Profile cover photo
Profile photo
Vodní zdroje Ekomonitor
2 followers -
služby a výrobky v ochraně ŽP
služby a výrobky v ochraně ŽP

2 followers
About
Vodní zdroje Ekomonitor's posts

Post has attachment

Post has attachment
Od března letošního roku probíhají na lokalitě FARMAK, a.s. Olomouc průzkumné práce za účelem vypracování Doplňku aktualizace analýzy rizik. V rámci doprůzkumu bylo vybudováno 49 nevystrojených závrtů, 32 svislých a 5 šikmých hydrogeologických vrtů, byly realizovány odběry a analýzy vzorků zemin a podzemní vody, hydrologická měření, geodetické práce a činnosti pro ověření stavu bývalé chemické kanalizace. Jak ukazují výsledky, staré kanalizace a jímky bývají často opomíjeným, ale většinou zásadním zdrojem kontaminace. Novou zkušeností pro nás je kontaminace psychofarmaky.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-08-12
21 Photos - View album

Post has attachment
Vážení obchodní partneři, kolegové a zaměstnanci,
od 18.7.2015 do 27.7.2015 bude uzavřen železniční přejezd před naší společností. Tedy nebude možné přijet do areálu společnosti přímo.
Je možné přijet před VZ Ekomonitor přes polní cestu od Píšťov viz vyznačená (modrá) trasa.
Pokud jedete z Chrudimi je možné na kruhovém objezdu u supermarketu Tesco, odbočit na cestu do Píšťov a následně využít polní cestu viz vyznačená (červená) cesta.
Těšíme se na setkání v naší společnosti a omlouváme se za způsobené komplikace.
PhotoPhotoPhoto
2015-07-22
3 Photos - View album

Post has attachment
Budujeme nové zdroje vod
V rámci finanční podpory Operačního programu Životní prostředí byl v obci Struhařov (Středočeský kraj, okres Benešov) realizován podrobný hydrogeologický průzkum s názvem: „Obec Struhařov hydrogeologický průzkum – provedení vrtů ST-7 a ST-8 za účelem posílení zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“.
Předmětem prací bylo vyhloubení 2 ks průzkumných vrtů (ST-7, ST-8) s celkovou hloubkou 70 m, jenž doplní stávající vodní zdroje obce. V současné době je veřejný vodovod v obci zásobován ze šesti jímacích hydrogeologických vrtů (ST-1 až ST-6) a jedné sběrné studny. V případě havárie nebo poruchy na stávajících zdrojích budou nové vrty použity také jako zdroje záložní. Hydrogeologický průzkum byl zaměřen na exploataci hlubšího puklinového kolektoru podzemní vody, vázaného na krystalinické horniny středočeského plutonu.
S přihlédnutím na vydatnost stávajících obecních vodních zdrojů jsou pro doplnění vodních zdrojů využitelné oba objekty hydrogeologického průzkumu. Vrty s celkovou vydatností víc jak 20 m3/den (ST-7 s vydatností 11 m3/den a ST-8 s vydatností 10,3 m3/den) mohou sloužit jako doplňující zdroj pro obec Struhařov. Pro oba vrty je nutno navrhnout úpravu vody s ohledem na jejich zjištěnou kvalitu, hlavně s ohledem na zjištěné zvýšené obsahy radonu (222Rn).
PhotoPhotoPhotoPhoto
2015-07-22
4 Photos - View album

Post has attachment
Photo

Post has attachment
V dubnu jsme oslavili narozeniny našeho jednatele Mgr. Pavla Vančury, nechyběla spartakiáda, divadelní hra, zpěv či občerstvení.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-07-17
17 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment
Realizace zakázky Revitalizace vodního toku Šporka
Revitalizační opatření v dolní části toku Šporky spočívalo ve vytvoření stabilních tůní v levobřežní nivě, které budou rozvíjet stávající mokřadní stanoviště. Hlavní tůň je navržena jako boční a je napájena z toku Šporky s následným odtokem zpět do hlavního koryta. Hlavní tůň je doplněna o 3 menší samostatné tůně.
Stávající koryto toku je vzhledem ke své dnešní funkci zachováno v nynější podobě a je doplněno rozmístěním kamen...ů vhodné velikosti pro rozvolnění dnes napřímené proudnice toku v blízkosti nátoku do napájecího koryta. Revitalizační opatření je doplněno o doprovodnou vegetaci toku v celé dotčené trase.
V místě přerušení stávající levobřežní hrázky z důvodu napájení tůně a v místě zpětného zaústění odtoku z tůně do Šporky jsou situovány ocelo-dřevěné mostky (lávky) pro zachování možnosti průchodnosti lokality a obsluhy toku.

Post has attachment
Fotografie ze křtu gepardích mláďat
Dne 13. 6. 2015 ve 13:00 ve Dvoře Králové proběhl slavnostní křest gepardích mláďat. Kmotři byli symbilicky zvoleni z různých kontinentů, kultur i náboženství. Každý kmotřenec obdržel jméno významné pro danou oblast či kulturu. Vedení ZOO také oficiálně poděkovalo BIOANALYTICE CZ za finanční výpomoc při chovu gepardů.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-07-17
15 Photos - View album

Post has attachment
Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické hory
V současné době společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o realizuje práce v rámci projektu „Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické hory“. Tento projekt, který je spolufinancován z Evropských fondů, má za cíl obnovu a podporu  specifických ekologických podmínek lokality. Multiplikačním efektem je pak podpora turistické atraktivnosti této historicky významné lokality.
Obnova a podpora ekologických funkcí zahrnuje několik dílčích na sebe navazujících etap prací, které ve finální podobě povedou k obnově původní krajinné struktury lokality, bylinného patra a zajištění udržitelnosti dlouhodobé péče o nelesní stanoviště. Ke splnění těchto cílů bylo třeba v první etapě prací odstranit nevhodné dřeviny, které tvoří nižší i vyšší patro současných porostů. Základy porostů, které byly při těchto pracích podporovány, tvoří ovocné sady s regionálním původním vysokokmenným materiálem. Po odkřovinění a výřezu nežádoucích dřevin proběhla výsadba původních starých odrůd ovocných dřevin v místech, kde již buď došlo k rozpadu původních částí sadu, anebo bylo novou výsadbou na původní sad vhodně navázáno, do tvaru, který podporuje ekologicko-estetickou funkci sadu.
Další etapou prací je obnova a podpora původních druhů travinobylinných společenstev, kdy podporou spontánní sukcese a výsevem fytogeograficky, geneticky i ekologicky vhodných druhů trav dojde k postupné přeměně současné bylinné skladby na původní travinobylinná společenstva.
V rámci těchto prací proběhne několikeré kosení těchto ploch a na části ploch bude proces přeměny podpořen pastvou ovcí a koz. Práce budou ukončeny na podzim 2015.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-02-23
39 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded