همدردی آرمیتا با فرزند شهید مدافع حرم

چه بزرگ شده ماشالا و چه احساس خوبی به آدم دست میده از دیدن همچین چیزی. احساسی مثل امید، انرژی
Photo
Shared publiclyView activity