Profile cover photo
Profile photo
calil aliyev
About
Posts

Post has attachment
Maraqlıdır.
Add a comment...

Post has attachment

1 Sökülmüş rotor
2 Qapaq
3 Gövdə-korpus
4 Qulp, çənbər
5 İşçi çarx
6 Prokladka, araliq qat
7 Ştift ( başsız vint ) 10x80
8 Qayka М 24
9 Şpilka ( mil ) М24х55
10 Sıxıcı vint М12х45
11 Probka М16
12 Qayka М16
13 Yastıq
14 Şpilka (mil М 16x60)
15 Kipləndirici həlqələr (salnik)
16 Val
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

                      Mərkəzdənqaçma nasosları
Mərkəzdənqaçma nasosları dedikdə, tələb olunan basqı və təzyiqin köməyilə mərkəzdən qaçma qüvvəsinin hesabina işçi çarxın pərlərinə daxil olan mayeni nəql edən qurğu başa düşülür. 
Əsas işçi orqqanı, val üzərinə yerləşdirilmiş və korpusun daxilində firlanan işçi çarxdır. Çarx bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşən arxa və qabaq disklərdən ibarətdir. Pərlər arasındakı mexanizm işçi çarxın iş prinsipini tamamlayır. 
Mərkəzdənqaçma nasosların iş prinsipinin əsas mahiyyəti işçi çarxın fırlanmasl ilə nasosun işləməsi zamanı onun korpusunda yaranan mərkəzdənqaçma qüvvəsidir. İşçi çarx şpon şəkili birləşmə ilə nasosun valı üzərinə yerləşdirilir. Nasosun valı isə muftanın köməyiə elektrik mühərrikinə birləşdirilir. Elektrik mühərrikinin köməyilə nasos fırlanır, ardıcıl olaraq, işçi çarxın pərlərinə daxil olan maye nasosun korpusunda mərkəzdənqaçma qüvvəsi əmələ gətirir, korpus daxilində vakkum və təzyiq yaranır. Nəticədə, maye sorucu boru vasitəsilə sorucu qola, oradan nasosa daxil olur. Bu zaman yaranan təzyiqlər fərqinin hesabına maye işçi çarxdan spiral kameraya, oradan vurucu qola birləşən təzyiq borusunun köməyi ilə təzyiq hovuzuna nəql olunur.
 Çarxın diametri və dövrlər sayı nə qədər böyük olarsa, mərkəzdənqaçma qüvvəsi bir o qədər böyük olacaqdır.
Müasir mərkəzdənqaçma nasoslarının ən çox yayılmış tipi bilavasitə mühərriklə birləşmiş və spiral kamerası olan üfiqi vallı nasoslardır ki, onların fadalı iş əmsalı yüksəkdir. Şaquli vallı nasoslar mayelərin dərin quyulardan çıxarılmasında tətbiq olunur.


Bu tip nasosların iş prinsipindən və təyinatından asılı olmayaraq onun işini xarakterizə edən əsas parametrlər aşağıdakılardır: 
məhsuldarlıq; m3/san, m3/saat, m3/dəq və ya l/san :
güc; vt :
təzyiq; Pa :
basqı; m:
FİƏ (faydalı iş əmsalı);  % :
dövrlər sayı; dövr/dəq :
buraxılabilən kavitasiya ehtiyat əmsalı ; m :
----------------------------------
     Məhsuldarlıq Q – nasos vasitəsilə vahid zaman ərzində basqılı boru xəttinə vurulan mayenin miqdarıdır. Bu kəmiyyət çox vaxtı m3/san, m3/saat, m3/dəq və ya l/san ilə ölçülür. 
Güc N – nasosun vahid zaman (saniyədə) ərzində gördüyü işdir. Güc vahidi olaraq Vatt (Vt) qəbul edilir. Güc vahidləri arasında əlaqələr : 
1 Vt = 1 C/san; 1 a.q. = 736 Vt = 0,736 kVt 
 Nasosun gücü adətən stenddə təyin edilir. 
Təzyiq p – nasosun yaratdığı təzyiq, onun basqı və giriş xətlərində yaranan təzyiqlər fərqi ilə, basqı və giriş xətlərində yaranan kinetik enerjilər fərqi ilə, manometr və vakumetr quraşdırılan şaquli xətt boyunca məsafədə yaranan müqaviməti dəf etmək üçün lazım olan təzyiqlər fərqinə bərabərdir, ölçü vahidi  Pa-dır.
Tam basqı H – nasosun yaratdığı basqı, mayenin nasosa daxil olmazdan əvvəl və nasosdan çıxdıqdan sonra tam xüsusi enerjisinin fərqinə deyilir, ölçü vahidi m-dir.
Nasosun FİƏ η – nasosun faydalı gücünün onun gücünə (vala düşən) olan nisbətidir, %-lə ifadə edilir. 
Dövrlər sayı n – nasosun rotorunun dövrlər sayıdır, dövr/dəq. 
Kavitasiya ehtiyatı Δh - Buraxılabilən kavitasiya əmsalı Δh metrlə ölçülür. 
Kavitasiya səs-küy və vibrasiya ilə müşahidə olunur. 
Mərkəzdənqaçma nasoslarda kavitasiya hadisəsi işçi çarxın girişində və kürəklərdə müşahidə olunur. Nasosun kavitasiyasız işləməsi üçün nasosun girişində basqı elə qiymətə çatdırılmalıdır ki, nasosda maye axınının heç bir nöqtəsində təzyiq mayenin doymuş buxar təzyiqindən az olmasın.
Kavitasiya yarandıqda nasosda aşağıdakı hadisələr müşahidə olunur: 
1. Nasosun bütün hidravliki göstərişləri – məhsuldarlığı (Q), basqısı (H), gücü (N) və FİƏ (η) kəskin aşağı enir. 
2. Nasos qurğusunun titrəməsi və xarakterik səs (uğultu, zərbə) eşidilir. 
3. Təzyiqin ayrı-ayrı yerlərdə ani olaraq təzyiqin artması nəticəsində ən qorxulu hal, yəni maye axan kanalların eroziyası və dağılması, müşahidə olunur.

---------------------------------------------
 Bu nasosların əsas hissələri: 
işçi çarx; 
gövdə; 
istiqamətləndirici aparat və ya spiral kamera; 
val; 
rotor; 
kipkəc düyünü; 
yastıqlar və 
kipləşdirici halqalardan ibarətdir.

İşçi çarx  adətən iki diskdən ibarətdir – ön və arxa disklər. İşçi pərlər (kürəklər) bu iki disk arasında yerləşir. İşçi pərlərin sayı adətən 6-dan 8-ə qədər olur. Bir ədəd işçi çarx 3000 dövr/dəq olduqda 200...250 m basqı yarada bilir. Yüksək təzyiq yaratmaq məqsədilə çoxpilləli (yəni işçi çarxları val üzərində ardıcıl yerləşdirməklə) nasoslardan istifadə olunur. Nasosun bir pilləsinin basqısını saxlamaq şərtlə məhsuldarlığı artırmaq üçün işçi çarx iki tərəfli maye girişlə hazırlanır . 
Magistral neft kəmərində istifadə olunan nasosların gövdələri əsasən iki hissədən ibarət olur. 
İşçi çarxdan maye böyük sürətlə çıxır və onun enerjisi aşağıdakı xüsusi tərtibatlarda təzyiqə çevrilir. 
İstiqamətləndirici aparat – seksiyalı nasoslarda işçi çarxdan çıxan maye axınını lazım olan istiqamətdə yönəltmək və eyni zamanda onun çevirməkdən ibarətdir. İstiqamətləndirici aparat, üzərində pərləri olan iki hərəkətsiz halqadan ibarətdir. 
Spiral kamera – işçi çarxdan müəyyən sürətlə çıxan maye axınını toplayır. Spiral kameranın davamı olan konusvari genişləndiricisində (diffuzorda) sürət enerjisi təzyiq enerjisinə çevrilir. 
Nasosun valı – mühərrikin burucu momentini nasosun valında tərpənməz vəziyyətdə yerləşən işçi çarxlara ötürür. Yığılmış vəziyyətdə val və işçi çarxlar birgə fırlanan nasos düyünü təşkil edir. Bu düyün rotor adlanır. 
Rotor – nasosun rotoru val və işçi çarxdan və ya val ilə birlikdə bir neçə işçi çarxlardan ibarət ola bilər (çoxpilləli nasoslar). Rotora ox istiqamətində təsir edən qüvvənin təsirini azaltmaq məqsədilə iki istiqamətli maye girişi olan işçi çarxlardan istifadə edilir və ya val üzərində iki ədəd əks istiqamətli maye girişi olan işçi çarxlar yerləşdirilir. 
Rotora təsir edən radial qüvvələri tarazlaşdırmaq üçün spirallar qoşa olmalı və ya bir-birinə nəzərən 180° bucaq altında yerləşdirilir. 
Kipkəc düyünü – nasosun ən məsuliyyətli düyünü hesab olunur, nasosun valının çıxan yerində maye sızmalarının qarşısını alır və eyni zamanda nasosda vakuum olduqda hava daxil olmasına imkan vermir. Kipkəcin pis işləməsi nasosu sıradan çıxarır və yanğın törədə bilər. 
Yastıqlar – nasoslarda əsasən diyircəkli (kürəcikli, radial və radial dayaq) və sürüşmə yastıqlardan istifadə edilir. Yastıqların yağlanması aşağıdakı üsullarla aparılır: 
fırlanan halqa vasitəsi ilə (çiləmə üsulu) və 
yağ nasosu vasitəsi ilə (təzyiq altında sirkulyasiya üsulu). 

Kipləşdirici həlqələr – nasosun gövdəsində və işçi çarxlar arasında qoyulur, əsasən nasosun gövdəsinin daxilində pillələr arasında maye sızmasının qarşısını alır.
Mərkəzdənqaçma nasoslarının təsnifatı

Müasir texnikada təyinatından asılı olaraq, bir-birindən konstruktiv xüsusiyyətləri və istismar şərtləri ilə fərqlənən müxtəlif tipli mərkəzdənqaçma nasosları tətbiq olunur.
Mərkəzdənqaçma nasoslarında vurulan mayenin kinematik özlülüyünün sərhədi 1,2 sm2/san-dir.
Çox özlü mayelərdə nasosun əsas parametrləri vurulan mayenin özlülüyünə görə yenidən hesablanmalıdır. Mərkəzdənqaçma nasoslarında mayenin hərəkəti qərarlaşmışdır; maye ox istiqamətində daxil olub, radial istiqamətdə çıxır.
Mərkəzdənqaçma nasosları aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir.
1. Çarxların sayına görə: ardıcıl yerləşərsə- iki və çox pilləli (maye basqını təldricən artıran ardıcıl birləşmiş işlək çarxlardan keçir), paralel birləşərsə- birli, ikili, üçlü və i.a. nasoslar (məhsuldarlığı artırmaq üçün maye ikitərəfli daxil olur). çox pilləli nasoslarda çarxın sayı 10-16 olur.
2. İşçi çarx valının yerləşməsinə görə üfiqi və şaquli vallı nasoslar.
3. Yaratdığı basqıya görə: azbasqılı (H=50-60 m-ə qədər), orta basqılı (H=150-200 m-ə qədər) və yüksək basqılı (H250 m) nasoslar.
4. Mayenin işlək çarxdan basqı borusuna verilmə üsuluna görə: yönəldici aparatsız və ya kürəksiz, yaxud kürəkli yönəldici aparatlı (turbin nasoslar).
5. Mayenin işçi çarxa verilməsinə görə-birtərəfli girişi və ikitərəfli girişı olan nasoslar;
6. Çarxlarının dövrlər sayına görə, aşağı, orta və yuxarı olan nasoslar.
7. İşçi çarxın quruluşuna görə-açiq və bağlı işçi çrxlı nasoslar;
8. Gövdəsinin sökülmə üsuluna görə: gövdəsi üfiqi söküləbilən və gövdəsi şaquli söküləbilən nasoslar.
9. Hərəkətə gətirilmə üsuluna görə:  mühərriklə bilavasitə elastik mufta ilə, reduktorla, remen və ya zəncirlə (sep) birləşmiş nasoslar;
Mərkəzdənqaçma nasoslarından müxtəlif sahələrdə- suvarmada, kimya sənayesində, dənizdə, neft məhsullarının vurulmasımda, su təchizatında, kanalizasiyada və s. tətbiq olunur.
Mərkəzdənqaçma nasosları yuxarıdakl xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, bir neçə qrupa bölünür;
D tipli; K, KM tipli; X tipli; AX tipli; KM-tipli; TsN (ЦН), TsNS (ЦНС) tipli; ETsV (ЭЦВ) tipli; BTsP (БЦП)  tipli mərkəzdənqaçma nasosları.
    D  tipli mərkəzdənqaçma nasosları yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malikdirlər. Bu tip nasoslar mərkəzdənqaçan,ufüqi,birpilləli  olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə  və spiral səkilində suyu ötürmə  xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki,bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır.Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır.Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir.İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki,bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini  tarazlaşdırır.
      Kvə KM tipli mərkəzdənqaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.  K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.
X, AX tipli mərkəzdənqaçma nasosları – elektrik mühərriki ilə elastik mufta vasitəsilə birləşdirilmiş birpilləli, konsollu, üfüqi (horizontal) brləşdirilmiş nasoslardır. Bu nasoslar neft-kimya, kimya və başqa sənaye sahələrində aktiv və neytral mayelərin vurulmasında geniş istifadə edilir. Bu nasoslar maye axını ilə kontaktda olan hissələrinin materialına, kipkəc düyünün tipinə, işçi çarxının diametrinə, gücünə və mühərriklərə birləşmə növlərinə görə istehsal edilir. 

      TsN (ЦН), TsNS (ЦНС)  tipli mərkəzdənqaçma nasosları - bir tərəfli maye girişi olan işçi çarxı spiral görünüşlü,bir və iki korpuslu, horizontal, çoxpilləli nasoslarıdır. Bu nasoslar istilik elektrik stansiyalarında, neft sənayesində istifadə edilir.

        ETsV (ЭЦВ) tipli nasoslar artezan quyuları üçün nəzərdə tutulmuş şaquli mərkəzdənqaçma nasoslarıdır. Bu tip elektrik nasoslu aqreqatlar şəhərin,yeyinti sənayesinin və kənd təsərrüfatının su təchizatını təmin etmək məqsədilə artezan quyularından içməli suların vurulmasında istifadə olunur. Aqreqat bir-birinə mufta ilə birləşmiş sinxron tipli elektrik mühərrikindən və çox seksiyalı mərkəzdənqaçma nasosdan ibarətdir. 
     BTsP (БЦП) tipli mərkəzdənqaçma elektrik nasosları məişət şəraitində, diametri 100 mm-dən çox olmayan quyularda və açıq su anbarlarından suların vurulmasında istifadə olunur.
    Bu tip məişətdə istifadə olunan nasoslar aktiv məhlulların vurulması üçün təyin olunmayıb.  
Mərkəzdənqaçma nasoslarının təhlükəsiz iş rejimini təmin etmək üçün onu bir sira nəzarət-ölçü cihazları ilə təchiz etmək zəruridir. Belə ki, işçi çarxı, eləcə də, ümumulikdə nasosu yad cisimlərdən qorumaq üçün nasosun girişində flitr (tor, setka) və siyirtmə (zadvijka) quraşdirilması məsləhətdir. 
Sorucu hissədə kəsifliyin azalmasını (vakkum) ölçmək üçün vakkumetr, vurucu hissədə isə mayenin təzyiqini müıyyən etmək manometr quraşdırılır. 
Nasosu hidravlik udardan qorumaq üçün vurucu qolda siyirtmədən əvvəl qoruyucu klapan qoyulur.
Suyun buraxılması prosesini, bağlanmasını təmin etmək və basqının məhsuldarlığına nəzarət etmək üçün təzyiq borusunda siyirtmə (zadvijka) quraşdırılır.  
Ümumilikdə nasos stansiyanı qorumaq, dayanma zamanı mayenin geri axınını qarşısını almaq və bütöv boru xəttini boşaltmamq üçün təzyiq borusunun ümumi hissəsində  əks klapan quraşdırılır.

Mərkəzdənqaçma nasosların üstünlüyü fasiləsiz su təminatı, avtomatik idarəetmə, qurğunun sadə konstruksiyalı olması, sökülmə və yığılmasının sadəliyi, sorma yüksəkliyinin yüksək olması, yüksək faydalı iş əmsaı və möhkəmliyidir.
Çatışmayan çəhəti isə gərginlikdən asılı olaraq qeyri-stanbil suyun vurulması,   quraşdırılmasında özəl şərtlərin olması və s.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Torpaqların eroziyası

  Eroziya—axar suların, buzlaqların, küləyin və s. təsirindən torpağın yararlı olan üst münbit qatının yuyulub aparılması, sovrulub dağılması, aşınması prosesidir. Eroziya latın sözü olub, erodo-hamarlamaq və yaxud qoparmaq, dağıtmaq deməkdir və ya torpağın su və küləyin təsiri altında dağılması prosesidir.
  Su axınları ilə torpağın mexaniki dağılması prosesi su eroziyası, küləyin təsiri ilə dağılması, aşınması prosesi isə külək eroziyası adlanır. Hər iki eroziya kənd təsərrüfatı istehsalına ciddi ziyan vurur. Torpaqların eroziyadan qorunması və eroziya ilə mübarizə - torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin mühüm məsələlərindən biridir.
Əgər axinin yuma qabiliyyəti torpaq və ya qrunt zərrəciklərinin müqavimətini aşarsa, onda su eroziyası baş verir. Çay axinları torpağın üst qatı ilə hərəkət edərək, qrunt hissəciklərini özü ilə aparır, torpağın üst, daha çox münbit qatını dağıdır. Torpaqların yuxarı qatları daha möhkəm, ana suxurları isə zəif möhkəmlıyə malikdir. Qara torpaqlar başqa torpaqlara nisbətən yuyulmağa daha davamlıdırlar. Dağınıq struktursuz torpaqlar, eroziyaya tez uğrayırlar. Bitki örtüyünə malik olan torpaqlar eroziyaya davamlı olurlar. Bitki örtüyünün təsiri nəticəsində torpaq sturukturu yaxşılaşır. Onun yuyulmağa davamlığı artır və suvarma qabilliyyətı yaxşılaşır.
Eroziya prosesinin əmələ gəlməsinə təsir göstərən amillərdən biri də iqlimdir. Ümumiyyətlə iqlimin, xüsusən atmosfer çöküntülərinin torpaq əmələgəlmə prosesində rolu böyükdür. Güclü yağmurlarda yağış suları torpağa pis hopur və səthi su axınının əmələ gəlməsinə səbəb olur.
  Yaz daşqınları və leysan suları ilə birlikdə min tonlarla ağır tullantılar çay məcralarına, su anbarlarına daxil olaraq onları lilləndirir. Leysanlarda iri yağış damcıları böyük qüvvəyə malik olduğu üçün torpaq hissəciklərini dağıdaraq onun məsaməliyini və su keçirən kapillyarların pozulmasına səbəb olur. Bununda nəticəsində torpağın su sızdırma qabiliyyəti pisləşir. Yağmur sularının çox hissəsi torpağa hopmayaraq güclü səthi su axını əmələ gətirir. Adi yağışlardan fərqli olaraq leysanların əmələ gətirdiyi su axınları yamaclarda torpağı şiddətlə yuyub aparır və dərin şırımlar əmələ gətirir. Külək eroziyası küləyin surətindən asılı olaraq baş verir. Külək eroziyasının təsiri o vaxt zərərli olur ki, o torpağın üst ən məhsuldar qatını özü ilə aparır. Külək 6.2-:-7.2 m/san surətlə və 12 sm torpağın üst qatı ilə əsərsə, külək eroziyasının baş vermə risqı 60-:-70% artır.
   Azərbaycanda eroziya prosesi geniş yayılmışdır. Eroziya prosesi nəticəsində uzun illər boyu əmələ gəlmiş torpaq yuyulub dağılır,onun münbitliyi azalır, sahələr qobu şəbəkələrinə parçalanır, dəyərli torpaq sahələri tədricən yararsız hala düşür, torpaqlarda humusun miqdarı azalmaqla yanaşı onun tərkib hissəsi dəyişir, torpaqda gedən mikrobioloji proseslər zəifləyir, torpağın mikroflorası dəyişkənliyə məruz qalır. Torpaq eroziyası get-gedə inkişaf edən proses olduğundan ona qarşı müntəzəm mübarizə tədbirləri aparmaq lazımdır.
  Elm və təcrübə göstərir ki, eroziyaya qarşı bütün mübarizə tədbirləri kompleks şəkildə aparılmalıdır. Bu təbirləri işləyib hazırladıqda və həyata keçirdikdə torpaq-iqlim şəraiti, eroziyanın inkişafına səbəb olan amillər, toroağın eroziyaya uğrama dərəcəsi, təsərrüfatın istiqaməti mütləq nəzərə alınmalıdır.Eroziyaya qarşı görülən bütün tədbirlər torpaq örtüyünü yuyulmadan, dağılmadan, sovrulmaqdan mühafizə etməklə onun münbitliyini yaxşılaşdırmağa yönəldilməlidir.
   Eroziyaya qarşı kompleks mübarizə tədbirlərinə aiddir: aqrotexniki, meşə-meliorasiyası və hidrotexniki tədbirlər. Aqrotexniki tədbirlər altında torpağın daha uyğun becərilməsini tətbiq etməklə, onun su mənimsəmə qabiliyyətinin və yuylmaya, küləyin təsirinə qarşı müqavimətinin artırılmasına nail olmaq lazımdır. Aqrotexniki tədbirlərə birillik və çoxillik ot bitkilərinin torpaqqoruyucu xassələrindən istifadə etmək, torpaqların eroziya əleyhinə becərmə qaydalarının tətbiqi, qarın süni surətdə tarlada saxlanması və qarərimənin tənzimlənməsi, eroziyaya məruz qalmış torpaqların münbitliyinin artırılmasının aqrokimyəvi vasitələri daxildir.
  Meşə-meliorasiya tədbirləri kimi yamac boyunca meşə zolaqlarının salınması işləri nəzərdə tutulur, başqa sözlə, müxtəlif təyinatlı meşə əkmələrinin (küləkkəsici, tarlaqoruyucu, yarğan bərkidən, suqoruyucu və s.) yaradılmasını nəzərdə tutur.

  Hidrotexniki tədbirlər isə aqrotexniki və meşə-meliorasiyası tədbirlərinin birgə tətbiqi nəticəsində həyata keçirilir. Hidrotexniki tədbirlər eroziya əleyhinə başqa tədbirlərin eroziya proseslərinin qarşısını almaq imkanı olmayan zaman tətbiq edilir. Bura yamac axınlarının qarşısını alan və tənzimləyən hidrotexniki qurğuların tikilməsi, terrasların, bəndlərin salınması, xəndəklərin çəkilməsi, və s. aid edilir.
Eroziya əleyhinə tədbirlərin konkret tərkibi ərazinin nəmlənmə xüsusiyyətləri, vegetasiya dövrünün uzunluğu, relyef şəraiti, eroziyanın növü və torpaqdan istifadənin istiqaməti ilə müəyyən olunur. Belə ki, rütubətlənmənin yüksək olduğu zonalarda aqromeliorativ torpaqqoruyucu tədbirlər sistemində əsas rol fitomeliorativ tədbirlərə - çoxillik otların səpilməsi, bufer zolağının yaradılmasına, həmçinin izafi nəmliyi sahədən təhlükəsiz kənarlaşdırılmasına xidmət edən becərmə qaydalarına və hidromeliorativ tədbirlərə məxsusdur.
  Bitki örtüyü eroziyaya qarşı ən əhəmiyyətli vasitə hesab olunur. Bitki örtüyü nə qədər sıx və məhsuldar olarsa, eroziya bir o qədər zəif olar. Bitki örtüyünün torpaqqoruyucu rolu aşağıdakı səbəblərlə izah olunur. Bitki kökləri torpaq hissəciklərini bir-birinə möhkəm bağlamaqla onların yuyulmasının və ya sovrulmasının qarşısını alır. Bitkilərin yerüstü örtüyü yağış damcılarının zərbə gücünü öz üzərinə götürməklə torpağın struktur. Eroziya prosesinin əmələ gəlməsinə və şiddətli şəkildə getməsinə səbəb olan amillərdən başlıcası insanın düzgün olmayan bəzi təsərrüfat fəaliyyətidir. Respublikamızın əsasən orta və yüksək dağlıq, həmçinin aşağı dağlıq və dağətəyi ərazilərində düzgün aparılmayan təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində bitki örtüyünün məhv edilməsi, yamacların üzüaşağı şumlanması və mal-qaranın sistemsiz otarılması eroziya proseslərinin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Sıx bitki örtüyü səth axınlarının qarşısını kəskin şəkildə almaqla onun hopdurulmasına müsbət təsir göstərir və bununla da torpaq hissəciklərinin yuyulmasını ləngidir.
  Torpağın sürüşməsi (çökməsi) dedikdə qruntun tədricən yamac boyunca aşağıya doğru yerini dəyişməsi prosesi başa düşülür. Sürüşmə (çökmə) prosesləri əksər hallarda dağ yamacları, dağ ətəkləri, çay, göl və dəniz sahilləri, iri kanalların yamacları üçün xarakterikdir. Nəticədə, tikililər, qurğular, körpülər, yollar, yaşayış evləri, kanallar və s dağılaraq dövlətə böyük ziyan dəyir. Sürüşmə (çökmə) hallarının baş verməsinin əsas səbəbi kimi, həmin ərazilərdə rütubətin kəskin artması və yüksək olması göstərilir, odur ki, mübarızə tədbirləti kimi yeralti və yerüstü axinlarının nizamlanmasının aparılmasi gərəkdir. Sürüşməyə (çökməyə) meyilli ərazilərdə suvarma aparakən torpağın ancaq aktiv qatının mənimsəməsi üçün minimum suvarma norması tətbiq etmək lazımdır.
  Ayrılıqda hər bir eroziya və sürüşmə (çökmə) hadisəsinə qarşı mübarizə tədbirləri görməzdən əvvəl onun baş vermə səbələri ətraflı oyrənilməlidir.
Photo
Photo
2015-01-21
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Sərfin hesablanması

   Əkin sahələrinin genişlənməsi və məhsuldarlığın daha da artırılması ilə əlaqadar olaraq suvarmaya təlabat da günü-gündən artır. Bu isə sudan, suvarma sistemlerindən, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməyi, suyun düzgün paylanmasını və hesabatının aparılmasını tələb edir. Suvarma sistemlərində əsas məqsəd, suvarma mənbəyindən lazımi qədər su götürmək, az miqarda itki ilə suyu sahələrə çatdırmaq və suvarma sahələri arasında suyun dəqiq, düzgün paylanmasının təmin etməkdən ibarətdir.
   Suvarma sistemlərində su sərfinin 5-6 % -ə qədər xəta ilə ölçülməsinə yol verilə bilər. Su sərfinin dəqiq ölçülməsində bir sıra üsullardan və suölçən cihazlardan istifadə olunur.
   Hidromeliorativ sistemlərdə suölçmə postları fəaliyyət göstərir. Su sərfinin miqdarını ölçmə funksiyalarına görə suölçmə postları müxtəlif olur: 
a) dayaq-suvarma mənbəyindəki ehtiyat suyun hesablanması və hidroqrafın qurulması postları;
b) əsas-magistral kanalların başında suyun götürülmə və suvarmaya verilmə sahəsindəki hesabının aparılması postları;
c) paylayıcı-budaqlanan magistral kanalların başında, təsərrüfatlararası su paylayıcı kanallarda paylanmanın və təsərrüfatlara verilən suyun miqdarının hesabının aparılması postları;
d) təsərrüfat daxilində suyun paylanmasının təmin edən təsərrüfat postları;
e) ötürücü-təsərrüfatlararası kanallarda nəzarət postları;
    Bu postlar suyun sərfinin dəyişmə həddindən asılı olaraq müxtəlif suölçmə qurğuları ilə təhciz olunur. Hidromeliorasiya sistemlərində suvarmaya və torpağın yuyulmasına verilən suyun sərfini ölçmək üçün istifadə olunan üsulları nəzərdən keçirdikdə, ən çox səviyyənin, səviyyə düşümünün, dərinliyin, təzyiqin, sipərin qalxma və enmə dərəcəsinin, axın sürətinin ölçülməsinin lazım gəldiyini görürük.
   Səviyyənin ölçülməsin olan maraq hələ eramızdan əvvəl, çayların daşqın nəticəsində törətdikləri fəlakətlə əlqədar əmələ gəlmişdir. Müəyyən daimi müstəviyə görə su səthinin yüksəkliyinə su səviyyəsi deyilir. İqlim, təbii amillərin təsirindən və istifadə ardıcıllığından asılı olaraq su mənbələrində və ayrı-ayrı kanallarda axımın dəyişməsi ilə əlaqədar səviyyə də dəyişir. Hidrologiya və hidrotexnika sahəsində su səviyyəsi ən çox mütləq yüksəkliklə ifadə edilir.Lakin, çaylarda,kanallarda, su anbarlarında su səviyyəsini nisbi yüksəkliklə ifadə etmək daha mqsədə uyğundur. Səviyyənin ölçülməsi üçün istifadə olunan yerə su ölçmə məntəqəsi deyilir. Su olçmə məntəqələri gəmiçiliklə əlaqədar olaraq, böyük kanallarda və çaylarda; bəndlərdə, su elektrik stansiyalarında, şlüzlərdə, limanlarad, körpülərdə, su götürən baş qurğularda, suvarma kanallarında və s. yerlərdə qurulur. Çaylarda və suvarma kanallarında səviyyənin ölçülməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə hallararda səviyyənin ölçülməsi məlumatlarına görə sərflə səviyyə arasında Q=f(H) asılılıq qrafikləri qurulur. Bu qrafiklərə əsasən müşahidə olunmuş istənilən səviyyəyə görə axının sərfi daha asan təyin olunur. Suyun səviyyəsi vaxtaşırı reyka ilə arasıkəsilmədən isə özüyazan cihazlarla qeyd olunur. Hidrometriya işlərində sadə su ölçmə məntəqələrindən geniş istifadə olunur. Sadə su ölçmə məntəqələri, ölçmə avadanlıqlarının müxtəlifliyinə görə təmasalı, payalı və qarışıq növlərə böiünür. Gün ərzində səviyyənin tez-tez dəyişməsi hallarında özüyazan məntəqələrdən isifadə olunur. Özüyazan cihazlar suyun səviyyəsinin dəyişməsini avtomatik olaraq arasıkəsilmədən lentə cızır.(məsələn, “Valday”, Qr-38). Ötürücü məntəqələr yamacları çox sərt olan və ölçmə zamanı su səthinə yaxınlaşmaq mümkün olmayan çaylarda tətbiq olunur.
   Su mənbələrinin hidroqrafik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, çay nəqliyyatı və ağac axıdılması məsələlərində, suyun sürətinin və sərfinin ölçülməsi, HTQ-ların lahiyyəsinin tərtib olunması işlərində dərinlik məlumatlarından geniş istifadə olunur. Suyun sərbəst səthindən şaquli istiqamətdə onun dibinə qədər olan məsafəyə dərinlik deylir. Axının dərinliyi həm onun ayrı-ayrı nöqtələrində və həm də onun en kəsik və uzununa profilləri boyunca ölçülə bilər. Dərinlik ölçmək üçün aşağıdakı cihaz və avadanlıqlardan istifadə olunur:
a). Hidrometrik paya və lotlar;
b). Avtomatik dərinlik ölçən exolotlar.
   Axını səciyyələndirən əsas göstəricilərdən biri sürətdir. Sərfin ölçülməsi, hidrotexniki qurğuların layihələşdirilməsi, böyük çaylarda və kanallarda gəmilərin hərəkəti, elmi və təcrübi məsələlərin öyrənilməsi işlərində suyun sürətinə aid məlumatlardan geniş istifadə olunur. Suyun sürətini ölçmək üçün müxtəlif cihaz və alətlərdən istifadə edilir. Ölçmə xüsusiyyətlərinə görə onlar aşağıdakı siniflərə bölünür: 
a).Hidrometrik üzgəclər. Burada sürət, su ilə axıdılan kütlənin sürətini ölçməklə müəyyən olunur;
b).Hidrometrik boru. Suyun axma sürəti hesabına yaranan təzyiqə görə sürət ölçülür;
c).Batometr-taximetr. Bu cihazla sürət ona vahid vaxtda daxil olan suyun həcminə görə müəyyən olunur;
d).Hidrometrik fırlanğıc. Burada suyun axma sürəti təsirindən cihazın pərinin vahid vaxtda etdiyi dövrlər sayına görə sürət təyin edilir;
e).Termohidrometr. Bu cihazla sürət, suyun temperaturu ilə qızdırılaraq suya salınmış elementin temperaturu arasında olan fərqə görə əmələ gələn istilik mübadiləsinə əsasən təyin olunur;
ə).Ultrasəslərə görə sürətin ölçülməsində əsas şərt axan suda tezliyi ultrasəs tezliyinə uyğun olan pulsasiya yaratmaqdan ibarətdir.
Suanbarlarinda, kanallarda və çaylarda aparılan hidrometrik ölçmə işlərində yuxarıdakı cihaz və alətlərdən ən çox hidrometrik firlanğıclar və üzğəclərdən isifadə olunur. Qalan cihazlar isə ancaq labaratoriyalarda, elmi-tədqiqat işlərind isifadə edilir və onların tətbiqi məhduddur.
   Axının canlı en kəsik sahəsindən vahid vaxtda keçən suyun həcminə sərf deyilir. Böyük sərflər adətən m 3/san, kiçik sərflər isə l/san ilə ölçülür. Sərf axının əsas səciyyəvi elementlərindən biri hesab edilir. Suvarma sistemləri üzrə su təlabatı qrafikləri, kanallar arasında su bölgüsü, təsərrüfatların suvarma və su dövrüyyəsi planları sərf göstəriciləri əsasında müəyyən olunur. Sərfin təyin olunması üçün tətbiq olunan əsas ölçmə üsulları iki qrupa bölünür. Birinci qrupa sərfin bilavasitə ölçülməsinə əsaslanan həcm üsulu daxildir. İkinci qrupa isə sərfin dolayısı yollarla təyin olunan—hidrometrik, hidravliki, kimyəvi və s. üsulları aiddir.
1.Həcm üsulu. Bu üsul əsasən kiçik sərflərin təyin olunmasında tətbiq edilir, belə sərflər isə adətən bulaqlara, kiçik axarlara, drenlərə və s. su mənbələrinə xasdır. Həcm üsulunda sərf, ölçmə vaxtında ölçü qabına axan suyun həcminə əsasən təyin edilir.
2.Hidrometrik üsul. Hidrometrik ölçmə üsulu əlverişli və dəqiqdir. Bu üsuldan hazırda suvarma kanallarının, çayların sərfinin təyin olunmasında geniş istifadə edilir. Burada sərf hidrometrik üsullarla ölçülmüş sürət və məcranın en kəsik sahəsi məlumatlarına görə hesablanır. Sərf ən çox səth üzgəci və fırlanqıc ilə ölçülmüş sürətlərə görə təyin olunur.
3.Hidravliki üsul. Suyun sürətini ölçmədən hidravliki üsulla sərfi təyin etmək mümkündür. Belə ki, çaylarda və digər su mənbələrimdə qurilan bir sira hidrotexniki qurğuların (bənd, səviyyə nizamlayıcı, və s) yuxarı və aşağı byefində axın rejimi vaxta görə kəskin dəyişən olur.Bu səbəbdən sürətin ölçülməsi texniki cəhərtən çətin olur. Belə hallarda sərfin ölçülməsində elə bu qurğuların özündən istifadə olunur. Bu qurğular təcrübi profilli, enli astanalı və nazik divarlı suaşıranlardan ibarət ola bilər. 
4.Kimyəvi üsul. Bu üsulla səfrin ölçülməsi ən çox iti axan və turbulent axın rejimli dağ çaylarında tətbiq olunur. İti axan çaylarda başqa hidrometrik ölçmə əməliyyatlarını tətbiq etmək çətinlik törədir. Kimyəvi üsul ilə sərfin ölçülməsində istifadə olunan məhlul suya fasiləli və ya fasiləsiz şəkildə axıdıla bilər.
    Ümumiyyətlə, muasir suvarma sistemlərində su sərfini (sərf 2 m 3/san-dən çox olduqda) ölçmək üçün suyun səviyyəsindən, sürətindən asılı olaraq müxtəlif cari en kəsiyə üyğun qurulmuş, sərf qrafikləri məlum olan su ölçmə qurğuları tikilir.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Meliorasiya elminə diqqətlə yanaşanda onun torpaqşünaslıq elminin ən mürəkkəb hissəsinə mənsubliğu aydın olur. Torpaqşünaslıq elminin banisi V.V.Dokuçayev 1886-cı ildə ilk dəfə torpağa ilk elmi tərif vermişdir. Onun ifadəsinə görə,”Yer kürəsinin məhsuldar, xüsusilə yumşaq, səthi yerlərinə, yəni bitkilərin məhsul verdiyi yerlərə” torpaq deyilir. O müəyyən etmişdir ki, yer səthindəki bütün torpaqlar “yerli iqlimin, bitki və heyvan orqanizmlərinin, ana dağ süxurların tərkib və quruluşunun, ərazinin relyefinin və nəhayət, ölkənin yaşının olduqca mürəkkəb qarşılıqlı təsiri” nəticəsində yaranmışdır.

   V.V.Dokuçayev torpağa tərif verdikdə torpağın bitkilər ilə sıx əlaqəsi və qarşılıqlı təsiri haqda məlumat vermişdir. Bu məsələni P.A.Koctıçev həll etmşidir. P.A.Koctıçevə görə, bitkinin kökləri yerləşən dərinliyə qədər Yerin üst təbəqəsinə torpaq deyilir və torpaqşünaslığın əsas vəzifəsi “Torpağın xüsusiyyətini və onun bitki həyatına olan münasibətini öyrənməkdən ibarətdir”.
   Torpaq haqda V.P.Vilyams da söz demişdir. Ona görə, torpaq barədə danışanda “Bitkilərə qidavermə qabiliyyəti olan Yer kürəsinin yumşaq üst qatı” nəzərdə tutulur.

   Torpağın əsas xassəsi münbitliyidir. Münbitlik - torpağı dağ süxurundan fərqləndirən əhəmiyyətli keyfiyyət xassəsidir. Münbitlik torpağın bitkinin normal inkişafı və böyüməsindən ötrü qida elementləri və su, onun kök sistemini hava və istiliklə və əlverişli fiziki-kimyəvi mühitlə təmin etmək qabiliyyətidir. Çürüntü çox olan torpaqlar münbit torpaqlardır. Qum çox olan torpaqlar qumlu, qumsal, gil çox olan torpaqlar isə gilli torpaqlar adlanır. Münbit torpaq qatı uzun illər ərzində ona, müxtəlif bitki və heyvan qalıqlarının, çürüntülərinin qarışması nəticəsində əmələ gəlir. Ona görə də torpaqdan düzgün istifadə edilməsinin və onun mühafizə olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, meşələrin qırılması, çəmənlikİərin düzgün istifadə edilməməsi torpağın aşınmasma, yəni onun münbit qatının su və külək vasitəsilə yuyulub aparılmasına səbəb olur.

   Torpaq tərkibinə görə mürəkkəbdir. Torpaq ümumiyyətlə, bərk (mineral və üzvi hissə), maye (torpaq məhlulu) və qazvari (torpaq havası) olmaqıla üç fazadan və canlı orqanizmlərdən ibarətdir. Torpağın bərk fazası ən çox (90%) mineral hissəciklərdən və az hissəsi canlı orqanizmlə birlikdə üzvi maddələrdən ibarətdir. Bu faza torpağın mexaniki, mikroaqrqat və struktur tərkibinə mənsubdur. Torpağın maye fazası sudan təşkil olunur və çox az miqdarada üzvi maddələrdən ibarətdir. Qaz fazasının tərkibində su buxarı, bir qədər CO2, NO3 və başqa qazlar da mövcuddur.
   Torpağın morfologiyası onun inkişafını və daxili xüsusiyyətlərini əks etdirir və torpaq sahəsində qazılan dərin şurflarda öyrənilir. Belə şurfların divarında genetik torpaq təbəqələrini görmək olar. Qruntlarının, horizontlarının diferensiyası torpağın rənginin humusla və ya torpaqdan axan digər maddələrlə dəyişməsilə əlaqədardır. Torpağın genetik təbəqələrin əmələ gəlməsi torpaqda kolloudlərin dəyişməsi və paylanması ilə əlaqədardır. Torpaqların ən əsas morfoloji əlaməti onların rəng şəfəqlənməsidir. Bu xüsusiyyət torpağın əsasən quruluşu ilə əlaqədardır. Torpağın strukturluğu onun əsas morfoloji əlamətidir. Torpağın strukturu deyəndə onun bərk fazasının mikroaqreqat quruluşu nəzərdə tutulur. Torpağın aqreqatlara ayrılmaq, parçalanmaq qabiliyyəti strukturluğu, müxtəlif ölçülü, forma və keyfiyyət tərkibli aqreqatların məcmusu isə torpağın strukturu adlanır. Torpağın xüsusiyyəti, onun əmələgəlmə prosesindən, tərkib və quruluşundan asılıdır. Torpağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri ümumiyyətlə, bərk və maye fazaları arasında əmələ gələn kimyəvi proseslər üzrə müəyyən edilir. Torpağın fiziki xassələri-əsas və funksional hissələrə bölünür. Əsas xüsusiyyətləri torpağın həcm və xüsusi çəkisindən, məsaməlikdən, plastiklikdən, yapışqanliqdan, sıxliqdan və yetişmədən; funksional xassələr isə su,hava və istilik xüsusiyyətlərindən ibarətdir. Torpaqdakı duzların çoxu bitkilərin qidalanması üçün xeyirlidir. Torpağın su ekstraktında həll olunan duzların miqdarı çox olduqda onun konsentrasiyası bitkilər üçün zərərli dərəcəyə çatır və əkinçilik üçün yaramır. Şorlaşma nəticəsində bitkinin su rejimi pozulur, nəticədə bitki mineral maddələri sora bilmir. Şorlaşmış torpaqlarda əkiləcək bitkilərin duzlaral müqavimətini daha da artırmaq üçün toxumları səpindən qabaq gübrə məhlullarında islatmaq və ya yarovizasiya əməliyyatı keçirmək məsləhətdir.

   Azərbaycan dünyanın qədim əkinçilik rayonlarından və insanların məskunlaşdığı ərazilərindən biridir. Ölkəmizin ümumi torpaq fondu 8641,5 min hektar təşkil edir ki, onun 4756,5 min hektarı və yaxud 55 faizi kənd təsərrüfatına yararlıdır. Ümumi ərazinin 1432,7 min hektarı suvarılan torpaqlardır. 3200 min hektarı suvarıla biləndir. Torpaq balansı üzrə kənd təsərrüfatına yararlı sahənin 1808,4 min hektarı əkin yeridir. Bu sahədən 181,6 min hektarı işğal altındadır. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin 224,7 min hektarı çoxillik əkmələr, 117,6 min hektarı biçənəklər, 2560,0 min hektarı örüşlər, 45,7 min hektarı isə dincə qoyulmuş sahələrdir. Ölkə üzrə həyətyanı sahələr 258,1 min hektar (ondan 227,6 min hektarı kənd təsərrüfatına yararlı), meşə sahələri isə 1038,8 min hektar təşkil edir. Suvarılan torpaqlar ölkənin kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin üçdə birini təşkil etsə də ölkədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 90-95%-i bu torpaqlardan götürülür.
    Azərbaycan ərazisi Zaqafqaziyanin şərq və qismən orta hissəsini tutur. Buraya Böyük Qafqaz sıra dağlarının şimali-şərq, cənub və cənuri-şərq hissəsi, cənubda isə Naxçıvan Muxtar Respublikası daxildir. Bu iki sira dağların arasında Kür-Araz ovalığı yerləşmişdir. Kür-Araz ovalığının şərq sərhəddi Xəzər dənizindən ibarətdir. Azərbaycanın cənub hissəsini Talış dağları təşkil edir,ərazinin başlıca hissəsi dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə yerləşmişdir. Dəniz səviyəsindən yükcəkdə olan hissə bütün ərazinin 70%-ni təşkil edir.
   Azərbaycanında suvarılan torpaqlar əsas etibarı ilə Kür və Araz çayları ətrafındakı zonadadır. Bu zona üç masivə bölünür:
1.Mingəçevirdən aşağıdakı Şirvan, Qarabağ, Mil-Muğan və Salyan çöllərindən ibarət olmaqla şərq istiqamətdə yerləşən Kür-Araz düzənliyi;
2. Mingəçevirdən yuxarı hissədə yerləşən Gəncə-Qazax massivi;
3.Araz çayının hövzəsində yerləşən Naxçıvan düzənliyi;

    Azərbaycanın ərazisi Türkmənistanda olduğu kumi löss torpaqlarından, ikincisi isə allüvial törəmədən əmələ gələn boz torpaqlardan ibardir. Löss torpaqlar zonasına; Muğan düzünün ən cənub tərəfi, Talış dağlarının ətəkləri, Mil düzünün çox hissəsi Kiçik Qafqaz dağlarının ətəkləri və Tərtər çayının hövzəsinə mənsub olan yerlər, bütün Gəncə və Qazax massivləri daxıldir. Allüvial boz torpaqlar itər Kür-Araz düzənliyində, istərsədə respublikanın digər düzənliklərində axan çayların və onların qollarının sahilləri boyunca yayəlmışdır. Həmçinin, qurumuş çayların köhnə ytaqlarında da belə torpaqlara təsadüf edilir. Allüvial torpaqlar demək olar ki, struktursuz, yumşaq, çox az hallarda bərkimiş olur. Belə torpaqların üst qatlarında 2% humus maddələri vardır. Allüvial torpaqların çox hissəsi müəyyən dərəcədə şorlaşmışdır.(Kür çayı boyunca Qarabağ və Şirvan bozqırlarında təsadür edilir.)

   Torpağın əsas xüsusiyyət və keyfiyyət əlaməti onu məhsuldarlığıdır. Torpağın həyatında böyük rol oynayan, onun mövcudluğunu, ehtiyacını ödəyən amillər su və qidadan ibarətdir. Torpağın tərkibində su çox olduqda qrunt sularının səviyyəsi qalxır, bataqlığa çevrilir, torpaqda aerasiya prosesi pozulur, şoranlaşır, əkin üçün yararsız olur, torpağın meliorativ vəziyyəti xarablaşır.

    Respublikamızın bəzi düzənlik rayonlarında torpağın tərkibində duzların miqdarı həddindən çoxdur. Həmin duzlar mədəni bitkilər tərəfindən ınənimsənilir və bitkiyə mənfi təsir göstərir. Belə sahələr əkin üçün yararsızdır. Şoran torpaqları yararlı hala salmaq üçün geniş meliorasiya işləri (fiziki, kimyəvi, bioloji və hidrotexniki meliorasiya) görülür.

   Kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi olan torpaq əvəzedilməzdir; torpaq məhduddur, yəni onu böyütmək, çoxaltmaq, artırmaq olmaz; torpağın yerini dəyişmək olmaz; torpağa məxsus xüsusiyyət yalnız onun münbitliyidir. Torpağın münbitliyini və bitkilərin məhsuldarlığını artirmaq üçün torpaq rejimləri (temperatur, su-hava, qida, duz, fiziki-kimyəvi, biokimyəvi və oksidləşmə-reduksiya) onların tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənməlidir. Odur ki, bütün bunlar torpaq resurslarına son dərəcə diqqətli yanaşmağı və daim torpaqların münbitliyinin artırılması qayğısına qalmağı tələb edir.
Photo
Add a comment...


AXININ SƏRFİ — Axının canlı en kəsik sahəsindən bir saniyədə keçən suyun miqdarına deyilir; ( m3 və ya l/san)
AXININ HƏCMİ — Axının canlı canlı en kəsik sahəsindən müəyyən müddətdə (saat, gün, ay, il ) keçən suyun miqdarına deyilir; ( m3 və ya km3)
ARAT —- Yerli ad olub (Azərbaycanda), əkinqabağı torpağın nəmliyini kifayət qədər artırmaq və duzluluğu bir qədər yüksək olan torpaqlarda yuma rejimi yaratmaq üçün əkin sahəsinə bir qədər iri norma ilə verilən sudur
ARİD TORPAQLAR —- (Ədəbiyyatlarda «Arenosoli» kimi işlənir, latınca arena-qum və solum - torpaq deməkdir). Hidrotermik torpaq əmələgəlmə rejiminə görə arid torpaqlar arid, subarid, subarid-humid torpaq yarımtiplərinə bölünür. Arid torpaqların yayıldığı ərazi quraq iqlimi isti yayı, soyuq qışı ilə fərqlənir. Orta illik temperatur t°+16° C-ə çatır. İl ərzində yağıntıların miqdarı 100-200 mm-dən зox olmur və aylar üzrə qeyri-bərabər paylanır. Arid torpaqlar coğrafi cəhətdən zəif inkiєaf etmiє profilə malik olur. Əsasən səhra, yarımsəhra, quru bozqır, quru savanna ərazilərində yayılmışdır. «A» qatında humusun miqdarı 0,5-1,5% arasında dəyiєir. Avtomorf rejimdə əmələ gələn boz-qonur torpaqlar arid səhra torpaqlarının ən tipik nümunəsidir. Yer kürəsinin əksər ərazilərində geniє yayılmış A.T. coğrafi cəhətdən ən зox Afrika qitəsində təxminən 10-15-ci paralellərdən єimala, Ərəbistan yarımadasında, Avstraliya materikinin mərkəzi rayonlarında, Orta Asiyada böyük massivlər şəklində yayılmışdır.
HİDROTEXNİKA — Mühəndis qurğuları və tədbirlərinin köməyi ilə su ehtiyatlarinin qorunması, istifadəsi və suyun zərərli təsirindən qorunma məsələlərini həll edən elm və texnikanin sahəsidir;

HİDROTEXNİKİ QURĞU ( HTQ ) — Su ehtytatlarinin qorunması, istifadəsi və suların zərərli təsirlərinin qarşısının alınması üçün tikilən mühəndis qurğularıdır;

HİDROTEXNİKİ QURĞUNUN ƏRAZİSİ — Azərbaycan Respublikasi qanunvericiliyinə uyğun olaraq HTQ-ni əhatə edən torpaq cahəsidir;

HİDROQOVŞAQ — Yeləşməsinə və uyğun təyinatına ğörə birləşmiş hidrotexniki qurğular kompleksidir;

HİDROQRAFİYA — Burada, su obyeklərinin ümumi təsviri verilməklə, onların mənşəyi, coğrafi vəziyyəti, morfologiyası və s. öyrənilir. Başqa sözlə Yer səthindəki suları (çay, göl, dəniz, su anbarı və s.) keyfiyyət və kəmiyyətcə səciyyələndirməklə (ölçüləri, dərinlikləri, formaları, yerləşmələri kimi fiziki xüsusiyyətlərinin təhlili və təsviri, eləcə də küləklərin istiqaməti və gücünü, axınları, qabarma və çəkilmələri) öyrənən elmdir.; 
HİDROMETRİYA — Burada, su obyektlərini səciyyələndrən hidroloji kəmiyyətlərin (suyun axma sürəti, sərfi, səviyyəsi, gətirmələr və s.) ölçülməsi və müşahidə olunması üsullarından bəhs olunur; 
HİDROGEOLOGİYA—Burada, hidroloji hadisələrin fiziki mahiyyəti və əmələgəlmə qanunauyğunluqları öyrənilir;
HİDROQRAF — Sərfin vaxta görə dəyışməsini göstərən əyriyə deyilir. Il ərzində və ya ilin müəyyən hissəsində (fəsil, ay, sel vaxtı) suyun sərfinin eləcə də digər göstəricilərin deyişməsini xarakterizə edən qrafikdir. Məsələn, zaman ərzində suyun sərfinin dəyişməsini göstərən qrafik; zaman ərzində sudakı asılı hissəciklərin (nanosların) deyişməsi qrafiki. Daşqının, selin və s. hidroqrafları da misal kimi göstərilə bilər; 
HUMUS, ÇÜRÜNTÜ — Torpağın bitki və heyvan qalıqlarının biokimyəvi çevrilməsi nəticəsində əmələ gələn tünd rəngli üzvi hissəsi. Humusun tərkibinə humin turşuları (torpağın məhsuldarlığı üçün ən vacib olan) və fulvoturşular daxildir. Humusda mikroorqanizmlərin köməyi ilə bitkilərin ala biləcəyi əsas qida elementləri (azot, fosfor, kükürd, karbon və s.) vardır. Humus torpağın məhsuldarlığını artırır, onun bioloji aktivliyini yüksəldir. ;

MELİORASİYA—Torpaqların hidrotexniki, mədəni-texniki, kimyəvi, aqro-meşə meliorasiya, aqrotexniki və digər tədbirlərin aparılması yolu ilə əsaslı yaxşılaşdırılmasıdır;
İRRİQASİYA (suvarma) — Təbii su çatışmazlığı olan torpaqlarda əkinlərə suyun mühəndis-texniki və digər tədbirlərin aparılması yolu ilə verilməsidir;
MELİORASİYA OLUNMUŞ (olunacaq) TORPAQLAR — Meliorasiya tədbirlərinin aparılması nəticəsində münbitliyi artırılmış (artırılacaq) torpaqlardır;
SUVARILAN TORPAQLAR — Suvarma məqsədi ilə irriqasiya sistemləri və qurğuları ilə təmin olunmuş torpaqlardır; 
MELİORASİYA SİSTEMLƏRİ — Meliorasiya olunmuş torpaqlarda su, duz, hava, istilik və qida rejimini tənzimləmək üçün istifadə olunan qarşılıqlı əlaqəli hidrotexniki və digər qurğular və tikililər kompleksi (meliorasiya olunmuş torpaqlarda yerləşən kanallar, kollektorlar, boru kəmərləri, su anbarları, bəndlər, nasos stansiyaları, sugötürücülər və digər qurğular və tikililər), habelə qoruyucu meşə əkinləridir; 
İRRİQASİYA (suvarma ) SİSTEMLƏRİ — Suların su obyektlərindən götürülməsini, nəql edilməsini, paylanmasını və bitkilərin suvarılmasını təmin edən hidrotexniki və digər qurğular və tikililər kompleksi, habelə qoruyucu meşə əkinləridir; 
MELİORASİYA VƏ İRRİQASİYA TƏDBİRLƏRİ — Meliorasiya sistemlərinin, irriqasiya sistemlərinin və ayrılıqda yerləşən hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və istismarı, otlaqların su təchizatı, qoruyucu meşə əkinlərinin salınması, mədəni-texniki işlərin, torpaqların fiziki və aqrokimyəvi xassələrinin yaxşılaşdırılması işlərinin aparılması, göstərilən işlərin elmi və istehsal-texniki təminatıdır; 
BƏND — Su səviyyəsini qaldırmaq üçün su axınının qarşısını kəsmək məqsədilə və bəzən su axını boyunca tikilən səviyyə qaldıran hodrotexmiki qurğudur, başqa sözlə axının qabağını kəsərək anbara su toplayan tikilidir ; 
  a).Torpaq bəndlər — Qrunt materiallarından tikilən və gövdəsi gilli, qumlu, çınqıllı qruntan ibarət olan bəndlərdir; 
  b).Qravitasiyalı bəndlər — Qurğuların çəkisi və suyun basqı təsirindən böyuk kütləyə malik olduqlarından bünövrəsində sürüşməyə qarşı lazımi sürüşmə qüvvəsi və dəyanətlik olan bəndlərdir ; 
  c).Tağ şəkilli bəndlər — Beton və dəmir-betondan tikilən tağ şəkilli belə bəndlərdə dəyanətlik qayalı sahillərə və bünövrəyə ötürülməsi hesabina yaranır ; 
  d).Kontrofos bəndlər — Bir sıra kontrofosdan ( şaquli beton, dəmir-beton və ya metal divarlaradan ) ibarət olub, aralıq müstəvi və ya əyrisəthli formalı konstruksiyalarla örtülür; 
  e).Çox tağlı bəndlər — Tağ və ya qübbə şəkilində basqılı arakəsmələri olan kontrofos bəndlərdir; 
  ə).Oyuq şəkilli bəndlər — Əsası beton və dəmir-beton divarlardan ibarət olan daş və qruntla doldurulmuş oyuğa bənzər qravitasiyalı bəndlərdir ; 
SU OBYEKTI — Relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii formalaşmış landşaft, yaxud geoloji struktur;

SU EHTIYATLARI — Su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi;

SU OBYEKTİNİN İSTİFADƏÇİSİ — Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş fiziki və ya hüquqi şəxs;

SU İSTEHLAKÇISI — Öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün su obyektlərinin istifadəçisindən su alan fiziki və ya hüquqi şəxs;

SU TƏSƏRRÜFATI OBYEKTİ — Su ehtiyatlarının istifadəsi, bərpası və mühafizəsi ilə əlaqədar yaradılmış sistemlər və qurğular;

SU OBYEKLƏRİNİN ÇİRKLƏNMƏSİ — Suların keyfiyyətini pisləşdirən, su obyektlərinin səthinə, dibinə və ətrafına mənfi təsir edən zərərli maddələrin tökülməsi və ya axıdılması;
SU OBYEKLƏRİNİN ZİBİLLƏNMƏSİ — Su obyektlərindən istifadəni çətinləşdirən əşyaların, bərk maddə hissəciklərinin müxtəlif çeşidli texnogen mənşəli və məişət tullantılarının tökülməsi; 
SULARIN ZƏRƏRLİ TƏSİRİ — Su altında qalma, subasma, müəyyən əraziyə və ya obyektə yerüstü və yeraltı suların digər təsiri;

SU DÖVRANI — Yer kürəsində okean, dəniz, quru sahələri və atmosfer arasında olan fasiləsiz rütubət mübadiləsidir;
SU BALANSI — Hər hansı bir əraziyə müəyyən vaxt ərzində (mövsüm, il) daxil olan və oradan kənar olan bütün növ suların miqdarca ifadəsidir. Su balansı iki hissədən ibarət olur: mədaxil (gəlir) və məxaric (çıxar). Mədaxil hissəyə əsasən aşağıdakı elementlər daxildir: atmosfer çöküntüləri, suvarma üçün istifadə olunan sular, balans ərazisinə daxil olan səth və yeraltı sular və s. Məxaric hissəyə əsasən aşağıdakı elementlər daxildir: cəmi buxarlanma (torpaq səthindən və bitki üzərindən), drenajla kənar olunan sular, balans ərazisindən kənar olunan səth və yeraltı sular və s. Su balansı aerasiya zonası, ərazisi və qrunt suları üçün tərtib olunur;
SULU HORİZONT — Yerin təkində geoloji struktur daxilində yerləşən, məsamələrində, çatlarında və boşluqlarında hidravlik əlaqəli sular toplanmış süxurlar təbəqəsi (lay); 
YERALTI SU HÖVZƏSİ — Yerin təkində müəyyən geoloji struktur daxilində yerləşən sulu horizontların, sulu çatların məcmusu; 
YERALTI SU YATAĞI — Sulu horizontun yeraltı suların çıxarılması üçün əlverişli şəraiti olan hissəsi; 
TORPAĞIN HİDROTEXNİKİ MELİORASİYASI — İstifadə olunan torpaqda nəmliyin nizamlanmasına yönələn hidrotexniki tədbirlərdir ; 
TORPAĞIN SUVARILMASI — Torpağın məhsuldarlığını artirılması məqsədilə onda süni nəmliyin yaradılmasıdır; 
TORPAĞIN QURUDİLMASI — Torpaq qatından artıq suların kənarlaşdırılmasıdır ;
TORPAĞIN SU REJİMİ — Suyun torpağa daxil olması, onun hərəkəti, torpaq horizontlarında saxlanması və torpaqdan sərfi ilə bağlı bütün proseslərin məcmusudur; 
QURUTMA SİSTEMLƏRİ — Torpağın qurudulması üçün yaradılan hidrotexniki və köməkçi qurğular sistemidir ; 
FAYDALI HƏCM — Axının nizamlanma prosesini bilavasitə, tənzim etməklə yanaşı, eyni zamanda hesablama dövründə su anbarından zamanətli su verməni təmin edir; 
ÖLÜ HƏCM — Nizamlanmada bilavasitə, iştirak etməyib, su anbarının normal istismarı üçün nəzərdə tutulur; 
DAŞQIN ƏLEYHİNƏ HƏCM—çayla gələn daşqın suyunun bir hissəsini özündə saxlamaq və aşağı byefə atılan suyun miqdarını azaltmaq üçün nəzərdə tutulur;
HİDROTEXNİKİ TUNEL — İstənilən məqsəd üçün suyun örtülü yolla yer altından keçirmək üçün istifadə olunan hidrotexniki qurğudur; 
AKVEDUK — Suyu maneənin bir sahilindən digər sahilinə nov və bəzən borular vasitəsilə keçirən düzbucaq şəkilli və bəzən yarımdairəvi en kəsiyə malik suötürən tikilidir; 
DÜKER — Basqılı boru şəkilində qayaliqların səthi üzərində və ya yer səthindən müəyyən dərinlikdə tikilən hidrotexniki qurğudur; 
SU TULLAYICI QURĞU — Su anbarlarında daşqın sularını yuxarı byefdən aşağı byefə ötürmək lazım gəldikdə, eləcə də suvarma kanallarındakı artıq suları suvarılan ərazidən kənarlaşdırmaq və kanalları boşaltmaq məqsədilə istıfadə olunan qurğulardır. 
CƏLDAXIDAN — Nov şəkilində suyu böyük surətlə yuxarı kanaldan aşağı kanala aparan biləşdirici qurğudur; 
SU AŞIRAN — Üzərindən su axaraq tökülən, horizontal çıxıntılı və ya maneə formalı ( həmin hissədən keçən suyun sərfini ölçmək məqsədilə ) tikilən hidrotexniki qurğudur; 
QRUNT SUYU — Tədricən və ya tamamilə qruntun boşluqlarına dolan sudur. Yer səthindən aşağıda yerləşmiş (yəni litosfer daxilində) suların hamısına deyilir. Bu termin yeraltı sular və torpaqaltı sular kimi də işlədilir; 
QRUNT — Torpaq qatı altında olan, aşınmış dağ süxurları təbəqəsidir, torpaq əmələgəlmə prosesində fəal iştirak edir; 
QRUNT SULARININ BÖHRAN (kritik) DƏRİNLİYİ — - Suvarma və ya başqa səbəblərdən qrunt sularının səviyyəsi tədricən qalxaraq elə bir dərinliyə çatır ki, bu dərinlikdə torpaqların şorlaşma prosesi başlayır. Şorlaşma prosesi başlayan dərinliyə qrunt sularının böhran dərinliyi deyilir.; 
QRUNT SULARININ AXINI — - Sulu qatda qrunt suları kütləsinin hidravliki təzyiq altında yerdəyişməsidir.; 
QRUNT SULARININ BURAXILABİLƏN DƏRİNLİYİ — - Kənd təsərrüfatı bitkiləri suvarılan zaman qrunt sularının dərinliyini böhran dərinliyi səviyyəsində saxlamaq mümkün olmur, onlar yer səthinə yaxınlaşır. Qrunt sularının böhran dərinlikdə yuxarı qalxması müşahidə edilirsə və onun davametmə müddəti ərzində (15-20 gün) torpaqların duzluluğunda kəskin dəyişikliklər baş verirsə, bələ dərinliyə qrunt sularının buraxılabilən dərinliyi deyilir.; 
ÇAY – Atmosfer yağıntıları və yeraltı sular hesabına yer səthində əmələ gələn və relyefin aşağı hissələrinə toplanaraq ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə maillik istiqamətində baş verən axar; 
-suyunu bilavasitə dəniz və göllərə axıdan çaya əsas çay deyilir; 
-əsas çaya qovuşan çaylar, onun birinci dərəcəli qolları, birinci dərəcəli qollara tökülən çaylar isə onun ikinci dərəcəli qolları hesab olunur;
-əsas çay öz qolları ilə birlikdə çay sistemi adlanır; 
ÇAY HÖVZƏSİ — Yer səthi və ona müvafiq torpaq və qrunt qatlarından əmələ gələn sular hesabına çayı qidalandıran sahə; 
ÇAY VADİSİ — Yer səthindən çay boyunca uzanan və onun mənbəyindən mənsəbinə doğru maili olan, planda əyrü-üyrü görünən çökəkliklərdir; 
MEANDIR - Çay yataqlarında rast gəlinən əyriliyə deyilir; 
ÇAYIN DELTASI - Çayın dənizə və gölə töküldüyü yerlərdə gətirmələrin çökməsi nəticəsində geniş ərazidə şaxələnərək qollara ayrılan hissəsidir;
TRANSPİRASİYA — Bitki örtüyündən olan buxarlanmaya deyilir; 
NEYTRAL TORPAQLAR — Turşuluğu yaxud qələvilik səviyyəsi (yəni pH) 6,1-7,1 arasında dəyişən torpaqları neytral torpaqlar adlandırırlar. Torpağın münbitliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən cəhətlərdən biri udulmuş əsasların tərkibidir ki, bu torpağın turşuluğunu və qələviliyini, yəni hansı reaksiyaya malik olmasını təyin edir. Torpağın udulmuş əsaslarında izafi (artıq) turşuluğu yaxud qələviliyi dəyişməklə torpağın fiziki xassələrini-mühitini yaxşılaşdırmaq mümkündür. Bunun üçün kimyəvi meliorasiya işləri aparmaq lazımdır. Bir qayda olaraq turş torpaqlarda əhəngləmə, qələvi torpaqlarda isə gipsləmə tətbiq edilir.; 
SƏRF ƏYRİSİ — Hidrometrik kəsimdə suyun sərfi ilə səviyyəsi arasındakı əlaqəni ifadə edən əyriyə deyilir;
POZULMUIŞ TORPAQLAR — Insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində texnogen relyef formasının yaranması ilə torpaq səthinin, bitki örtüyünün və hidroloji rejimin pozulması və bununla əlaqədar ətraf mühitə mənfi təsir edən, eləcə də öz təsərrüfat keyfiyyətini, məhsuldarlığını və qiymətini itirən torpaq sahələridir.; 
PODZOLLU - qleyli torpaqlar — Lənkəran vilayətinin subtropik iqlim şəraitində formalaşır. Bu torpaqlar adətən alçaq terraslarda, depressiyalarda yayılaraq, delüvial və delüvial-prolüvial çay və yarğan - tirə çöküntüləri üzərində inkişaf etmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda podzollu torpaqlar olmadığı üçün torpaqlar psevpodzol-qleyli sarı torpaqlar adlanır. Kənd təsərrüfatında uzun müddətdə istifadə olunan bu torpaqların xarakterik xüsusiyyəti odur ki, şumaltı qatların dəqiq sərhədi yoxdur. Suvarma nəticəsində şum qatının altında kiplənmiş Btg qat əmələ gəlmişdir. Zəif sukeçirmə qabiliyyətinə malik olan bu torpaqlarda rütubət çoxluğu müşahidə olunur. Aşağı qatlarda isə qrunt sularının təsiri altında qleyləşmə prosesi gedir. Humuslu qatın (Al) zəifliyi, açıq rəngli ellüvial qatın-A2 və illüvial-Btg qatının güclü qleyləşməsi və kəltənli struktura bu torpaqların xarakterik xüsusiyyətləri hesab olunur. Bg - BCg qatında çox güclü qleyləşmə müşahidə olunur. Humusun miqdarı 3-4%-dir. Humus fufat, humat-fulvat tərkiblidir. ; 
GÖL — Zəif su mübadiləsi ilə fərqlənən, okeanlarla birbaşa əlaqəsi olmayan yer səthinin su ilə dolu çuxur və çökəkliklərinə deyilir. Suni yradılmış gölə su anbarları deyilir. Sahəsi 1 km²-dən az olan kiçik su anbarları və bitki örtüyü ilə örtülmüş az sulu təbii göl nohur adlanır. Suyunun tərkibinə görə göllər: şirin və şor olur. Su rejiminə görə göllər: axarlı (şirin) və axarsız (şor) olur. 
  a).Tektonik göllər — yer qabığındakı tektonik mənşəli çökəklərdə yaranır. Belə göllər dərin olur. Məsələn: Tanqanika, Baykal, Ladoqa, Abşeron-Qobustandakı və Kiçik Qafqazdakı Böyük və Kiçik Alagöllər, həmçinin Acınohur gölü aiddir; 
  b).Vulkanik göllər — sönmüş vulkan kraterində yaranır. Sahəsi kiçik olur ; 
  c).Buzlaq mənşəli göllər — yüksək dağ çökəkliyində buzlaqların eşicilik fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Alp və Qafqaz dağlarında, qədim buzlaşma sahələrində, məsələn, Skandinaviyada çoxdur: Qəbələdə Tufangöl, Böyük Kölə, Böyük Ayı. ; 
  d).Uçqun və sürüşmədən yaranan bənd gölləri — zəlzələ nəticəsində dağın uçması və çay dərəsinin qarşısını alması nəticəsində yaranır. Kiçik Qafqazdakı - Göygöl, Maralgöl, Ağgöl, Qanlıgöl və Naxçıvandakı Batabat aiddir.; 
  e).Çökmə göllər — karst sahələrində əmələ gəlmiş çökəkliklərdə yaranmış göllərdir; 
  ə). Relikt (və ya qalıq) göllər — - okeanın bir hissəsi olub, qurunun qalxması nəticəsində və ya suyun çəkilməsi nəticəsində okeandan ayrılan göllərdir. Məsələn: Xəzər, Aral, Ölü ; 
  i).Axmaz və ya çay-dərə gölləri — çay dərəsinin yerdəyişmasi zamanı qədim çay dərəsində, yəni meandr əyriliyində qalan dayaz oraq şəkilli göllərdir. Məsələn: Ağgöl, Sarısu, Mehman, Hacıqabul və s.; 
  g).Meteorit mənşəli göllər — meteoritin düşdüyü yerdə qalan çökəklikdə yaranır; 
BATAQLIQ — Yer səthinin rütubətlə doymuş, torpaqda oksigen çatışmazlığına uyğunlaşan və rütubət sevən bitkilərlə örtülmüs, torf əmələgəlmə prosesi gedən sahələrinə deyilir; 
  a).Alçaq (və ya çökək) bataqlıqlar — çöl zonasında olur və yeraltı sularla qidalanırlar. Buradakı torfdan kənd təsərrüfatında gübrə şəklində istifadə edirlər; 
  b).Üst (və ya qabarıq) bataqlıqlar — meşə zonasında daha çoxdur və atmosfer yağıntıları ilə qidalanırlar. Buradakı torfdan yanacaq kimi istifadə olunur; 
BUZLAQLAR — qardan əmələ gəlir və ən çox dağlarda və qütb ərazilərində olur. Buzlaqlar daimi müstəqil hərəkətdədir. Buzlaqlar 2 qrupa bölünür: 
  g).Örtük buzlaqları — bütün buzlaqların 98,5%-ni tutur ki, bunun da ən çoxu Antarktidadadır; 
  g).Dağ buzlaqları — uca dağlarda qar xəttindən yüksəkdə - yəni qarın əriməyə macal tapmadığı sərhəddən yuxarıda yaranır. Qar xətti ekvatordan qütblərə doğru azalır. O ekvatorda - 5 km, tropikdə - 6 km, mülayimdə - 2 km, qütblərdə 0 m-dən keçir ; 
DƏRİNLİK — Suyun sərbəst səthindən şaquli istiqamətdə onun dibinə qədər olan məsafəyə deyilir; 
DRENLƏR — Suvarılan və qurudulan ərazilərdən qrunt sularını kənar edərək səviyyələrini aşağı salmaq üçün tikilən qurğulardır. ; 
DƏMYƏ TORPAQLAR — Suvarma tərtib edilməyən ərazilərin kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə edilən torpaqlardır. Adətən yağıntıların miqdarı 400-500 mm-dən çox olan sahələrdə k-t bitkilərində suvarma tətbiq edilmədiyindən həmin torpaqları dəmyə torpaqlar adlandırırlar. Dəmyə torpaqlar öz morfi-genetik xüsusiyyətlərinə görə suvarılan torpaqlardan bir sıra əlamətləri – profilcə diferensiasiyalı olması, karbonat yenitörəmələrinin (xüsusilə ağgözcüklərin) yaxşı ifadə edilməsi, zəif gilləşməsi və topavari strukturası və s. ilə fərqlənir; 
KOLLEKTOR — Qrunt sularını qəbul edən dren və su yığanlardan, eləcə də səth və açıq kanalların artıq sularını yığaraq ərazidən kənar edən iri kanaldır; 
KƏHRİZ — Dərində yerləşmiş sulu qatdakı suları toplayaraq kiçik mailliklə yerin səthinə çıxarmaq üçün qazılan (tikilən) yeraltı qalereyadır (lağımdır). Suları içilmək və suvarma üçün istifadə olunur.; 
DÖVRÜ SUVARMA NORMASI — Torpaqda bitki üçün lazım olan optimal rütubət tutumu yaratmaq, onun məhsuldarlığını bərpa etmək məqsədilə 1 hektar sahəyə bir dəfə verilən suyun miqdarına deyilir;(m3/ha-la)
VEGETASİYA SUVARMA NORMASAI — Bitkilərin nоrmal inkişafını təmin etmək üçün, vegetasiya dövründə ərazinin hər hektarına verilən suyun miqdarına deyilir;(m3/ha-la) 
VEGETASİYA — Bitkilərdə böyümə və inkişafın getməsi vəziyyətinə deyilir. Bitkinin vegetasiyası, nisbi sükunət dövründən «oyanaraq» böyüməyə başladığı vaxtdan başlayır, böyümə və inkişafı dayandıraraq nisbi sükunət dövrünə keçdiyi vaxtdan qurtarır. 
VEGETASİYA DÖVRÜ — Meteoroloji amillərdən asılı olaraq bitkilərin böyüyüb inkişaf etdiyi dövrdür. Mülayim iqlim şəraitində bu dövr axırıncı yaz soyuqlarından ilk payız soyuqlarına qədər, tropik və subtropik iqlim şəraitində isə bütün il boyu davam edir. Vegetasiya dövründə bitki bütün inkişaf mərhələlərini keçir. Kənd təsərrüfatında vegetasiya dövrü bitkinin (taxıl, pambıq, günəbaxan və s.) toxumunun cücərməsindən məhsul yığımınadək olan dövrdür. Meyvə, meşə ağacları və kollan üçün bu dövr tumurcuqların şişmə mərhələsindən yarpaqların kütləvi tökülmə mərhələsinədək davam edir. Adətən vegetasiya dövrü qısa olan bitkilər, şimal rayonlarında soyuqlar düşənə qədər və çox quraq rayonlarda quraqlıq başlayana qədər becərilir. Vegetasiya dövrü uzun olan bitkilər əsasən cənub rayonlarda əkilir. 
SU ANBARI — Çay axınlarının toplanmasına və nizamlanmasına xidmət edən tikilidir;

SUVARMADA CƏMİ SU TƏLABATI NORMASI — Il ərzində və ya bitkilərin vegetasiya müddəti ərzində əkin sahəsindən buxarlanmaya, transpirasiyaya sərf olunan və kənar edilən suvarma və qrunt sularının ümumi miqdarıdır. Bu sərf suvarma, arat və yağıntı suları ilə bərpa (konpensasiya) olunur; 
SUVARMA DÖVRÜ —- Bitkinin bir dəfə suvarılması üçün verilən suyun başlandığı andan sonuna kimi olan müddətdir; 
SUVERMƏ ƏMSALI — Həcmi faizlə ifadə edilmiş suyun (100% bərabər qəbul edilmiş) torpağın ümumi həcminə olan nisbətidir. Maksimal qiyməti müəyyən qalınlığa malik olan həcmdə torpağın tam su tutumu ilə tam tarla su tutumu arasındakı fərq kimi təyin edilir. Ölçüsüz kəmiyyətdir; 
SU TƏLABATI ƏMSALI — dedikdə, 1 ha-dan 1 sentner əmtəə məhsulu almaq üçün ərazidən buxarlanmaya və transpirasiyaya sərf оlunan suyun ( m3-la) miqdarı nəzərdə tutulur, başqa sğzlə bu və ya digər bitkinin vegetasiya müddəti ərzində sərf etdiyi suyun (torpaqda olan ehtiyat suvarma suları, atmosfer yağıntıları), onun quru kütləsinin məhsuluna (ümumi) və ya dəninin quru kütləsinə olan nisbətidir; 
TORPAQLARIN, ŞORLAŞMASI — Suda həll olan duzların torpaqda toplanması prosesidir, son nəticədə dərindən şorlaşmış və şoran torpaqların əmələ gəlməsinə səbəbdir. Ayrılırlar: a)ilkin (öncədən) şorlaşmışlara (ana süxurların duzlu olması, qrunt suların buxarlanması və eləcə də külək (eol), biogen və s. amillərin təsiri ilə duzların təbii olaraq torpaqda toplanması nəticəsində əmələ gələn); b)təkrar şorlaşmışlara - ərazidə torpaq-qruntların su rejiminin süni sürətdə dəyişdirilməsi nəticəsində əmələ gələn. Məsələn, suvarmanın düzgün aparılmaması duzların şorlaşmış torpağın üst qatlarına toplanmasına və onun şorlaşmasına səbəb olur. Əksər hallarda torpaqların şorlaşması dərin qatlarda yerləşmiş duzlu süxurların tərkibindəki asan həll olan duzların qrunt suları vasitəsilə həll edilərək yer səthinə yaxınlaşması və ya ətraf hündür ərazilərdən minerallaşmış səth və qrunt sularının düzən və çökək yerlərə toplanması nəticəsində baş verir; 
ŞORAN TORPAQLAR — Tərkibində mədəni bitkilərin normal inkişafına mane ola biləcək miqdarda suda həll olan duzlar olan torpaqlar adlanır. - Onlara şoranlar və şorakətlər aiddir. a) şoranlar səthində və profilində çoxlu miqdarda suda asan həll olan duzlar olan torpaqlardır. Kimyəvi tərkibindən asılı olaraq şoranların üst qatında duzların miqdarı 0,6-0,8%-dən 2-3% və daha çox ola bilər. Ş.T. iki yarımtipə bölünürlər: hidromorf və avtomorf şoranlar. Hidromorf şoranlar minerallaşmış qrunt sularının yer səthinə yaxın olan şəraitdə inkişaf edirlər və aşağıdakı cinslərə bölünürlər: tipik hidromorf, çəmən, bataqlıq, şorlar, dənizsahili, donuşluqlu, təkrar şorlaşmış və takırlaşmış. Tərkibində natrium xlor duzu üstünlük təşkil edən şoranların səthində qabıq (qaysaq) əmələ gəlir. Kalsium və maqnezium xlor kimi yüksək hiqroskopikliyə malik duzlar olan torpaqlarda nəm şoranlar inkişaf edir. Torpaqdakı duzların tərkibində Na2SO4 duzu üstünlük təşkil edirsə yumşaq şoranlar formalaşır. Əgər torpaqdakı duzların içərisində Na2CO3 (soda) çoxdursa qara şoranlar əmələ gəlir, b) Şorakətlər. Tərkibində çoxlu miqdarda udulmuş mübadiləlik natrium və bəzən illüvial qatda (horizont B) maqnezium olan torpaqlardır. Şoranlardan fərqli olaraq şorakətlərdə asan həll olan duzlar torpağın lap səthində deyil, bir qədər aşağı qatlarında yerləşir. Ş.T. qeyri-əlverişli aqronomik xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər. Şorakətlər kimyəvi tərkiblərinə və duzluluq dərəcələrinə görə bölünürlər: sodalı, qarışıq (sodalı-xlorlu-sulfatlı) və neytral (sulfatlı-xlorlu və xlorlu-sulfatlı) şorakətlər. Kimyəvi tərkibləri şoranlarda olduğu kimi su çəkimindən anion-kation nisbətləri ilə müəyyən olunur. Şorakət torpaqlarda mübadilə olunan natrium udulmuş əsasların cəminin 25-40 və daha çox faizini təşkil edə bilər. Neytral duzlarla şorlaşmış şorakətlərdə pH=8,0-8.5 arasında tərəddüd edir, qələvi duzlu şorakətlərdə isə pH=8,5-10,5.; 
ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN TƏSNİFATI — Torpaqların suda asan həll olan duzların miqdarı və kimyəvi tərkibinə (sodalı, xlorlu, sulfatlı-xlorlu, xlorlu-sulfatlı, sulfatlı və s.) və duzlu qatın səthdən hansı dərinlikdə yerləşməsinə görə (dərin şoranvari, şoranvari, şoranlı, şoran) qruplaşdırılmasıdır. ; 
ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN YUYULMASI — Asan həll olunan duzları torpaq-qruntdan kənar etmək üçün keçirilən meliorativ tədbirdir. İki cür yuma mövcuddur: a) Əsaslı - çoxlu miqdarda duzu olan torpaq-qruntun dərin qatını (0-100 sm və daha dərin) böyük miqdarda su verməklə duzlardan yuyub təmizləmək; b) istismar dövrü mövsüm ərzində torpağın üst qatına toplanmış duzları kənar etmək məqsədilə aparılan dövri yuma. Qrunt suları yer səthinə yaxın olan ərazilərdə yuma zamanı əmələ gəlmiş duz məhlullarını kənar etmək üçün süni drenaj tələb olunur. ; 
TORPAQ SAHƏSİ — Dövlət torpaq kadastrında və torpaq üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı sənədlərində sərhədləri, ölçüləri, coğrafi mövqeyi, hüquqi statusu, rejimi, təyinatı və digər göstəriciləri əks etdirilmiş yer səthinin bir hissəsi. Torpaq sahəsi bölünən və bölünməz ola bilər; bölünən torpaq sahələri öz məqsədli və təsərrüfat təyinatına görə ayrı-ayrı hissələrə bölünə bilər. Bölünməz torpaq sahələri isə əksinə, öz məqsədli və təsərrüfat təyinatına görə ayrı-ayrı müstəqil torpaq sahələrinə bölünə bilməzlər.; 
TORPAĞIN ÇİRKLƏNMƏSİ — Torpağın səthinə töküldükdən sonra çirkləndiricilərin onun daxili qatlarına keçməklə fiziki, kimyəvi və bioloji xassələrini dəyişməsi və öz-özünə dəyişməyən prosesdir. Məs. radionukleidlərin, vulkan brekçiyalırının, neft məhsullarının müxtəlif tərkibli zibil töküntüləri və başqa kimyəvi maddələrin torpağın səthinə tökülərək onu çirkləndirməsidir. Çirklənmələr təbii, antropogen, fiziki, kimyəvi, elektromaqnitli və s. ilə ola bilər.; 
TORPAĞIN YAŞI — Torpaq əmələgəlmə prosesi geoloji vaxt ərzində baş verir. Deməli torpağın yaşı müəyyən vaxt ərzində torpağın mövcudolma müddətidir. Hər bir yeni torpaq əmələgəlmə tsikli (mövsümi, illik, çoxillik) torpaq profilində üzvi və mineral maddələrin müəyyən dəyişikliyinə səbəb olur. Ona görə vaxt, zaman amili (Dokuçayevə görə «Ölkənin yaşı») torpağın inkişafında əmələgəlməsində çox böyük rol oynayır. Ümumiyyətlə, torpağın mütləq və nisbi yaşı fərqləndirilir. Mütləq yaş dedikdə torpağın formalaşmasının başlanğıcından hazırkı vaxta kimi keçən dövr başa düşülür. O, bir necə ildən milyon illər ərzində müddətdə tərəddüd edir. torpağın ən böyük yaşı müxtəlif halda pozulmalara (su eroziyası, deflyasiya və s.) məruz qalmayan tropik ərazi torpaqlarına məxsusdur. Şimal vilayətlərində torpağın yaşı onların dördüncü dövr buzlaşmasından, buzlaq sularında azadolma dövrü ilə əlaqədardır. Ən cavan yaşlı torpaqlar müasir çaybasarlarda, sahillərdə (məs. Xəzər sahili ərazisi) inkişaf tapmışdır. Torpağın nisbi yaşı torpaq əmələgəlmə prosesinin sürətinin bir torpağın inkişaf mərhələsinin digərindən nə dərəcədə tez dəyişməsini səciyyələndirir. O, süxurun tərkib və xüsusiyyətlərinin, relyef şəraitinin, torpaq əmələgəlmə prosesinin sürət və istiqamətinə təsiri ilə əlaqədardır. Basdırılmış torpaqların yaşı onların basdırıldığı andan hesablanılır. Bir sıra müəlliflər torpağın nisbi yaşı anlayışını torpaq profilinin inkişaf dərəcəsi torpaq əmələgəlmə şəraitindən keçən dövrün uzunluğu ilə izah edirlər.; 
TORPAQ DEQRADASİYASI — Beynəlxalq termin olub, özündə çox geniş məlumat toplayır. Təbii və antropogen təsir nəticəsində torpaqlarda baş verən dəyişiklik, münbitliyin, humusun azalması, məhsuldarlığın aşağı düşməsi torpaq deqradasiyasını yaradır. Azərbaycanda son 60-70 ildə torpaq sərvətləri ciddi təsirlərə məruz qalır, yararlı torpaq ehtiyatları azalır (sənaye obyektləri, yollar, kanallar, su hövzələri və faydalı qazıntılar altında, məişət tullantıları və s.) münbitliyinin və məhsuldarlığın azalması (üzvi maddənin itkisi, fiziki deqradasiya, eroziya, şorlaşma, şorakətləşmə, qida çatışmamazlığı, texnogen və kimyəvi çirklənmə). Torpaq deqradasiyasının nəticələri torpaqların genezisində, təsnifatında, nomenklaturasında problemlər (dəyişikliklər) yaradır; 
TORPAQ CİNSİ — Torpaq yarımtipləri daxilində taksonomik bölgü vahidi olub, torpaq əmələgəlmə süxurların xarakterini, torpaq əmələgəlmə proseslərinin inkişaf dərəcəsini, torpağın uducu kompleksi, şorlaşmasının kimyəvi tərkibi, bərkliyi, qrunt sularının kimyəvi xüsusiyyətləri timsalında müəyyən edilir.;
TORPAQ EROZİYASI — Torpağın üst münbit qatının su və külək vasitəsilə dağıdılması və başqa yerə aparılmasıdır. Torpaq eroziyası normal və sürətli olur. Normal eroziya tədricən gedir və torpaq əmələgəlmə prosesindən yavaş getdiyi üçün torpağın münbitliyini azaltmır. Sürətli eroziya insanın düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti zamanı yamaclarda torpağın düzgün becərilməməsi, meyilli sahələrdə eroziyaya qarşı düzgün suvarma üsullarının tətbiq edilməməsi, örüşlərdə heyvanların düzgün otarılmaması, meşə və kolluqların qırılması və s. nəticəsində əmələ gəlir. Eroziya prosesini yağış, qar irriqasiya suları və külək törədir. Ən çox müşahidə edilənləri səthi və yarğan irriqasiya və küləklərlə əlaqədar baş verir. Eroziya nəticəsində torpağın üst münbit qatı dağıdılır, yarğan, qobular inkişaf edir və süxurlar səthə çıxır.; 
TORPAĞIN İQLİMİ — Sutka, illik, çoxillik, əsirlik, dövriyyələrə malik temperatur, nəmlik və hava rejimləri. Torpaq xassələrindən, ümumi iqlimdən, bitki örtüyündən, ana süxurdan və insan fəaliyyətindən asılıdır.; 
TORPAQ NÖVÜ — Torpaq təsnifatının taksonomik vahididir. Torpağın nomenklaturası, sistematikası və təsnifatı üzrə idarələrarası komissiya 1958-ci ildə növ haqqında belə təyinat qəbul etmişdir: torpaq cins daxilində torpaq əmələgəlmə proseslərinin inkişaf səciyyəsinə görə fərqlənir ki, bu torpaq növünü təşkil edir. Torpaq növü dedikdə podzollaşma, humusun miqdarı və humus qatının qalınlığı, şorlaşma dərəcəsi – şorakətlik və antropogen təsirin təzahürü, mədəniləşmiş qatın ayrılması və s. taksonomik vahidlər başa düşülür; 
TORPAĞIN SU TUTUMU — Torpağın bu və ya digər qüvvələrin köməkliyi ilə özündə daha çox su saxlamaq qabiliyyətidir; 
TORPAĞIN SU KEÇİRMƏSİ —Torpağın su təzyiqinə uyğun su keçirmə qabiliyyəti. Kəmiyyətcə torpağın su keçirmə əmsalı ilə xarakterizə olunan kəmiyyət, %-lə ölçülür, və ya torpaqda nəmliyin tutduğu həcmin ümumi həcmə olan nisbəti ilə, sm3/ sm3 (həcmi nəmlik).; 
TORPAĞIN SU KEÇİRMƏ ƏMSALI — Torpağın su keçirməsinin kəmiyyətcə göstəricisi. Su keçirmənin surətinin su keçirməni yaradan qüvvələrə olan nisbəti (təzyiq, su sütununun hündürlüyü, potensialı və s.);
TORPAQŞÜNASLIQ — Sərbəst təbii-tarixi yer elmi olub torpağı, onun mənşəyini, quruluşunu, tərkibini və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini, quru səthində onun coğrafi yayılma qanunauyğunluğunu, münbitlik xassələrinin yaranmasını, inkişafını öyrənir. Torpağın ən vacib bölmələri: torpaqların genezisi, torpaqların təsnifatı, torpaqların fizikası, torpaqların kimyası, torpaqların mineralogiyası, torpaqların biologiyası, torpaqların coğrafiyası, torpaqların kartoqrafiyası, torpağın bonitirovkası hesab olunur. Torpağın ən vacib tətbiqi bölmələri aqronomik torpaqşünaslıq, meşə torpaqşünaslığı və meliorativ torpaqşünaslıqdır; 
TORPAĞIN DUZ REJİMİ — Torpağın profilində və ayrı-ayrı təbəqələrində asan əriyən duzların hərəkəti və toplanma prosesidir; 
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded