Profile cover photo
Profile photo
ด.ช.ชุติพนธ์ รุ่งแจ้ง
About
ด.ช.ชุติพนธ์'s posts

ทามไรกันฮ่า ๆ

ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์
• 
• 
รายละเอียด
หมวด: โครงงานคอมพิวเตอร์
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๐๔:๔๗
เขียนโดย Super User
ฮิต: 10599
 


1. ชื่อโครงงาน
การพัฒนาเว็บเพ็จ  เรื่อง ดอกไม้ประจำฤดู
ประเภทของโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
2. ชื่อผู้ทำโครงงาน
เด็กชาย ชุติพนธ์  รุ่งแจ้ง
เด็กชาย กิตติศักดิ์  ว่องไว
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารย์   ภามพิชญ์     สุขเฉย
 
                       

4. แผนการปฏิบัติงาน (ระยะเวลาดำเนินงาน)
1. ระยะเวลาดำเนินการ (1มิ.ย.-31ส.ค.)
ลำดับที่  รายการ  วัน/เดือน/ปี  หมายเหตุ
1 ศึกษารูปแบบโครงงาน,
พาวเวอร์พ้อยเสนอโครงงานเดียว 1/มิ.ย./51-7/มิ.ย./51 อาจมีการคาดเคลื่อน
2 ทำโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 7/มิ.ย./51-13/มิ.ย./51 อาจมีการคาดเคลื่อน
3 ศึกษาหาข้อมูล,และจัดทำเว็บ 13/มิ.ย./51-1/ส.ค./51 อาจมีการคาดเคลื่อน
4 ตรวจสอบ,แก้ไข 1/ส.ค./51-30/ส.ค./51 อาจมีการคาดเคลื่อน
5 ส่งคุณครู 31/ส.ค./51 อาจมีการคาดเคลื่อน
2.งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงงาน
 งบประมาณไม่เกิน 150 บาท
 


5. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน (หลักการและเหตุผล) (แนวคิดคิดที่มา)
 ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าหาธรรมชาติให้มากที่สุดอาจจะเป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความเพลิดเพลินจากการชมต้นไม้และดอกไม้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีดอกไม้ตามฤดูกาล เช่นดอกกระเจียวจะสวยงามในฤดูฝน เป็นต้น จึงจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทการพัฒนาเว็บเพ็จเรื่อง ดอกไม้ประจำฤดูขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจและชื่นชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติตามฤดูกาลได้ทราบว่า ฤดูกาลใดมีดอกไม้อะไรที่สวยงามในฤดูนั้น เช่น ฤดูหนาว ดอกเบญจมาศเป็นต้น และยังสามารถที่จะนำดอกไม้ประจำฤดูนี้ไปปลูกไว้ชมเองที่บ้านได้ อีกด้วย
 
6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า (วัตถุประสงค์)
 1.เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาของดอกไม้ประจำฤดู
 2.เพื่อทราบถึงดอกไม้ประจำฤดู
 3.เพื่อทราบวิธีการปลูกดอกไม้ประจำฤดู
 4.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษา ดอกไม้ต่างๆ
 5.เพื่อทราบถึงสถานที่ต่างๆที่เดี่ยวกับดอกไม่ประจำฤดูนั้น
 6.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำเว็บเพ็จ
 

7. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (หลักการทฤษฏี)
 ทำให้เราได้รู้รู้และเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆและทำให้คนที่ดูมีความสุขกับธรรมชาติของดอกไม้ความสวยงามของดอกไม้
8. วิธีดำเนินการ
 1.วัสดุ
 - คอมพิวเตอร์
 - อินเตอร์เน็ต
 - โปรแกรมต่างๆ อาทิ  พราวเวอร์พ้อย  เป็นต้น
 
9. ขั้นตอนปฏิบัติ
 1.แนวการศึกษาค้นคว้า
 - ทำตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้
 - เน้นข้อมูลและเนื้อหา
 - หาข้อมูลให้กว้างขวางมากขึ้น
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - สร้างความพึงพอใจให้กับคนที่เข้ามาดู
 - ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้
 - ได้แสดงความรู้สึกต่างๆที่เรามีต่อธรรมชาติให้คนที่เข้ามาดูได้รับรู้
 - สร้างจิตใต้สำนึกให้กับคนที่เข้ามาดูรักธรรมชาติ
 - ให้คนที่เข้ามาดูเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ
 
 

11. เอกสารอ้างอิง/แหล่งการศึกษาค้นคว้า
 http://www.bj.ac.th/board/index.php?pack=show&id=315  http://www.panmai.com/Valentine/rose_legend.shtml
 http://ecurriculum.mv.ac.th/techno/m3/sara5/com.htm
 http://www.geocities.com/chaiyatos/M.2_9.htm
 http://203.172.167.50/learnsquare/index.php?                            

                               
Wait while more posts are being loaded