Profile cover photo
Profile photo
Chantra Boonsak
19 followers
19 followers
About
Posts

Post has attachment
รพ.สต.จะกง จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2559
            ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ
 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"   ประจำปี 2559
ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการ
 สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ  ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ  
เพื่อให้บริการนักท...
Add a comment...

Post has attachment
ภาพการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2558 ณ รพ.สต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์
ขอความร่วมมือส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี 2558
ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันล้างมือโลก
เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำสบู่และ
ส...
Add a comment...

Post has attachment
รูปถ่ายก่อน และหลังปรับปรุงส้วมสาธารณะ รพ.สต.จะกง
ก่อนปรับปรุงส้วม รพ.สต.   รูปถ่ายหลังปรับปรุง
Add a comment...

Post has attachment
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558          กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยการนำของ นายประเล็ด สารทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยโรงเรียนในเขตตำบลจะกง ได้แก่โรงเรี...
Add a comment...

Post has attachment
รณรงค์ dTC-คอตีบ บาดทะยัก อายุ 20 - 50 ปี
ข้อมูลจาก
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข     ตัวชี้วัด KPI :   ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในประชากรผู้ใหญ่อายุ 20 - 50 ปี ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 8 5 ทำไมต้องครอบคลุม ร้อยละ 85 เพราะจากข้อมูล
สถิติการวิจัยการเก็บ...
Add a comment...

Post has attachment
อบรมโครงการวัยเรียน วัยรุ่น ทักษะดี มีอนาคต
           อบรมโครงการวัยเรียน วัยรุ่น ทักษะดี มีอนาคต ปี 2557 วันที่ 25 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนจะกงวิทยา จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง สนับสนุนโดยกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง วันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ...
Add a comment...

Post has attachment
อบรมโครงการวัยเรียน วัยรุ่น ทักษะดี มีอนาคต
           อบรมโครงการวัยเรียน วัยรุ่น ทักษะดี มีอนาคต ปี 2557 วันที่ 25 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนจะกงวิทยา จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง สนับสนุนโดยกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง วันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
งานเข้า
Add a comment...

Post has attachment
รณรงค์ตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและติดตามเยี่ยมบ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง ร่วมกับทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจะกง ทั้ง13 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโดยคัดกรองตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป  และติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง  ซึ่งมีผู้มารับบร...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded