Profile cover photo
Profile photo
Дослідницький центр з питань виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ
7 followers -
Дослідницький центр є об’єднанням фахівців, які працюють в Національному університеті "Одеська юридична академія" над проблематикою виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Research Center is an association of professionals who work at the National University "Odessa Law Academy" on execution of judgments and implementation of practice of the ECtHR. Исследовательский центр является объединением специалистов, которые работают в Национальном университете "Одесская юридическая академия" ​​над проблематикой исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека. web: http://rcechr.onua.edu.ua
Дослідницький центр є об’єднанням фахівців, які працюють в Національному університеті "Одеська юридична академія" над проблематикою виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Research Center is an association of professionals who work at the National University "Odessa Law Academy" on execution of judgments and implementation of practice of the ECtHR. Исследовательский центр является объединением специалистов, которые работают в Национальном университете "Одесская юридическая академия" ​​над проблематикой исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека. web: http://rcechr.onua.edu.ua

7 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
Співробітники Дослідницького центру з питань виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ Анцупова Т. О. та Селезньов В. Є. прийняли участь у тематичному семінарі на тему:  «Право на життя та заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження в практиці Європейського суду з прав людини». Семінар був проведений у рамках спільного проекту між Європейським Союзом та Радою Європи
«Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)».
Семінар проводився у форматі діалогу. Доповідачі відповідали на запитання аудіторії та аргументували свої відповіді прикладами з практики ЄСПЛ. Статті 2 та 3 ЄКПЛ розглядались у матеріальному і процесуальному аспекті.

Сотрудники Исследовательского центра по вопросам исполнения решений и применении практики ЕСПЧ - Анцупова Т. А. и Селезнев В. Е. приняли участие в тематическом семинаре на тему: «Право на жизнь и запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в практике Европейского суда по правам человека». Семинар был проведен в рамках совместного проекта Европейского Союза и Советом Европы
«Усиление возможностей адвокатов и правозащитников по реализации на национальном уровне положений Европейской конвенции по правам человека и Европейской социальной хартии (пересмотренной)».
Семинар проводился в формате диалога. Докладчики отвечали на вопросы аудитории и аргументировали свои ответы примерами из практики ЕСПЧ. Статьи 2 и 3 ЕКПЧ рассматривались в материальном и процессуальном аспекте.

Members of the Research Center on execution of judgments and implementation of practice of the ECtHR  - Tatyana Antsupova and Vitaliy Seleznev participated in Seminar on "The right to life and prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment in practice of the European Court of Human Rights". The Seminar was held as part of a joint project between the European Union and of the Council of Europe 
"Strengthening the Lawyers' capacity for Domestic Application of the European Convention on Human Rights and the Revised European Social Charter".
The event was held in the form of dialogue. Speakers answered the questions of auditoriyi and argued their answers with examples from the ECtHR case law. Articles 2 and 3 of ECHR dealt with the substantive and procedural aspects.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has shared content
19-20 вересня 2014 року Національний університет «Одеська юридична академія» спільно з Південним регіональним науковим центром Національної академії правових наук України, Комітетом Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя, Міжнародним гуманітарним університетом провів Третю міжнародну науково-практичну конференцію «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини». 

Голова організаційного комітету – Президент Національного університету «Одеська юридична академія», Голова комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя, доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України Сергій Васильович Ківалов.

Для участі у конференції запрошуються науковці, практичні працівники, сфера наукових інтересів або діяльність яких пов’язана з проблематикою конференції. 

Для обговорення пропонуються такі питання:

– Забезпечення ефективності Європейського суду з прав людини, зокрема: 
* правова політика Європейського суду з прав людини: сучасні виклики; 
* вплив роботи конференцій Ради Європи щодо майбутнього Європейського суду з прав людини в Інтерлакені, Ізмірі і Брайтоні на підвищення ефективності діяльності Суду та його життєздатність; 
* методологія формування прецедентного права Страсбурзького суду; 
* засоби забезпечення правової визначеності та узгодженості практики Страсбурзького суду; 
* еволюційний характер Конвенції та динамічність практики Страсбурзького суду; 
* суверенізація особи і держави у правових позиціях Європейського суду з прав людини; 
* межі компетенції ЄСПЛ у підтримці міжнародного миру і безпеки та превенції міжнародних збройних конфліктів. 

– Застосування практики Європейського суду з прав людини, зокрема: 
* перспективи взаємодії між ЄСПЛ і національними судами держав-членів Ради Європи; 
* конституційна юстиція і практика Страсбурзького суду; 
роль національних органів законодавчої та виконавчої влади держав-членів Ради Європи у процесі імплементації рішень ЄСПЛ; 
ефект erga omnes рішень Страсбурзького суду; 
* техніка застосування практики Європейського суду з прав людини (проблеми доступності, перекладу, селекції практики Європейського суду з прав людини); 
* місце джерел прецедентного права Європейського суду з прав людини в системі джерел права Ради Європи та джерел національного права; 
* державні політики та механізми застосування практики Страсбурзького суду. 

– Виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо вжиття заходів загального характеру, зокрема: 
* міжнародно-правові стандарти прав людини і основоположних свобод та національні правові системи; 
* порівняльно-правовий аналіз національних механізмів виконання рішень Суду в державах-учасниках Конвенції щодо вжиття заходів загального характеру; 
* дієві механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини як ефективний засіб подолання структурних недоліків. 

– Виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо вжиття заходів індивідуального характеру, зокрема: 
* порівняльно-правовий аналіз національних механізмів виконання рішень Європейського суду з прав людини в державах-учасниках Конвенції щодо вжиття заходів індивідуального характеру; 
* роль процедури дружнього врегулювання та заяви односторонніх декларацій; 
* національні превентивні механізми з вирішення індивідуальних звернень до Суду. 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 

За результатами конференції заплановано видання збірника наукових доповідей. 

Пропозиції учасників конференції будуть систематизовані у вигляді підсумкової резолюції. 

Місце проведення – зал засідань Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. 
Заявку на участь у конференції та доповідь просимо надсилати до 15 серпня 2014 року на електронну адресу echr@onua.edu.uaзаповнену відповідно до зразка, вказаного у інформаційному листі або ж заповніть електронну форму - http://goo.gl/U6HwfV

Офіційна сторінка конференції – conference2014 | rcechr
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded