Profile cover photo
Profile photo
Sevärdheter Skåne
4 followers
4 followers
About
Posts

Post has attachment


Burlövs Gamla Prästgård
Själva byggnaden är från 1773. Från början var prästgården en fyrlängad bondgård. De tre uthuslängorna revs 1905 då nya uthuslängor byggts på andra sidan vägen. Sedan början av 1800-talet finns berättelser om spöken i prästgården. Den färgstarke kyrkoherden Seldner lät på 1840-talet höja kökets golvstandard genom att lägga in stengolv. Stenarna var återanvända gravstenar från kyrkogården. Därför spökar det.
Add a comment...

Post has attachment
Kungshögarna är två gravhögar från bronsåldern i Oxie socken vilka ligger på en naturlig höjdrygg som gör dem till mycket dominanta inslag i landskapsbilden.De två högarna har varit utsatta för plundring vilket nedgrävningar i högarnas mittpartier vittnar om. Några fynd från gravhögarna är dock inte kända. Högarna ingår i den kedja av bronsåldershögar som sträcker sig från Lund över Fosie och Oxie ner mot Trelleborg. De dateras till cirka 1300 f.Kr.
Add a comment...

Post has attachment
Kronetorps mölla är Skånes största mölla från 1841. Möllan är en holländare, det vill säga byggd på fast sockel med en rörlig hätta som kan justeras efter vindriktningen.År 1834 köptes Kronetorpsgård av köpmannen och Malmöborgaren Christian Bergh som 1841 på den högsta platsen på gårdens ägor lät uppföra möllan, som var och är Skånes största vinddrivna mölla. Byggmästare var den kände kvarnkonstruktören Christian Sjöström från Svedala.
Add a comment...

Post has attachment
I Malmös utkant strax söder om Inre Ringvägen ligger Skandinaviens första moské. Tanken att bygga en moské i Malmö föddes redan på 1960-talet men först 1983 stod moskén klar. Moskén är internationell och tjänar muslimer från cirka 80 olika länder. Moskén fungerar inte enbart som bönerum utan här utförs även vigslar och begravningar.Moskén är även en plats för undervisning och studier. Tidigare fanns utbildningslokaler, bibliotek och skola men den 26 april 2003 brann tyvärr dessa byggnader ner till grunden. En återuppbyggnad har skett. Moskén har kommit att få en viktig social funktion för Malmös muslimer och de cirka 100 000 muslimerna i regionen.
Add a comment...

Post has attachment
Jakriborg är ett uppmärksammat bostadsområde i tätorten Hjärup. Den arkitektoniska stilen är en pastisch som anknyter till den förindustriella stilen i Lundaslättens byar och de hanseatiska kuststäderna vid Östersjön och Nordsjön.
Add a comment...

Post has attachment
Torup slott är ett av Skånes bäst bevarade 1500-tals slott. Slottet består av fyra trevåningslängor samlade runt en mindre borggård. Ursprungligen omgavs slottet av en sjö men denna utdikades på 1700-talet.Görvel Fadersdotter Sparre började uppföra slottet till sin sons ära. Hon gifte sedan om sig med det danska riksrådet Lave Brahe (1500–1567). I slutet av 1500-talet kom Torup till släkten Grubbe. Under Sivert Grubbes tid besöktes Torup ofta av den danske kungen Christian IV. Sivert var ungdomsvän med kungen och länsherre på Malmöhus. År 1647 köpte den danske rikshovmästaren Cortitz Ulfeldt. Efter den svenska erövringen av Skåne 1658 indrogs slottet av kronan.Malmö stad tog över slottet i början av 2000-talet. Man var dock inte alls intresserad av att inköpa de fantastiska inventarierna vilkas historia var en väsentlig del av slottshistorien. Genom denna skövling står nu slottet tomt på originalföremål.
Add a comment...

Post has attachment
Den 26 hektar stora parken är öppen för allmänheten, började projekteras 1859, samma år som Alnarps slott (som byggdes som huvudbyggnad för Alnarps lantbruksinstitut), och stod färdig på 1880-talet, 18 år efter att slottet färdigställts. Parken är anlagd i en gammal almskog (vilken omtalas i Carl von Linnés Skånska resa) och flera av träden i området är äldre än parken. Parken hyser omkring 2500 olika arter vedartade växter från hela världen, samt har anläggningar för annueller och perenner. Parken är mykologiskt intressant, då det förekommer över 25 rödlistade svamparter och är även en rik fladdermuslokal med omkring tio observerade arter. Parken är campusområde för Sveriges lantbruksuniversitet och används i undervisningen.Alnarpsparken har utnämnts till riksintresse av Länsstyrelsen och ses även av Lomma kommun i översiktsplanen som ett intresseområde för naturmiljön.
Add a comment...

Post has attachment
Rövarebacken är en gravhög, 29 meter i diameter och drygt 4 meter hög. På krönet finns en ovanligt stor fördjupning; så djup att det i trakten har berättats att en man på en medelstor häst kan befinna sig i den utan att synas för dem som står nedanför. Det sägs också att högen skall ha varit ett tillhåll för rövare.
Add a comment...

Post has attachment
Prästastenarna från 1700-talet placerats ut då prästerna i Hyby och Bara lär ha samtalat vid denna plats!År 1790 planterades här en grupp träd av F. Swanander och O. Borup för att ge skugga till prästerna vid deras möten. På den högra stenen står det ”Hugg icke niding handen skall wisna” med en relief av en hand. På den stora stenen är texten på latin. År 1819 sågades träden ner, alltså inte huggna.
Add a comment...

Post has attachment
Mångelsten är en domarring, 17 meter i diameter, som idag består av fyra resta och åtta liggande stenar. Troligen saknas åtta till tio stenar. Stenarna kan ha utgjort stenkretsen kring en dös.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded