Profile cover photo
Profile photo
Chân Lý Hay
35 followers -
Học hỏi, suy ngẫm, hạnh phúc, trí tuệ, giải thoát
Học hỏi, suy ngẫm, hạnh phúc, trí tuệ, giải thoát

35 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Kinh Hoa Nghiêm 62 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng :

Ðã nói vô biên sát độ hải
Tỳ Lô Gía Na đều nghiêm tịnh
Thế Tôn cảnh giới bất tư nghì
Trí huệ thần thông lực như vậy.

Bồ Tát tu hành những nguyện hải
Khắp tùy chúng sanh tâm chỗ muốn
Chúng sanh tâm hạnh rộng vô biên
Bồ Tát quốc độ khắp mười phương

Bồ Tát thẳng đến nhứt thiết trí
Siêng tu các môn tự tại lực
Vô lượng nguyện hải khắp xuất sanh
Sát độ rộng lớn đều thành tựu.

Tu những hạnh hải vô lượng biên
Vào cảnh giới Phật cũng vô lượng
Thanh tịnh thập phương các cõi nước
Mỗi mỗi cõi trải vô lượng kiếp.

Chúng sanh phiền não làm loạn đục
Phân biệt ưa thích chẳng phải một
Tùy tâm tạo nghiệp bất tư nghì
Tất cả sát hải đầy thành lập.

Phật tử sát hải tạng trang nghiêm
Ly cấu quang minh báu làm thành
Ðây do rộng lớn tâm tín hải
Chỗ ở mười phương đều như vậy.

Bồ Tát hay tu hạnh Phổ Hiền
Du hành pháp giới vi trần đạo
Trong trần đều hiện vô lượng cõi
Rộng lớn thanh tịnh như hư không.

Khắp cõi hư không hiện thần thông
Ðều đến đạo tràng chỗ chư Phật
Trên tòa liên hoa hiện các tướng
Mỗi thân bao trùm tất cả cõi.

Một niệm hiện khắp nơi tam thế
Tất cả sát hải đều thành lập
Phật dùng phương tiện đều vào trong
Là Phật Tỳ Lô chỗ nghiêm tịnh.
Add a comment...

Post has attachment
Kinh Hoa Nghiêm 61 - Thích Tuệ Hải
Chư Phật tử ! Lược nói thế giới hải có mười việc này. Nếu nói rộng ra thời đồng với thế giới hải vi trần số mà tam thế chư Phật đã nói, hiện nói và sẽ nói.

Chư Phật tử ! Lược nói do mười thứ nhơn duyên mà tất cả thế giới hải đã thành, hiện thành và sẽ thành.
Chính là do vì thần lực của Như Lai, vì pháp phải như vậy, vì hạnh nghiệp của tất cả chúng sanh, vì chỗ sở đắc của tất cả Bồ Tát thành nhứt thiết trí, vì các chúng sanh và chư Bồ Tát đồng chứa nhóm thiện căn, vì nguyện lực nghiêm tịnh Phật độ của chư Bồ Tát, vì hạnh nguyện thành tựu bất thối của chư Bồ Tát, vì thắng giải tự tại thanh tịnh của chư Bồ Tát, vì chỗ lưu xuất do thiện căn của chư Như Lai và thế lực tự tại lúc chư Phật thành đạo, vì nguyện lực tự tại của Phổ Hiền Bồ Tát.

Chư Phật tử ! Ðó là lược nói mười thứ nhơn duyên. Nếu rộng nói thời có thế giới hải vi trần số.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng :

Ðã nói vô biên sát độ hải
Tỳ Lô Gía Na đều nghiêm tịnh
Thế Tôn cảnh giới bất tư nghì
Trí huệ thần thông lực như vậy.

Bồ Tát tu hành những nguyện hải
Khắp tùy chúng sanh tâm chỗ muốn
Chúng sanh tâm hạnh rộng vô biên
Bồ Tát quốc độ khắp mười phương

Bồ Tát thẳng đến nhứt thiết trí
Siêng tu các môn tự tại lực
Vô lượng nguyện hải khắp xuất sanh
Sát độ rộng lớn đều thành tựu.

Tu những hạnh hải vô lượng biên
Vào cảnh giới Phật cũng vô lượng
Thanh tịnh thập phương các cõi nước
Mỗi mỗi cõi trải vô lượng kiếp.

Chúng sanh phiền não làm loạn đục
Phân biệt ưa thích chẳng phải một
Tùy tâm tạo nghiệp bất tư nghì
Tất cả sát hải đầy thành lập.

Phật tử sát hải tạng trang nghiêm
Ly cấu quang minh báu làm thành
Ðây do rộng lớn tâm tín hải
Chỗ ở mười phương đều như vậy.

Bồ Tát hay tu hạnh Phổ Hiền
Du hành pháp giới vi trần đạo
Trong trần đều hiện vô lượng cõi
Rộng lớn thanh tịnh như hư không.

Khắp cõi hư không hiện thần thông
Ðều đến đạo tràng chỗ chư Phật
Trên tòa liên hoa hiện các tướng
Mỗi thân bao trùm tất cả cõi.

Một niệm hiện khắp nơi tam thế
Tất cả sát hải đều thành lập
Phật dùng phương tiện đều vào trong
Là Phật Tỳ Lô chỗ nghiêm tịnh.
Add a comment...

Post has attachment
Kinh Lăng Già Tâm Ấn 39 - Đại Sư Pháp Vân thuyết giảng - 2 Lực gia trì của 10 phương chư Phật

Lại nữa, Đại huệ ! Có hai loại tướng của tự tính, ấy là :
1. Tướng chấp trước tự tính ngôn thuyết.
2. Tướng chấp trước tự tính các pháp.
"Tướng chấp trước tự tính ngôn thuyết" là do chấp trước hý luận, và tập khí ngôn thuyết từ vô thỉ mà khởi lên;
"Tướng chấp trước tự tính các pháp" là bởi không biết vạn pháp do tự tâm hiện, mà khởi lên.

Lại nữa, này Đại huệ ! Chư Phật có hai thứ gia trì để nâng đỡ các Bồ tát, khiến các Bồ tát này đảnh lễ chân Phật thỉnh hỏi các nghĩa lý. Hai thứ gia trì ấy là khiến cho Bồ tát nhập tam muội, và hiện thân trước Bồ tát đưa tay lấy nước cam lộ rưới đầu.

Đại huệ ! Chư Bồ tát sơ địa nhờ chư Phật nâng đỡ mà nhập định "Đại thừa quang minh". Nhập định ấy xong, chư Phật mười phương đều hiện thân trước mặt nói lời ủy dụ, như trường hợp Bồ tát Kim Cương Tạng và các đại bồ tát khác, những vị đã thành tựu đức tướng. Đại huệ ! Những Bồ tát ấy nhờ Phật nâng đỡ mà nhập tam muội xong, lại nhờ thiện căn tích tụ từ trăm ngàn đời kiếp mà tuần tự tiến lên các địa, thông đạt được cái gì nên làm cái gì không nên (dịch theo Suzuki).

Bồ tát ấy lên bực Pháp vân địa, ở trong cung điện đẹp hình hoa sen lớn, ngồi trên tòa báu, được các Bồ tát đồng hàng vây quanh. Đầu vị ấy đội mão ngọc, thân tỏa ánh sáng như ánh vàng ròng của hoa chiêm bặc, như mặt trăng tròn, chiếu hào quang lớn. Chư Phật mười phương duỗi bàn tay hoa sen tới chỗ ngồi của những Bồ tát này mà rưới đầu với nước cam lộ. Như thái tử con vua chuyển luân nhờ được quán đảnh mà được tự tại, những bồ tát này cũng thế.

Ấy là hai thứ gia trì. Các đại Bồ tát nhờ hai thứ gia trì này mà diện kiến được hết thảy chư Phật. Nếu không nhờ gia trì thì không diện kiến được. Lại nữa, Đại huệ ! các Bồ tát mà nhập được tam muội, hiện thần thông nói pháp, tất cả ấy đều nhờ hai lực gia trì của chư Phật.

Đại huệ ! Nếu Bồ tát lìa sự gia trì của Phật mà thuyết pháp được, thì phàm phu cũng có thể nói pháp. Đại huệ! Nơi Như lai đến, nhờ lực gia trì của Như lai mà hết thảy núi rừng, cỏ cây, thành quách, cung điện và các nhạc khí đều phô diễn pháp âm, huống chi loài hữu tình. Những kẻ điếc, mù, câm, ngọng, đều được lìa khổ mà giải thoát. Đại huệ ! Năng lực gia trì của Như lai có những tác dụng rộng lớn như vậy.
Add a comment...

Post has attachment
Cân Bằng Thân Tâm 2 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi 2017
Add a comment...

Post has attachment
12 Lời Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng
1. Nam Mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quan Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện.
Được xưng tặng là "Hiểu biết đầy đủ", "Thông dong hoàn toàn", Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.

2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.
Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải) để cứu độ chúng sanh.

3. Nam mô trú Ta Bà U Minh giới Quan Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện.
Luôn luôn ở cõi Ta Bà và cõi U Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài.

4. Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.
Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.

5. Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện.
Ngài lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.

6. Nam mô Đại Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện.
Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.

7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện.
Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

8. Nam mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện.
Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi

9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.
Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.

10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.
Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.

11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện.
Ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngày đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.

12. Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện.

Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấy.

12 Lời Nguyện Lớn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Add a comment...

Post has attachment
12 Lời Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm:
Nguyện thứ nhất:
"Khi hành bồ tát, danh hiệu Tôi Tự Tại Quán Âm. Viên thông, thanh tịnh canh trần, nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ hai:
"Không nài gian khổ, quyết một lòng cứu độ chúng sinh, luôn luôn thị hiện biển Đông, vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ ba:
"Ta bà ứng hiện, chốn u minh nhiều chuyện khổ đau, oan gia tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở mau mau cứu liền"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ tư:
"Thanh trừ yêu quái, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, giúp trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ năm:
"Tay cầm dương liễu, nước cam lồ rưới mát nhân, Thiên, chúng sanh điên đảo, đảo điên, an vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ sáu:
"Thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt chúng sanh mọi loài"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ bảy:
"Dứt ba đường dữ, chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, cọp beo thú dữ vây quanh, Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ tám:
"Tội nhân bị trói, hành hình rồi lại khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha, Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng"
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

-Nguyện thứ chín:
"Làm thuyền cứu vớt, giúp cho người vượt khúc lênh đênh, bốn bề biển khổ chông chênh, Quán Âm độ hết an nhiên Niết bàn"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười:
"Tây Phương tiếp dẫn, vòng hoa thơm, kỷ nhạc, lộng vàng, tràng phang bảo cái trang hoàng Quán Âm cứu độ đưa đường về Tây"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện mười một:
"Di Đà thọ ký, cảnh Tây Phương tuổi thọ không lường, chúng sanh muốn sống niên trường, Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện mười hai:
" Tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nổ lực thực hành, mười hai tôn nguyện độ sanh đời đời"
-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Add a comment...

Post has attachment
Nhân Quả Trộm Cắp - Kinh Thập Thiện - Thích Tuệ Hải thuyết giảng

10 Lợi Ích Của Việc Không Trộm Cắp:

1. Của cải đầy nhà, không sợ Vua, giặc, nước, lửa và con hư phá mất.
2. Được nhiều người thương mến.
3. Không bị người đời lừa gạt.
4. Được mười phương khen ngợi.
5. Không lo tổn hại.
6. Tiếng lành đồn xa.
7. Ở chốn đông người không sợ.
8. Của cải, thọ mạng, sức lực, yên vui, biện tài đầy đủ.
9. Thường sẵn lòng bố thí, làm phúc.
10 Sau khi mệnh hết được sinh lên cõi trời.
Add a comment...

Post has attachment
Khai Thị Tâm Chúng Sinh 21 - Kim Cang Viên Giác
Khai Thị Tâm Chung Sinh
Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng, Pháp hiệu Kim Cang Viên Giác
Đời 98 Dòng Thiền Pháp Nhãn và Đệ Tử Truyền Thừa Dòng Thiền Lâm Tế
Add a comment...

Post has attachment
Kinh Hoa Nghiêm 60 - Phẩm Thế Giới Thành Tựu Thứ 4 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2017

Tất cả pháp bất tư nghì như vậy, tôi sẽ thừa thần lực của Phật và oai thần của tất cả Như Lai mà tuyên thuyết đầy đủ.
Vì muốn khiến chúng sanh vào trí huệ hải của Phật,
vì muốn khiến tất cả Bồ Tát được an trụ trong biển công đức của Phật,
vì muốn khiến tất cả thế giới hải, tất cả Phật tự tại được trang nghiêm,
vì muốn khiến trong tất cả kiếp hải chủng tánh Phật thường chẳng dứt,
vì muốn khiến trong tất cả thế giới hải hiển thị tánh chơn thật của các pháp,
vì muốn khiến tùy vô lượng sự hiểu biết của chúng sanh mà diễn thuyết,
vì muốn khiến tùy căn hải của tất cả chúng sanh mà phương tiện làm cho sanh Phật pháp,
vì muốn tùy chỗ ưa thích của tất cả chúng sanh mà dẹp phá tất cả núi chướng ngại,
vì muốn khiến tùy tâm hành tất cả chúng sanh khiến tu tập thanh tịnh đạo xuất yếu,
vì muốn khiến tất cả Bồ Tát an trụ trong nguyện hải Phổ Hiền.

Lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát lại muốn khiến chúng hội đạo tràng sanh lòng hoan hỷ, thêm lớn sự ưa thích đối với tất cả pháp, sanh lòng tin rộng lớn chơn thật thanh tịnh pháp giới thân, an lập nguyện hải Phổ Hiền tu tập vào trí nhãn tam thế bình đẳng, thêm lớn trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian, sanh đức đà la ni trì tất cả pháp luận, và cũng muốn trong tất cả đạo tràng tất cả Phật cảnh giới đều khai thị, mở bày tất cả pháp môn của Như Lai, thêm lớn tất cả trí tánh pháp giới rộng lớn rất sâu, liền nói kệ rằng :

Trí huệ công đức biển rất sâu
Hiện khắp mười phương vô lượng cõi
Tùy các chúng sanh chỗ nên thấy
Quang minh soi khắp chuyển pháp luân.

Thập phương quốc độ bất tư nghì
Phật vô lượng kiếp đều nghiêm tịnh
Vì độ chúng sanh khiến thành thục
Xuất hiện tất cả các quốc độ.

Phật cảnh rất sâu khó nghĩ được
Khắp dạy chúng sanh khiến được vào
Lòng họ thích nhỏ chấp hữu lậu
Chẳng thông đạt được cảnh giới Phật.

Nếu có lòng tin trong sạch chắc
Thường được gần gũi thiện tri thức
Tất cả chư Phật hộ niệm cho
Ðây mới được vào Như Lai trí.

Lìa các dua dối lòng thanh tịnh
Thường thích từ bi tánh hoan hỷ
Chí nguyện rộng lớn tin hiểu sâu
Kia nghe pháp này lòng vui đẹp.

An trụ Phổ Hiền những hạnh nguyện
Tu hành Bồ tát đạo thanh tịnh
Quan sát pháp giới như hư không
Bèn biết được chỗ làm của Phật.

Chư Bồ Tát đây được lợi lành
Thấy Phật tất cả thần thông lực
Tu những đạo khác không biết được
Học hạnh Phổ Hiền mới tỏ ngộ.

Chúng sanh rộng lớn vốn vô biên
Như Lai tất cả đều hộ niệm
Chuyển chánh pháp luân khắp mọi nơi
Cảnh giới Tỳ Lô Gía Na Phật.

Tất cả cõi nước vào thân tôi
Chỗ chư Phật ngự cũng như vậy
Chúng nên xem các chân lông tôi
Nay tôi hiện bày cảnh giới Phật.

Phổ Hiền hạnh nguyện không ngằn mé
Tôi đã tu hành được đầy đủ
Cảnh giới phổ nhãn thân rộng lớn
Là Phật chỗ làm phải nghe kỹ.
Add a comment...

Post has attachment
Làm sao để Biết Mình Học Đạo và đang Tu Tập Đúng hay Sai?
Nếu Sai thì phải sửa như thế nào để học đạo đúng?
Học Đạo Như Thế Nào Cho Đúng?
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded