"കാലമങ്ങിനെ കെടക്കണില്ലെ കടല് മാതിരി...
ചുമ്മാ നീന്ത് ബ്രോ... ചുമ്മാ നീന്ത് ബ്രോ..." :)
Shared publiclyView activity