Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
Gotowe spółki
5 obserwatorów -
Z nami rozpoczniesz prowadzenie działalności gospodarczej w jeden dzień!
Z nami rozpoczniesz prowadzenie działalności gospodarczej w jeden dzień!

5 obserwatorów
O mnie
Wpisy użytkownika Gotowe spółki

Wpis zawiera załącznik
Siedziba spółki niejednokrotnie mylnie utożsamiana jest z jej adresem. Różnica pomiędzy tymi pojęciami jest jednak zasadnicza.

W związku z tym postanowiliśmy rozwiać wciąż pojawiające się w tym temacie wątpliwości i przedstawić państwu zasadniczą różnicę pomiędzy pojęciem adresu, a siedziby spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem! :)

#spółka #siedziba #adres

Wpis zawiera załącznik
W momencie podjęcia decyzji o sprzedaży udziałów w spółce, warto pamiętać, że umowa powinna mieć formę pisemną i posiadać podpisy poświadczone notarialnie. #udziałyspółki

W takim dokumencie trzeba zawrzeć informacje takie, jak:
- dane osobowe zarówno sprzedającego, jak i kupującego,
- zaświadczenie sprzedającego o posiadaniu udziałów w spółce,
- wartość i ilość wyżej wymienionych udziałów.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że cała “transakcja” przebiega prawidłowo, warto zadbać o to już na samym wstępie. Przy sporządzaniu umowy, dobrze jest skorzystać z pomocy fachowców, dzięki temu nikt nie będzie miał zastrzeżeń.

#umowaspółki #sprzedażspółki

Wpis zawiera załącznik
Rozważając powyższy temat należy podzielić osoby niepełnoletnie na jednostki poniżej 13. roku życia oraz osoby starsze, które nie ukończyły 18 lat.

Osoby poniżej 13. roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych, przez co nie mogą zawierać żadnych umów. W jej imieniu czynności prawne dokonywać może jedynie jej przedstawiciel ustawowy, zazwyczaj jest to rodzic.

Osoby pomiędzy 13, a 18 rokiem życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, skutkiem tego małoletni może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz być stroną umów. To z kolei daje mu możliwość zostania wspólnikiem spółki kapitałowej oraz być podmiotem praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi. Małoletni może działać w spółce jedynie w drobnych sprawach, a także w zakresie zwykłego zarządu nad powierzonym mu majątkiem własnym.

Aby zostać wspólnikiem #spółki w przypadku osób nieletnich konieczne jest uzyskanie zgody prawnego opiekuna.

#wspólnikspółki #prowadzeniespółki


Wpis zawiera załącznik
#Wspólnicyspółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek wniesienia wkładu w postaci kapitału zakładowego. Jego wysokość określona jest w umowie założycielskiej lub jej późniejszych modyfikacjach.

Wspólnicy mają możliwość zawarcia postanowień w umowie, których celem będzie zabezpieczenie zgromadzonego majątku. Zapisy te mają zapobiec sytuacji, kiedy to spółka nie dysponowałaby aktywami w wysokości zapewniającej pokrycie kapitału zakładowego.

#kapitałzakładowy #spółkazoo

Wpis zawiera załącznik
KLASYFIKACJA SPÓŁEK W POLSCE

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie #spółki jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pozwala na zgromadzenie kapitału potrzebnego do prowadzenia działalności czy pozyskanie osób do współpracy.

W Polsce spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego i cywilnego. Spółką prawa cywilnego jest jedynie spółka cywilna, która działa na zasadach Kodeksu Cywilnego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe.

Spółki osobowe:
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo- akcyjna.

Spółki kapitałowe:
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółka akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej jednak mają zdolność prawną. Ich charakterystyczną cechą jest całkowita odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Natomiast spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, a odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona.

#prowadzeniespółki #założenie spółki

Wpis zawiera załącznik
Pieczątka spółki z o.o.

Osoby rozpoczynające swoją przygodę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często pytają o obowiązek korzystania z pieczątki.

Nie ma prawnego obowiązku korzystania z pieczątki w przypadku jakiegokolwiek polskiego #przedsiębiorcy, jednakże w praktyce dysponowanie nią może znacznie ułatwić prowadzenie działalności. Co prawda w wielu formularzach administracyjnych znajduje się miejsce na pieczęć, jednak Kodeks Spółek Handlowych #KSH nie zawiera żadnych informacji odnośnie konieczności posługiwania się nią.

Stosowanie pieczątki przede wszystkim skraca czas, wiążący się z każdorazowym uzupełnianiem podstawowych danych odnośnie #spółki.

Aby pieczęć spełniała swoją funkcję należy zawrzeć na niej następujące elementy:
- NIP,
- nazwę spółki,
- dokładny adres spółki,
- miejsce siedziby,
- REGON.

Co ważne w 2009 roku został uchylony obowiązek podawania numeru REGON, jednakże uzupełnia on dane identyfikacyjne firmy, dlatego też warto przewidzieć go podczas projektowania firmowej pieczęci dla spółki z o.o.

Wpis zawiera załącznik
W Polsce wyróżnia się zarówno #spółki osobowe, jak i spółki kapitałowe. Spółkami kapitałowymi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Natomiast do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółka z o.o. – jest jedną z najchętniej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej, może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Spółka akcyjna – opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli. Działa przez organy – zarząd, radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie.

Spółki kapitałowe są najczęściej wykorzystywaną formą prawną do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Posiadają one wiele zalet, ale mają także wady. Działalność spółek kapitałowych uregulowana jest w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. #KSH

Cechy charakterystyczne spółki kapitałowej:
- kapitał zakładowy,
- osobowość prawna,
- odrębny majątek,
- organy, prowadzące sprawy spółki,
- ograniczona odpowiedzialność wspólników bądź akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
- prawa i obowiązki wspólników bądź akcjonariuszy uregulowane w umowie lub statucie spółki.

#gotowaspółka

Wpis zawiera załącznik
Rozwód w większości przypadków kończy się podziałem majątku. Wiele osób zastanawia się jak wpływa on chociażby na #udziaływspółce. Kwestia ta jest stosunkowo prosta, jednakże należy zwrócić uwagę na kilka okoliczności:

1. Kiedy zostały nabyte udziały?
Jeżeli udziały zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa, wówczas udziały są wyłączną własnością nabywcy. W przypadku, gdy zostały one zakupione w czasie trwania związku małżeńskiego, będą one stanowiły współwłasność.

2. Czy została zawarta rozdzielność majątkowa między małżonkami?
Intercyza jednoznacznie określa właściciela akcji, ponieważ współmałżonek świadomie zrezygnował z udziału w majątku drugiej połowy.

3. Z jakiego majątku zostały nabyte udziały?
Jeżeli udziały zostały zakupione z majątku osobistego np. darowizny od rodziców wtedy stanowią one pełną własność nabywcy, jeżeli majątek był wspólny wówczas udziały również muszą zostać podzielone.

Niestety rozwód w większości przypadków oznacza wiele nieprzyjemności związanych z podziałem wszystkiego, co przez cały związek gromadzili współmałżonkowie…

#gotowespółki #firma

Wpis zawiera załącznik
Czy wiesz czym jest statut spółki oraz jak należy go sporządzić, aby zawierał wszystkie wymagane informacje? Jeśli jeszcze nie wiesz, jak powinien wyglądać ten dokument, to koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem! :)

#statutspółki #spółka #sprzedażspółek

Wpis zawiera załącznik
Prawdą jest, że #spółkazoo jest najpopularniejszą i najchętniej wybieraną spółką przez przedsiębiorców. Jest ona źródłem wielu firm. Ostatnio na rynku pojawiła się nowa forma #spółki, która cieszy się z każdym dniem większym zainteresowaniem – spółka z o.o. komandytowa. Wybierz najodpowiedniejszy rodzaj spółki dla Ciebie!

#prowadzeniefirmy
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów