حتی جملات و. کلمات بی معنا روزی و جایی که فکرش را نمی کنیم برایمان در طول عمرمان در مکانها و زمان های معنا دار می شود و خیلی پر رنگ .
آنان که به من می گویند چرت و پرت نگو بدون تا حدی انکار حق می کنند تا سر پوش روی واقعیات و اعمال زشتی که خودشان انجام دادند بذارند .
نوشته های من و گفته های من که الان چرت و پرت است اکنون یه زمانی اثر بخش در زندگی ات بود .بدان این فکر توست که ویروسی شده نمی تواند تشخیص دهد چه چیزی خوب است چه چیزی بد حتما ویروس کشی کن
بر گرفته از دل نوشته های شبنم شانتی زاده اصلی
Shared publiclyView activity