بانویم!
گفتید: "الجار الجار الجار ثم الدار "
این "جار"ی که گفتید، همانان نبودند که "دار"تان را به آتش کشیدند؟!
Shared publiclyView activity