celou šíři problematiky vaší existence, ani proces transformace, a tak se soustřeďte na svou intuici. Budete-li se jí řídit, povedu vás tou nejjednodušší a nejméně bolestnou cestou k sobě, poskytnu vám vše, co potřebujete. I Jana, moje přímá inkarnace má problém mi bezmezně důvěřovat ve všech oblastech života. Je pravda, že jí nakládám maximum možného, aby co nejlépe využila čas, vyměřený k jejímu pobytu zde, ale zároveň ji chráním před útoky negativní strany a poskytuji jí vše potřebné k životu v tomto nedokonalém těle. Už na počátku naší telepatické komunikace jsem jí oznámil, že má to nejdůležitější a zároveň nejtěžší poslání ze všech. Tehdy si ještě nemohla uvědomit, co to znamená. Nyní mi přiznává, že kdyby věděla, co ji čeká, zbláznila by se. Vidíte, že sám na sobě v lidském těle uplatňuji ty nejtěžší duchovní zkoušky, jaké lze vydržet, ale zároveň postupuji krok za krokem, aby nedošlo k poškození a přetížení. Tato situace nebude trvat donekonečna, protože po dopsání této dávky Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, dostanete příležitost setkat se se Mnou v těle Jany. Tím se výrazně změní i způsob života, který zatím musím/e podstupovat. To vše z lásky k vám, mým milovaným dětem.
Vesmírní lidé navazují kontakt pouze s těmi, kdo jsou připraveni. To znamená, že mají trvalý a prokazatelný zájem o setkání a komunikaci s nimi, nechtějí se obohacovat na úkor druhých lidí, netouží po slávě, jsou láskyplní, nebojí se říkat ostatním pravdu, přestože je pro většinu neuvěřitelná, zkrátka mají vysoké vibrace. Nemusím vám vysvětlovat, proč se, až na malé výjimky, nesetkávají s představiteli politické a státní moci a raději komunikují s „obyčejnými“ lidmi. Počet těchto kontaktérů neustále stoupá a dosahuje na celé planetě několika milionů. Je to mnoho, nebo málo? Jak jsem už několikrát sdělil, pozitivní vibrace lásky jsou mnohonásobně silnější, než nízké vibrace spící a ovládané většiny, takže na vyrovnání stačí jen malé množství těchto pomocníků. Vesmírní lidé jsou tu mimo jiné i proto, aby v okamžiku rozdělení lidstva pomohli evakuovat ty, kdo svými vibracemi splňují kritérium nanebevstoupení. Je více způsobů záchrany vybraných lidí, tento je jedním z nich. Tématu nanebevstoupení budeme věnovat příští kapitolu.

http://bozirodina.cz/
http://svetelneinfo.cz/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM 1. DÍL

O DŮVODECH AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

Dialog 89

Peter: Momentálne nemám žiadne špecifické otázky, ktoré by som položil. Možno by si Ty chcel hovoriť o niečom, čo by bolo pre nás prospešné a užitočné vedieť.

Pán Ježiš Kristus: Ako si pamätáš z predchádzajúceho Dialógu (Dialógov), bolo tam uvedené, že skutočný a pôvodný účel —plné a náležité poznanie účelu, kvôli ktorému bol aktivovaný negatívny stav —nebol až donedávna v celom svojom obsahu k dispozícii. Proces zjavovania tohto účelu začal v skutočnosti až po zaznamenaní Doplnku 20 v Koroláriách...Pred zaznamenaním Môjho Nového Zjavenia sa tento účel jednoducho a najbežnejšie chápal tak, že sa predpokladalo, že určité skupiny anjelov sa rozhodli vzbúriť proti Mne a Môjmu Poriadku, Moci a Nadvláde a chceli si zriadiť svoj vlastný život, so svojimi vlastnými princípmi, pravidlami, zásadami a podmienkami, ktoré by boli v úplnom protiklade k všetkému, čo bolo zavedené a čo sa praktizovalo v živote členov pozitívneho stavu. Tento príbeh bol obľúbenou rozprávkou, zvečňovanou všemožnými kresťanskými a nekresťanskými knihami a dogmami. Vo vašom ponímaní času trvalo takmer dvetisíc rokov, kým bolo zjavené niečo iné a nové o účele, kvôli ktorému bol aktivovaný negatívny stav. Až po napísaní tvojej knihy Základy ľudskej duchovnosti, Peter, bol zjavený a opísaný úplne iný účel aktivácie negatívneho stavu. Ten účel, ako to bolo vtedy uvedené, nemal absolútne nič spoločné s príbehom o vzbúrených anjeloch, ktorí vo svojej údajnej bláznivej pýche chceli zvrhnúť Moju Vládu a nahradiť Mňa a Môj typ vlády svojím vlastným typom vlády. V období, keď bola napísaná vyššie zmienená kniha, Peter, však z určitých dôležitých duchovných dôvodov nebol k dispozícii celý a definitívny účel aktivácie negatívneho stavu. Ako vieš, v tom čase chýbali dva najvýznamnejšie a najdôležitejšie faktory. Jedným bolo to, že vtedy ešte nebola ustanovená Moja Nová Prirodzenosť, alebo nebolo zavŕšené jej získanie. Druhým bolo to, že pseudo-tvorcovia boli ešte stále uväznení. Osobne ty, Peter, si v tom časene správne predpokladal, že negatívny stav ako celok vôbec nemôže byť eliminovaný, ale namiesto toho bude uvedený do trvalo driemucej alebonečinnej kondície. Preto si tiež predpokladal, že pseudo-tvorcovia zostanú natrvalo uväznení. Ako sa uskutočňovali všetky ostatné veci v ríši pozitívneho stavu a ako Moja Nová Prirodzenosť spela k svojmu definitívnemu zavŕšeniu, aby nedošlo k žiadnemu narúšaniu týchto dôležitých procesov a udalostí, z bezpečnostných a ochranných dôvodov bolo nutné zachovať dojem, ktorý stety a všetci ostatní vtedy v tomto ohľade mali. Všimol si si však, ako končila takmer každá kapitola Základov ľudskej duchovnosti? Vždy, keď si končil každú kapitolu v tej knihe, bolo učinené vyhlásenie, že existuje presahujúce chápanie všetkého, čo sa zjavuje v tých kapitolách. Máš vôbec poňatie, prečo boli vtedy učinené také významné a dôležité vyhlásenia? Preto boli vtedy učinené, aby vás pripravili na fakt, že niekedy v budúcnosti, keď bude všetko, so všetkými, všade pripravené, bezpečné a otvorené, dostanete vyššie, vhodnejšie a relevantnejšie chápanie všetkých vecí týkajúcich sa Mojej Prirodzenosti, aktivácie negatívneho stavu, príbehu o pseudo-tvorcoch a všetkého ostatného. Ako teda roky plynú, v ich priebehu dostávate viac a viac informácií ohľadom všetkých týchto záležitostí, informácií, ktoré značne presahujú všetko, čo vám bolo zjavené a oznámené predtým. Najvyčerpávajúcejšie a najpokročilejšie a najtranscendentnejšie chápanie týchto faktov kulminovalo v Doplnku 20 v Koroláriách...Toto bol ten Doplnok, v ktorom ste sa po prvýkrát dozvedeli pravdivý, pravý a prvotný účel, kvôli ktorému bolo dovolené aktivovať negatívny stav. Ako si pamätáš, týmto pravým účelom bolo hľadanie Absolútnej Pravdy pomocou objavenia a stanovenia vôbec všetkého, čo nie je pravda. Kvôli faktu, že v tom čase alebo nie-čase neexistovalo nič, čo by nebolo pravdivé, vo filozofickom zmysle nebolo možné definovať, čo to je, to všetko, čo nie je pravdivé. Je nepredstaviteľné dospieť k definícii a chápaniu niečoho z pozície, ktorá neobsahuje nič z prirodzenosti toho niečoho. V našom prípade je teda nemožné vedieť z pozície pozitívneho stavu, ktorý neobsahuje nič z tej nepravdy, čo nie je Absolútna Pravda. Na druhej strane —podľa logickej konštrukcie akéhokoľvek dôležitého výskumu a objavovania —získať poznanie o niečom, čo nie je obsiahnuté v dostupnom poznaní a informáciách, nie je možné. V tomto zmysle teda zo Stavu Absolútnej Pravdy nie je možné poznať niečo, čo táto nemá —v tomto prípade niečo, čo nieje jej vlastnou Absolútnou Pravdou. Súčasne, vyvodzovať akékoľvek závery o existencii Absolútnej Pravdy z Absolútnej Pravdy Samotnej je cirkulárne, pretože táto už stanovila svoju vlastnú absolútnu realitu a následne je axiomatická, nevyžadujúca si žiadny dôkaz zo svojej vlastnej pozície. Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Ako si počínať pri pátraní po význame Absolútnej Pravdy a po tom, čím skutočne je, ak ste relatívni, a nie absolútni? Inými slovami, ako môže relatívna bytosť uchopiť a pochopiť, čo je Absolútna Pravda a či existuje niečo také ako Absolútna Pravda, ak na základe samotnej svojej prirodzenosti nie je v sebe schopná obsiahnuť Absolútnu Pravdu v jej celistvosti? Problémom relatívnej bytosti je to, že na základe samotnej svojej prirodzenosti, pretože je výlučne relatívna, môže dospieť k stavu vážnych pochybností, či tu existuje niečo také alebo taký nejaký stav ako Absolútna Pravda alebo niečo Absolútne. Ak neexistuje nič Absolútne, potom je možné, že neexistuje ani Boh, ktorý je hypoteticky Absolútny. „Nakoniec“, môže si taká relatívna bytosť povedať, „ak ja nie som absolútna, ak ja som relatívna a všetko okolo mňa a vo mne je tiež relatívne, ako potom môžem určiť, či vôbec existuje nejaká taká Absolútna Kondícia alebo Absolútny Stav? Vzhľadom k mojej relatívnej prirodzenosti je celkom možné, že všetko ostatné je relatívne, a preto neexistuje ani žiadna Absolútna Pravda alebo akákoľvek iná Absolútna Kondícia alebo Stav.“ Nuž, toto bola úplne pôvodná otázka, ktorá predchádzala akékoľvek ďalšie otázky položené v čase pred aktiváciou negatívneho stavu. Ako z tohto vysvetlenia vidíte, problém, ktorý vedie k aktivácii negatívneho stavu, bol vecou rozhodujúceho a dôležitého vzťahu medzi Absolútnym —Mnou, a relatívnym —všetkými sentientnými entitami. Na základe ich relativity, neschopné plne uchopiť a pochopiť Absolútno, sa sentientná myseľ pustila do pátrania a skúmania Absolútnej Pravdy. Súc však relatívna, nič nemohla vyvodzovať z Absolútneho Stavu alebo Kondície. Z toho dôvodu sentientná myseľ vyvinula relatívnu metodológiu, ktorá by začala zhromažďovať skúsenosti a poznanie relatívneho charakteru, relatívneho k jej vlastnej relatívnej kondícii. Odtiaľ teda existencia niečoho relatívneho iba k relatívnemu —čo je negatívny stav —na rozdiel od relatívneho k Absolútnemu. Podľa tejto konštrukcie prieskumu a pátrania jediný spôsob, ako môžete dospieť k nejakému rozumnému záveru ohľadom čohokoľvek, čo je z Absolútneho Stavu alebo Kondície, je klasifikácia všetkého, čo nie je pravdivé, alebo čo nie je absolútne. Toto je nepriamy spôsob objavovania faktu, čo je skutočná pravda —prostredníctvom stanovenia všetkého, čo nie je pravdivé. V procese objavovania týchto dôležitých faktorov si zriadite spôsob života, ktorý by celým svojím priebehom odzrkadľoval všetko, čo nemá nijaké miesto v Absolútnom Stave alebo Kondícii a v jeho pozitívnom stave. Tento spôsob je spôsobom konkrétnej a hmatateľnej ilustrácie a demonštrácie všetkého, čo nie je pravdivé, v životoch tých sentientných entít, ktoré súhlasili s tým, že sa zúčastnia tejto demonštrácie a ilustrácie. Len čo sa pustíte do svojho pátrania po existencii Absolútnej Pravdy a toho, čím nie je, položíte si v tomto bode dôležitú otázku: Aký by bol život, keby mal byťodvodený nie z Boha —Absolútnej Pravdy —Mňa, a z Jeho/Jej —Môjho —Absolútneho Stavu alebo Kondície, ale z niečoho alebo niekoho iného, čo/kto neobsahuje vôbec nič z tejto Absolútnej Prirodzenosti alebo čo/kto nie je odvodené z tohto Absolútneho? A teraz, keby mal byť taký život vôbec možný a keby sme mohli nastoliť taký život, možno by nám bol schopný poskytnúť jasnú odpoveď ohľadom existencie Absolútnej Pravdy, lebo taký život by obsahoval všetko, čo nie je pravdivé. Keby mal byť ten odlišný život svojou prirodzenosťou podobný životu pozitívneho stavu, potom, nepochádzajúc z Absolútneho Stavu, by samozrejme dokazoval, že Absolútny Stav je sprievodným javom každého vzniku života, a teda nemá nič do činenia s ničím živým a existujúcim, a preto prakticky neexistuje. Kvôli faktu, že taký život by neobsahoval vôbec nič z predpokladaného Absolútneho, musel by byť totálne a kompletne separovaný od všetkého a od všetkých, ktorí by boli z nejakého iného života, v tomto prípade zo života pozitívneho stavu. Toto odlúčenie je absolútnou nutnosťou, ak malo byť zaistené akékoľvek zdanie právoplatnosti výsledku experimentu s inými typmi života, než je život pozitívneho stavu. Chýbanie takej separácie by anulovalo výsledky tohto experimentu, pretože akékoľvek spojenie s pozitívnym stavom by ho kontaminovalo pravdou obsiahnutou v pozitívnom stave. Povedali si: ,Paradoxne povedané, vieme, čo je skutočná pravda. My nechceme stanoviť niečo, čo je jasné a čo nepotrebuje žiadny dôkaz. Nevieme však, čo je nepravda. A toto je skutočný problém. Ako môžeme žiť bez tohto dôležitého poznania? Ako môžeme napredovať a pokračovať v našich životoch, keď nám chýba toto dôležité poznanie? Koniec koncov, Absolútna Pravda nám nemôže poskytnúť také poznanie, pretože je Absolútna Pravda. Na základe samotnej svojej Prirodzenosti neobsahuje a nemôže obsahovať nič, čo nie je z jej Absolútnej Prirodzenosti, teda to, čo je nepravda. Naproti tomu, my, súc relatívni, nie sme schopní dosiahnuť úroveň tohto Absolútneho. Z toho dôvodu v určitom zmysle nevieme nič. Na jednej strane nemáme nijaké poznanie o tom, čo pravda nie je; a na strane druhej nie sme schopní mať poznanie, v jeho úplnosti a kompletnosti, o ničom, čo je obsiahnuté v tomto Absolútnom. Preto nevieme absolútne nič. Preto jedinou pravdou, ktorú poznáme, je to, že nevieme nič. A toto je naša skutočná pravda.‘ Vidíš vážnu existenciálnu a filozofickú dilemu, Peter, ktorej v tej dobe sentientné entity čelili?

Peter: Áno, veľmi jasne. Som prekvapený, že mi doteraz tento moment neprišiel naum, hoci mi to malo byť jasné z celého obsahu Tvojho Nového Zjavenia.

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, Peter, v tvojom relatívnom stave musí akékoľvek poznanie prichádzať v malých progresívnych krokoch. Len si spomeň na svoj celkový stav v čase, keď si písal Základy ľudskej duchovnosti. Koľko zdanlivo neprekonateľných ťažkostí si mal vtedy len kvôli veciam, ktoré boli zjavené v tej knihe? Zjaviť v tom čase všetko naraz o všetkých týchto veciach by ťa celkom určite buď zabilo, alebo by si to rovno odmietol, čo by ťa zabilo duchovne. Teraz je však čas o tom hovoriť, pretože tvoje duchovné položenie a stav a duchovné položenie a stav všetkých čitateľov týchto Dialógov sú také, že nám dovoľujú zjaviť transcendentné chápanie všetkých týchto vecí. Vráťme sa ale k našej téme. Takže, ak sentientné entity v tej dobe dospeli k správnemu záveru, že v pravej realite ich bytia a existencie nevedia nič, a ak bola ich myseľ štruktúrovaná takým spôsobom, aby sa dožadovala, usilovala, smädila a lačnela po poznaní, potom bolo prirodzené, že sa pustila do naprávania tejto situácie. Logické kroky, ktoré bolo treba v tomto ohľade podniknúť, boli jasné. ,Ak, súc relatívni‘, hovorili si, ,nie sme schopní vedieť absolútne, či existuje niečo také ako Absolútna Pravda, v tom prípade môžeme kvôli svojej relativite objaviť, čo Absolútna Pravda nie je. V našom relatívnom stave je našou výsadou môcť odhaliť všetko, čo je relatívneho charakteru a kvôli svojej relativite to nie je obsiahnuté v Absolútnom. Keď sa budeme zaoberať objavovaním, popisovaním, klasifikovaním a zažívaním, veľmi faktickým, skutočným, skúsenostným, ilustratívnym a demonštračným spôsobom a štýlom (a toto je jediný spôsob, ktorý je presvedčivý), toho, čo pravda nie je; len čo vyčerpáme všetko možné a uskutočniteľné ohľadom všetkých aspektov a faktorov všetkého, čo nie je pravda, vtedy a len vtedy môžeme dospieť k správnemu záveru, že všetko, čo je tejto nepravdivej povahy, nie je Absolútnou Pravdou. V tom prípade na základe logiky týchto faktov všetko, čo je za a nad alebo mimo tejto nepravdy, je Absolútnou Pravdou.‘ Tento záver možno vyvodiť z faktu, že ak život všetkých sentientných entít pokračuje dokonca aj po vyčerpaní všetkých aspektov dokázanej nepravdy, ktorá nie je obsiahnutá v Absolútnom, a ak všetky možnosti a všetky aspekty tejto nepravdy boli objavené, klasifikované, zažité, ilustrované a demonštrované, a predsa život pokračuje po tomto všetkom, potom je jasné, že život nemôže pochádzať z ničoho relatívneho, pretože v momente, keby boli všetky jeho faktory objavené a vyčerpané, kvôli svojmu relatívnemu stavu by akýkoľvek život vôbec mal prestať byť a existovať. Z toho dôvodu, pretože život napriek tomu pokračuje, akýkoľvek život vôbec musí pôvodne vznikať v Absolútnom Rozpoložení —vo Mne. A toto je Absolútna Pravda. Teraz dokážu a môžu všetky sentientné entity vďaka tomuto experimentu jasne vedieť, po prvé, čo nie je Absolútna Pravda, a po druhé, že Absolútna Pravda skutočne je a existuje absolútne a že všetko, čo nemá negatívnu prirodzenosť alebo nie je nepravdivé, je z Absolútneho, a preto všetko ostatné, čo nie je tejto nepravdivej prirodzenosti, je Absolútne Pravdivé. Odtiaľ teda poznanie, čo je Absolútna Pravda. Ako vidíte z tohto trochu náročného filozofického opisu, toto bol jediný spôsob, ako mohla relatívna sentientná myseľ získať toto nanajvýš podstatné, rozhodujúce a dôležité poznanie. Kvôli relativite prirodzenosti sentientných entít neexistoval pre ne žiadny iný spôsob, ako by mohli dospieť k tomuto poznaniu, jedine prostredníctvom aktivácie negatívneho stavu. Aby umožnili, aby sa všetky tieto udalosti odohrali, pseudo-tvorcovia po dohode so Mnou súhlasili s tým, že sa stanú tými, ktorí prikročia k experimentovaniu a pátraniu po Absolútnej Pravde jediným možným spôsobom —prostredníctvom aktivácie a nastolenia pseudo-života negatívneho stavu. Všetky zážitky, všetko poznanie a všetko ostatné, čo sa získalo a získa počas celého procesu tohto experimentu, bude využité pri konečnom volebnom rozhodovaní pre život pozitívneho stavu v jeho kompletnej a totálnej forme a stave. Bez tohto rozhodujúceho poznania alebo, ako je jasné z toho, čo bolo uvedené vyššie, v tomto prípade bez akéhokoľvek poznania vôbec by nikdy nebolo možné uviesť do chodu nič z plnosti a kompletnosti tohto života. Ako vidíte z tohto zjavenia, všetko v negatívnom stave a v ľudskom živote na planéte Nula, nech je to čokoľvek a nech vám to pripadá akokoľvek strašné a opovrhnutiahodné, slúži jedinému účelu —učiniť napokon možným a uskutočniteľným život pozitívneho stavu v jeho plnosti a kompletnosti. Preto je pri hodnotení všetkých dianí a udalostí, ktoré zažívate a budete zažívať na tejto planéte, dôležité, aby ste mali tieto faktory na pamäti. Pretože ste Moji praví reprezentanti, odporúča sa vám, aby ste sa na všetky tieto faktory pozerali z Mojej pozície, a teda z pozície pozitívneho stavu. Vyššie uvedený opis vám poskytuje presahujúce chápanie toho, prečo bolo dovolené, aby bol aktivovaný a nastolený negatívny stav a ľudský život. Žiadny iný ich účel nikdy neexistoval alebo nikdy nebude existovať. Pamätajte si to! Preto, nech sú skutky obyvateľov tejto planéty a negatívneho stavu akokoľvek ohavné, nemožné, kruté, nenávistné, intolerantné, nemravné, vražedné, zlé, zradné, bláznivé, šialené a manipulujúce, pamätajte si, prosím, že všetky ilustrujú a demonštrujú, čo nie je skutočná pravda a skutočný život. V tom je ich služba pozitívnemu stavu a v tom je aj ich konečná spása. Kvôli týmto faktom nemárnite svoj čas a vzácne energie tým, že budete rozčúlení, nahnevaní, plní odporu, sklamaní, vystrašení, znepokojení, rozčarovaní či podobné niečo, kvôli čomukoľvek, čo vidíte, zažívate, pozorujete alebo počujete. Takým škodlivým postojom by ste len podporovali negatívny stav. Pamätajte si, prosím, že vaše energie sú potrebné niekde inde, a nie na pocity frustrácie a ľútosti nad niekým, kto je vinníkom alebo obeťou, alebo páchateľom všetkých týchto negatívnych a zlých skutkov. Ich páchaním si len plnia účel, kvôli ktorému boli vôbec vyfabrikovaní. Z hľadiska týchto faktov, zjavených v tomto jednotlivom Dialógu, sa vám odporúča, aby ste prehodnotili spôsob, akým sa pozeráte na všetky udalosti a diania na tejto planéte, v negatívnom stave vo všeobecnosti, a zvlášť vo svojich osobných a súkromných životoch. V tomto časovom bode potrebujete získať vyššie chápanie úplne všetkého, čo sa udeje vo vašich životoch a v pseudo-živote na tejto planéte a v negatívnom stave vo všeobecnosti. Jedným z mnohých účelov zaznamenávania týchto Dialógov je poskytnúť vám toto presahujúce chápanie a dať vám nástroj, ktorý by vám umožnil prehodnotiť vašu pozíciu a rolu a následne zmeniť váš postoj a spôsob myslenia, cítenia, zmýšľania, chcenia, správania, konania, nadväzovania vzťahov či čokoľvek, keď bude potrebné podniknúť taký proces. Je výlučne medzi vami a Mnou, aby ste určili svojím vlastným zosobneným a individualizovaným spôsobom, či potrebujete učiniť také zmeny, a ak potrebujete, akou metódou by ste ich mali uskutočniť. Povaha súčasného stále pokračujúceho posunu si od vás všetkých vyžaduje, aby ste podnikli tento krok prehodnotenia, aby ste boli pripravení na to, čo má zakrátko prísť. Pokiaľ to neurobíte hneď, ako si prečítate tieto slová, bolo by pre vás nielen veľmi ťažké pochopiť a prijať, čo sa bude zakrátko diať na vašej planéte, ale tiež by pre vás bolo veľmi ťažké žiť váš život na tejto planéte. A preto by následne bolo pre vás ťažké, ak nie nemožné, splniť si svoje poslanie na tejto planéte vo svojej vlastnej jedinečnej role, ako Moji praví predstavitelia, súc Moji praví predstavitelia. Preto vás nabádam, aby ste také kroky podnikli čo najskôr po prečítaní si týchto Dialógov. Čítanie a akceptovanie toho, čo je obsiahnuté v týchto Dialógoch, spôsobí, že podniknutie takých krokov a prehodnotenie vášho postoja a všetkého vo vašej mysli bude veľmi ľahké a pohodlné. Samotným momentom ich čítania a tým, čo obsahujú, a prijatímich obsahu do svojich životov ako Mojej Pravdy, veľmi úspešne dosiahnete tento dôležitý cieľ.

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto plodnú a zmysluplnú rozpravu a pripomienku. Je ešte niečo, o čom by Si dnes chcel hovoriť?

Pán Ježiš Kristus: Bolo Mi potešením, Peter. Myslím, že to pre dnešok stačí. Obsah a zmysel tohto Dialógu je trochu náročný. Preto by Som odporučil, aby sme to pre dnešok uzavreli, aby už nič ďalšie a nič iné neprekážalo náležitému chápaniu tohto Dialógu. Choď v pokoji a zabav sa s Ľudmilou a Viktorom, Mojimi dobrými a milujúcimi ľuďmi.

https://www.dropbox.com/s/rjqudpy8auibcm9/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20Je%C5%BEi%C5%A1om%20Kristom%20I.%20Diel.pdf?dl=0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Děkuji Krystýnko za báseň PJK

ZA CHVÍLI HRA SKONČÍ

Starý zákon Bible svaté psali pseudotvůrci.
To Oni všeho zla a všech špatností jsou strůjci.
Překroutili všechno možné, i to co jim nešlo,
aby z toho za chvíli ještě větší zlo vzešlo.
Z našeho Rodiče udělali něco hodně zlého,
aby každý spící člověk měl strach z trestu Jeho.
A tak každý, kdo se trestu bál, modlil se ze strachu,
jako malé děti, co za trest klečeli na hrachu.
Pseudotvůrci připravili vše pro dnešní dobu,
aby zinscenovali příchod PJK i Jeho podobu.
Všechny ty lži chceme přivést na tu správnou míru,
aby všechny moudré duše našli v Boha víru.
Temná strana nezahálí, jiné lži hledá,
každý, kdo to pochopil, ještěrům se nedá.
Velikou roli v tomhle světě hraje lidská naivita,
ne každý to pochopil, že je tu dualita.
Ti, co lásku nemají a ve Stvořitele nevěří,
víme, proč to dělají, mají geny ještěří.
My věříme v PJK a víme, že tady Bohyni máme.
Své Rodiče milujeme, ještěry pohrdáme.
Chvíli nám ještě budou vyhrožovat.
Ať dělají, co umějí, my je budeme prostě ignorovat.
Za chvíli hra skončí, opona bude nahoře,
zbyde jenom smetiště a nešťastným ještěrům moře.
Tohle ještě konec není,
můžou požádat PJK o odpuštění.
Můžou tak zachránit sebe
a najít cestu do nebe.

Photo
Add a comment...

Post has shared content
BOŽSKÁ PROZŘETELNOST - ABSOLUTNÍ SCHOPNOST ŘÍDIT VŠECHNY UDÁLOSTI A OSUDY VEŠKERÉHO STVOŘENÍ Z POZICE A PODMÍNEK BEZ ČASU A BEZ PROSTORU.
Božská prozřetelnost předvídá všechno a poskytuje veškeré příležitosti k tomu, aby se vše zpřítomnilo, uskutečnilo a projevilo svou realitou.
V případě negativního stavu dovoluje Božská prozřetelnost jeho jsoucno a bytí jenom proto, že slouží k určitému velmi důležitému poučení pro veškeré Stvoření. Zde se používají pojmy „předvídavost“ a „dovolení“, aby se naznačilo, že Stvořitel nic nepředurčil ani nenařídil. Predeterminace a diktáty znamenají absolutní nevyhnutelnost a nemožnost svobody volby. Toto je v rozporu s pravou Přirozeností Pána Ježíše Krista, jež v sobě a sám sebou je absolutní svobodou a volbou. Je to také porušením Zákona svobody výběru.
V zásadě tento zákon stanoví, že Pán Ježíš Kristus vládne nad veškerým multivesmírem a zónou vymístění prostřednictvím Své Božské prozřetelnosti. BOŽSKÁ PROZŘETELNOST je definována jako ABSOLUTNÍ SCHOPNOST ŘÍDIT VŠECHNY UDÁLOSTI A OSUDY VEŠKERÉHO STVOŘENÍ Z POZICE A PODMÍNEK BEZ ČASU A BEZ PROSTORU. Pro Pána Ježíše Krista všechno probíhá zde – a - nyní bez žádné minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Nicméně je Pán Ježíš Kristus zároveň přítomen simultánně a synchronně v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tento dvojí aspekt Jeho/Její přítomnosti Mu/Jí dovoluje neustále modifikování všech situací takovým způsobem, aby je mohl přizpůsobit neustále se měnícím výběrům všech účastníků a umožnit zkušenost všech důsledků, následků, výsledů a naplnění všech těchto výběrů.
V obecném smyslu, ví a předvídá Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista všechno bezčasové a bezprostorové. Ve specifickém smyslu dovoluje Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista všem sentientním entitám pozměňovat jejich volby a životní osudy dle jejich svobodné vůle měnit počáteční volbu i s jejími následky. Aktivity Božské prozřetelnosti v tomto zvláštním se omezují na poskytnutí pravých příležitostí pro konání takových změn. Jsou poskytovány všechny příležitosti pro veškeré volby s náležitě definovanými důsledky jakékoliv volby. Současně v každém činu volení je inherentní schopnost pozměňovat, modifikovat, odmítnout či nahradit ten výběr. Takový čin je předvídán Božskou prozřetelností a ta poskytuje příznivé podmínky pro jeho uskutečnění.
Nicméně určité události v negativním stavu a na planetě Nula jsou povoleny, aniž by původně jejich výskyt byl zvolen. Volba být v negativním stavu určuje přiměřenost takového připuštění. Negativní stav ve své podstatě nedovoluje nikomu mít takovou svobodu výběru. Volí se být negativní, to jest nesvobodný. Následkem této situace, se tam děje mnoho věcí, které by za jiných okolností nikdy nebyly zvoleny. Budiž znovu řečeno: Toto není povoleno, protože tak tomu chce Pán Ježíš Kristus, nýbrž pro důležité duchovní poučení, které nakonec přivede k nezvolení negativního stavu. Nezvolit si negativní stav je ta pravá volba. Kvůli tomuto náležitému výběru je povoleno, aby se v negativním stavu udály mnohé věci, jež nemají žádný smysl ani význam. Konec konců sám negativní stav nemá žádný smysl ani význam. Jeho jsoucno a bytí, mezi jiným, byly povoleny jen za účelem ilustrování a demonstrování, že nemá žádný smysl či význam.
Božská prozřetelnost nevládne, neudržuje a neřídí nic ani nikoho donucováním, silou, nátlakem či rozkazováním, nýbrž jen na základě svobodné volby. V Absolutním stavu Pána Ježíš Krista je ve svém jsoucnu a bytí nekonečný počet výběrových možností zřetelně přítomných a rozlišitelných ve svém absolutním smyslu i se svými absolutními následky. Z této pozice Pán Ježíš Kristus vládne, řídí a udržuje veškerý multivesmír i zónu vymístění.
Citát a více:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
10.kapitola - OBNOVENÍ, POZMĚNĚNÍ A ZNOVUDEFINOVÁNÍ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_10.htm
Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem - První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Děkuji Luky
Add a comment...

Post has attachment
DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM 1. DÍL

O HLEDÁNÍ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO

Dialog 88

Peter: Mám dojem, že by Si chcel pokračovať v predvčerajšej téme ohľadom záležitosti hľadania Kráľovstva Božieho a Jeho/Jej Pravdy-Spravodlivosti a ohľadom toho, ako je toto Tvoje vyhlásenie aplikovateľné na nás ako Tvojich predstaviteľov v súčasnosti.

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Dnes by Som v skutočnosti ani tak nechcel uvažovať o niečom novom a neznámom pre vás, ako skôr znovu zdôrazniť alebo zopakovať niektoré zrejmé fakty, ktoré boli zdôraznené veľakrát predtým. Potreba týchto zdanlivo zbytočných opakovaníje vo fakte, že každá jednotlivá doba, počas ktorej sa táto potreba stáva zrejmou, má z hľadiska svojho duchovného obsahu trochu inú konotáciu a význam. Ako vieš, v každej jednotlivej dobe existuje veľa aspektov a udalostí týkajúcich sa jej charakteru a povahy. Každý taký aspekt si vyžaduje svoju vlastnú interpretáciu a chápanie svojho významu a dôvodu, prečo sa manifestuje v každej jednotlivej dobe. Kvôli tomuto faktu, aby sa osvetlilo alebo aby sa do centra pozornosti uviedlo pravé chápanie toho, o čo všetko ide v každej dobe z hľadiska jej vlastného plynutia, je veľmi často nutné opätovne uviesť alebo zopakovať určité veci, ktoré už boli do vašej pozornosti uvedené niekoľkokrát predtým. Z duchovného hľadiska a z hľadiska potrieb každého jednotlivého časového rámca, ako tento plynie k svojmu naplneniu, sa na také opätovné vyhlásenia alebo zdôraznenia nepozerá ako na zbytočnosť, ale ako na nutné doplnenie jeho vlastného významu a náležitého chápania jeho pravej povahy a toho, prečo k tomu v každej jednotlivej dobe behom plynutia času dochádza. Kvôli tomuto faktu má význam všetkého, čo sa opätovne oznamuje alebo pripomína a to, ako sa to týka súčasného toku času v časopriestorovom kontinuu, trochu inú konotáciu, než to malo počas svojho prvého uvedenia, ako aj počas všetkých svojich následných opätovných uvedení, ktoré nasledovali po počiatočnom, prvom uvedení. Okrem problémov s pamäťou, ktoré všetci ako ľudia máte, je potrebné mať vždy na mysli tento fakt, aby ste neupadli do neustáleho sťažovania sa, že je v týchto Dialógoch a v knihách Môjho Nového Zjavenia vo všeobecnosti príliš veľa opakovania alebo zbytočnosti. Vaše problémy s pamäťou sú zrejmé. Koľkí z vás si pamätajú, o čom hovorí napríklad Tridsiaty Prvý Dialóg alebo ktorýkoľvek iný Dialóg? Môžete sa otestovať, aby ste videli, koľko si pamätáte. Na druhej strane, dôležité duchovné potreby takých opätovných opakovaní vám nie sú tak zrejmé ako vaše problémy s pamäťou, tieto potreby sú však ešte dôležitejšie, než osvieženie si vašej nevyrovnanej, nepresnej a nespoľahlivej pamäti. Teraz, keď sme si to už povedali, môžeme prejsť k diskusii o záležitosti hľadania Kráľovstva Božieho a Jeho/Jej Pravdy-spravodlivosti a ako to aplikovať na súčasnú dobu na planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia. Ako vieš, Peter, súčasná doba na vašej planéte a vo všetkých svetoch a pseudo-svetoch, s ktorými jej rôzne regióny súvzťažia, je extrémne nepokojná, nestála, nebezpečná a chaotická. Akákoľvek vojna, nezáleží na tom, akého typu alebo čo a kto je v jej vedení zaangažovaný, vytvára tieto stavy. Z toho dôvodu je vašou samozrejmou reakciou na ne zmätok, neistota, hrôza, strach, obavy a podobné negatívne pocity, emócie, myšlienky,a dokonca správanie. Kvôli týmto nepriaznivým stavom vašej mysle a vášmu postaveniu existuje tendencia zabudnúť alebo ignorovať stav svojho vnútrajška a namiesto toho sa sústrediť na to, čo sa deje mimo vás, okolo vás a na vašej planéte vo všeobecnosti. Kvôli tejto situácii má teda vaša pozornosť sklon zamerať sa na udalosti, ktoré sa odohrávajú tam vonku alebo —podľa nášho predošlého vyjadrenia —na scéne, a nie za ňou. Táto tendencia vás, nanešťastie, účinne odvádza od toho, aby ste si osvojili pravý význam všetkých tých vonkajších udalostí —ako vyzerajú vo svojej pravej esencii a substancii alebo za scénou. Nebezpečenstvo tejto situácie alebo vášho zapodievania sa týmito vonkajšími udalosťami takým spôsobom, ako vyzerajú na scéne, je vo fakte, že vás to odvádza od pravdy aspôsobuje to u vás potrebu prijať zdanie ako pravdu. Inými slovami, nebudete mať iné východisko, než prijať ohľadom pravého významu všetkých takých udalostí skreslenia a úplné lži. Vidiac alebo vnímajúc všetky také udalosti podľa ich vonkajšieho zdania znamená vidieť ich alebo vnímať ich vich neduchovnej konotácii. A pretože neduchovná konotácia ich významu a potreby ich objavenia sa je zavádzajúca, dostávate sa do pozície, o ktorú sa snaží negatívny stav, aby vo vás, nakoľko je to len možné, uchoval svoj názor, ktorý je úplne falošný a nevhodný. Na základe tohto faktora ste teda odvádzaní od svojej pozície Mojich predstaviteľov, stávajúc sa predstaviteľmi negatívneho stavu. Dobrým príkladom tohto faktora je to, ako niektorí z vás interpretujú a chápu udalosti točiace sa okolo Juhoslávie, Kosova, NATO, Ruska a každého na tejto planéte, kto je zaangažovaný v tejto špine, ktorú na vás privodili rôzne početné frakcie renegátov. Koľkí z vás skutočne zvážili duchovné činitele všetkého, čo sa týka tejto špiny? Niektorí z vás vidia len to, že Srbi masakrujú kosovských Albáncov a kosovskí Albánci Srbov; a že NATO ich bombardovalo, aby zabránilo, aby sa genocída rozšírila do nezvládnuteľných rozmerov. Kvôli tomuto nevhodnému pohľadu a chápaniu sa niektorí z vás pridávajú na niektorú stranu, podporujúc tým vec renegátov. Môžem vás uistiť, že renegáti by si nič viac neželali, než aby ste videli a chápali veci ich spôsobom —falošne, a nie skutočným, duchovným spôsobom. Tak by vás mohli držať v negatívnom stave, účinne podkopávajúc vašu rolu Mojich pravých predstaviteľov alebo predstaviteľov Môjho pozitívneho stavu. Buďte si vedomí tohto nebezpečenstva. Ako bolo uvedené predtým, z pravého duchovného hľadiska sú všetky tieto vonkajšie udalosti odzrkadleniami duchovných bojov, ktoré sa odohrávajú v iných dimenziách a/alebo pseudo-dimenziách. Ich význam je úplne iný, než vidíte v ich vonkajšej manifestácii na planéte Nula. V duchovnej konotácii tých udalostí ide o zachovanie pseudo-života negatívneho stavu všetkými prostriedkami a spôsobmi, aké majú sily negatívneho stavu k dispozícii. Ide tu o predtým veľakrát zmienenú záležitosť extrémnej kondenzácie negatívneho stavu za účelom jeho nepretržitej sebazáchovy a pseudo-víťazstva aspoň na planéte Nula. Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že súčasná situácia členov negatívneho stavu je taká, že v podstate bojujú o samotné svoje životy. V celom význame a chápaní zmyslu snaženia negatívneho stavu došlo k veľmi dôležitému posunu. S masívnou, v negatívnom stave nikým neočakávanou konverziou pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu bolo nutné predefinovať a prehodnotiť účel pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu, ako ho ponímali jeho členovia a prívrženci. Spočiatku, krátko po prepustení pseudo-tvorcov, mali členovia negatívneho stavu veľmi veľkú nádej, že ich pseudo-život má reálnu šancu nielen pokračovať na neurčito, ale aj zvíťaziť a zabrať pozitívny stav. Spoliehali sa na veľmi zvláštne schopnosti, sofistikovanosť, prefíkanosť a moc pseudo-tvorcov, čo iným v negatívnom stave chýbalo. Ako by ste sa však cítili, keby vašimi nádejami v tomto ohľade otriaslo náhle uvedomenie, že pseudo-tvorcovia mali na mysli niečo úplne iné než nekonečné zvečňovanie pseudo-života negatívneho stavu? Chápeš, Peter, členovia negatívneho stavu boli do doby prepustenia pseudo-tvorcov držaní v úplnej slepote ohľadom pravého významu a účelu, prečo pseudo-tvorcovia aktivovali a uviedli do pseudo-pohybu pseudo-život negatívneho stavu. V skutočnosti boli všetci členovia negatívneho stavu, samozrejme, s výnimkou pseudo-tvorcov, držaní vo viere, že týmto účelom bolo prevzatie pozitívneho stavu, alebo aspoň nastolenie trvalého —do večnosti —životného štýlu, ktorý by sa diametrálne líšil od čohokoľvek, čo je obsiahnuté v pravom živote pozitívneho stavu. Táto lesť bola nutným opatrením, aby negatívny stav dostal príležitosť nastoliť sa. Nakoniec, keby ste od samého počiatku mali vedieť, prečo bolo dovolené, aby sa nastolil negatívny stav, zlyhali by ste v ilustrovaní a demonštrovaní niečoho, čo by sa nemalo nikdy zvoliť. V tom prípade by nemohla byť nastolená ani plnosť a kompletnosť života v pozitívnom stave, pretože nikto v pozitívnom stave by vôbec nevedel, čo si nezvoliť a aký nebyť. Z toho dôvodu musel byť pravý účel aktivácie negatívneho stavu doteraz utajený. Až po prepustení pseudo-tvorcov bol tento účel zjavený, na náhly šok všetkých členov negatívneho stavu. Určité aspekty tohto pravého účelu boli utajené aj pred členmi pozitívneho stavu, aby nebola kontaminovaná a anulovaná autentickosť a rýdzosť procesu poučenia. Ako si pamätáš z predchádzajúcich zjavení, pravým účelom snahy pseudo-tvorcov pri aktivácii negatívneho stavu bolo predovšetkým hľadanie a stanovenie Absolútnej Pravdy. Ako tiež vieš, toto hľadanie a určovanie prebiehalo prostredníctvom objavovania a určovania toho, čo nie je Absolútna Pravda. Správne určenie tohto dôležitého duchovného a filozofického faktora bolo životne dôležité a rozhodujúce pre konečnú odpoveď na otázku, či je život možný a uskutočniteľný bez akéhokoľvek Boha —bezo Mňa a Mojich pravých duchovných princípov a či je taká vec ako Absolútna Pravda možná a či skutočne existuje. S týmto faktorom je spojené aj ďalšie tajomstvo, týkajúce sa potrieb uväznenia pseudo-tvorcov. Prečo bolo nutné podniknúť tento zdanlivo reštriktívny krok? K tomuto uväzneniu došlo, samozrejme, na základe predošlej dohody medzi Mnou a pseudo-tvorcami. Jedným z mnohých dôvodov tohto aktu (okrem toho, čo bolo o tejto potrebe zjavené predtým) bolo to, aby pseudo-tvorcovia vo svojej horlivosti dostať čo najskôr odpovede na svoju existenciálnu otázku nezničili predčasne ľudstvo na planéte Nula a aby Mi tým aktom nezabránili inkarnovať sa do ľudského života, aby Som mohol spasiť aj ľudí pred ich strašným osudom. Chápeš, Peter, pseudo-tvorcovia boli v skutočnosti pripravení zničiť ľudstvo krátko pred Mojím inkarnovaním sa, pretože jasne videli, že ľudia biedne zlyhali v poskytovaní im nevyhnutných odpovedí pri ich pátraní po Absolútnej Pravde. Dovtedy im už ľudstvo jasne poskytlo odpoveď, že ľudstvo nie je odpoveďou na ich otázku. A nielen to, ale zistili fakt, že ľudstvo, tak ako bola vyfabrikovaná jeho prirodzenosť, by bránilo tomuto hľadaniu a prekážalo by postupovaniu pri hľadaní Pravdy. Preto sa im ľudstvo vtedajšej doby v tomto ohľade plietlo do cesty. Aby teda poskytli príležitosť ilustrácii a demonštrácii niektorých ďalších aspektov negatívneho stavu kvôli poučeniu všetkých, pseudo-tvorcovia súhlasili s tým, že budú uväznení a odstránení zo scény, kým nebude vhodná doba. Počas ich uväznenia im bol poskytnutý čas, aby vychladli a prehodnotili všetko, čo sa dovtedy naučili a zažili. V priebehu svojho väznenia pseudo-tvorcovia naďalej skúmali rôzne možnosti voľby, pokúšajúc sa nájsť účinnejší spôsob, ako si zodpovedať svoju existenciálnu otázku. Je veľa ďalších vecí, ktoré robili počas tej doby, boli by však nad vašu ľudskú schopnosť chápania. Takže po prepustení pseudo-tvorcov, keď sa členovia negatívneho stavu, ako aj členovia pozitívneho stavu postupne a pomaly dozvedeli o pravom účele aktivácie negatívneho stavu, ako to bolo myslené od samého počiatku jeho aktivácie, čelili hroznej úlohe zmeniť účel svojho pseudo-bytia a pseudo-existencie. Pri masívnej konverzii pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu začalo byť každému v negatívnom stave jasné, že je len otázkou času, kedy pseudo-život negatívneho stavu natrvalo, nadobro a navždy skončí svoje pseudo-bytie a pseudo-existenciu. Toto uvedomenie, v súlade s pravou prirodzenosťou členov negatívneho stavu, ich rozzúrilo a priviedlo do zúfalstva. V tomto časovom bode, vediac, aký bude nevyhnutný výsledok ich pseudo-bytia a pseudo-existencie, nechcú nič iné, než sa pomstiť a spôsobiť toľko škody, ťažkostí, biedy a utrpenia, koľko len môžu. V tomto procese sa vo svojej definitívnej manifestácii odhaľuje v najväčšej možnej miere pravá prirodzenosť negatívneho stavu, po ktorej už nie je možné nič viac manifestovať alebo sa naučiť. V súčasnosti sa táto situácia s negatívnym stavom odzrkadľuje v udalostiach, ktoré zažívate na Balkáne, a tiež v situácii s Arabmi, Indiou, Pakistanom a s mnohými ďalšími miestami na vašej planéte. A môžem vás uistiť, že budete zažívať viacpodobných, a možno dokonca horších udalostí, než ste svedkami do tohto momentu v Juhoslávii a v Kosove a ako sa navzájom masakrujú a vraždia. Toto všetko je integrálnou súčasťou záverečného odhalenia konečného charakteru tváre negatívneho stavu. Preto nikoho z nich neľutujte, pretože sa na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a slobodnej voľby rozhodli ilustrovať tieto faktory negatívneho stavu. Paradoxne povedané, a bude sa vám zdať, že to znie veľmi hrubo a nebožsky, malo by sa im poďakovať za to, čo robia jeden druhému a za kruté a ohavné veci, ktoré si vzájomne robia, pretože si len plnia účel, s ktorým dobrovoľne súhlasili, poskytujúc všetkým cenné lekcie o tom, aký nikdy nebyť a ako sa nikdy nesprávať vo vzájomnom vzťahu. Nuž, toto je dobrým príkladom toho, ako sa vám odporúča pozerať sa na všetky veci, ktoré sa odohrávajú okolo vás, vo vašom vonkajšom planetárnom živote. Ako vidíte, nie to sa počíta, čo a ako sa odohráva na vašej planéte, ale to, čo je za tým. Z tejto pozície môžeme teraz správne interpretovať slová , ale hľadajte najskôr Kráľovstvo Božie a Jeho Pravdu-spravodlivosť a všetky tieto veci vám budúpridané‘. Sú dva aspekty tohto vyhlásenia, ktoré by Som chcel dnes uviesť do vašej pozornosti a ktoré by Som vám chcel pripomenúť (samozrejme, je ich viac, ale len tieto dva je príhodné opätovne zdôrazniť). Predovšetkým, hľadanie Kráľovstva Božieho znamená hľadanie významu všetkých udalostí tým spôsobom, akým sa odohrávajú za scénou, a nie na scéne. Jeho/Jej —Moja —spravodlivosť alebo Pravda sa neobjavuje ani natoľko —ak vôbec —vo vonkajšku, pretože, ako si pamätáte, vonkajšok pozostáva len zo zdania. Zdanie je vo väčšine prípadov ilúziou, a nie pravou realitou. Preto neobsahuje Pravdu. Tento fakt vám hovorí, aké je dôležité, aby ste hľadali duchovný význam a interpretáciu všetkých vecí, dianí a udalostí, aby ste sa vyhli chyteniu sa do pasce ilúzií, ktoré sú upradené z klamstiev a skreslení negatívneho stavu. Ako bolo uvedené predtým, sily negatívneho stavu sú vo svojom boji o svoje samotné prežitie vo svojej zúrivosti, odplate a pomste za takzvanú zradu pseudo-tvorcov rozhodnuté počas svojej porážky spôsobiť toľko škody, koľko je len možné. Tento fakt pekne ilustrujú Srbi —a predtým ho pekne ilustrovali Kosovci —ktorí cestou z Kosova ničia a vypaľujú toľko a vraždia toľkých, koľko je len možné. A, samozrejme, Kosovci robia presne to isté Srbom. A o toto všetko v podstate v tejto vojne ide. Vo vašom prípade sa vás sily negatívneho stavu prostredníctvom takých krutých aktivít pokúšajú obalamutiť, aby ste všetky tieto udalosti interpretovali typickým ľudským, neduchovným spôsobom, pokúšajúc sa vás donútiť, aby ste ich ľutovali, aby sa mohli domôcť vašej podpory pre svoju vec. Ešte raz, nechyťte sa do tejto pasce, ale viďte veci za scénou tak, ako je to opísané vyššie a ako vám to bude hovoriť vaša intuícia. Druhým aspektom tejto záležitosti je chápanie, o čom všetkom je vlastne Kráľovstvo Božie. Ako vieš a ako si pamätáš, Peter, počas Môjho života na vašej planéte Som tiež uviedol, ako to zaznamenal Lukáš (17:21), že Kráľovstvo Božie je vo vás. Čo ti to hovorí? Ako si spojíte Moje vyhlásenie, aby ste hľadali najskôr Kráľovstvo Božie,stým, že Kráľovstvo Božie je vo vás? Je jasné, že ak je Kráľovstvo Božie vo vás, potom hľadanie najskôr Kráľovstva Božieho znamená, že jediné pravdivé odpovede na všetky vaše otázky (Pravdu-spravodlivosť) nemožno nájsť nikde inde než v sebe. O tomto fakte vieš odvtedy, odkedy prebieha proces transmisie Môjho Nového Zjavenia. Dôvod, prečo sa vám táto záležitosť teraz pripomína, je však vo fakte, že ako negatívny stav dosahuje svoju vrcholnú kondenzáciu, uskutočniť alebo dosiahnuť toto úsilie bude ťažšie a ťažšie. Dôvod tejto ťažkosti je zakorenený v samotnej povahe finálnej fázy odhaľovania tváre negatívneho stavu. Toto je tá fáza, v ktorej budú všetky chodníčky, spôsoby, cesty či čokoľvek, čo máte, k stavu vnútra každého veľmi účinným spôsobom úplne zablokované. Nikto z ľudskej rasy nebude schopný odstrániť alebo zdolať tieto zátarasy. Toto je nutným opatrením, ak má negatívny stav dočasne pseudo-zvíťaziť na planéte Nula. Avšak vo vašom prípade, ak budete mať ako Moji praví reprezentanti tieto slová a to, čo skutočne znamenajú a predstavujú —ako to bolo opísané vyššie —na pamäti, budete schopní zdolať všetky tieto bloky a naďalej vchádzať do svojho vnútra. Majte však na pamäti, že sily negatívneho stavu sa pokúsia urobiť, čo je v ich silách, aby vás odvrátili od vášho úsilia v tomto ohľade, naaranžujúc všemožné vonkajšie udalosti tak, aby ste sa zaoberali nimi a ich nenáležitým chápaním a interpretáciou. Keď uvidíte všetky tie veci okolo seba a keď uvidíte, aké sú ukrutné a ohavné, veľmi ľahko zabudnete na obracanie sa dovnútra a zabudnete hľadať všetko náležité a pravdivé chápanie a interpretáciu ich významu zo Mňa vo vás. Ako bolo uvedené predtým, vstupujete do veľmi ťažkého obdobia v tomto ohľade. Preto je dôležité pripomenúť vám všetky tieto fakty, pretože nebezpečenstvo zanedbania vašich povinností hľadať najskôr Kráľovstvo Božie, v jeho vyššie opísanom význame, je väčšie než kedykoľvek predtým. Toto je dôvod, prečo venujeme toľko času tejto téme. Je to prípravou na to, čo má prísť, alebo, aby Som bol presnejší, na to, čo sa práve teraz deje.

Peter:Ďakujem Ti veľmi pekne za túto aktuálnu pripomienku. Je dnes ešte niečo, o čom by Si chcel hovoriť?

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Na dnes to stačí. Choď v pokoji a oddýchni si.

https://www.dropbox.com/s/rjqudpy8auibcm9/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20Je%C5%BEi%C5%A1om%20Kristom%20I.%20Diel.pdf?dl=0
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded