Profile cover photo
Profile photo
ЕСКА Консултинг ООД
1 follower -
Подготовка и управление на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз
Подготовка и управление на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз

1 follower
About
Posts

Post has attachment
"ПЕЧЕЛИВШИЯТ" ПРЕДПРИЕМАЧ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Насърчаване на предприемачеството“
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – описаните по-долу условия дават максимални точки на оценка

1. Предприемачът отговаря на критериите за допустимост на кандидатите Предприемачът е жена.
2. Предприемачът е лице до 29 г. (ненавършени) или лице между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени).
3. Предприемачът има завършено висше образование и притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея.
4. Предприемачът притежава повече от 3 години професионален опит в областта на предприемаческата идея.
ВАЖНО: За целите на настоящата процедура под „област на предприемаческата идея“ следва да се разбира наличието на логическа свързаност между образователно-квалификационното ниво/ професионалния опит и областта на планираната за реализиране в рамките на проекта предприемаческа идея (продукт – стока или услуга).
5. Предприемачът си е избрал квалифициран екип (от не повече от 3 експерта) и всички те притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на предприемаческата идея.
6. Всички членове на екипа на предприемача имат общо повече от 5 години професионален опит в областта на предприемаческата идея.
7. Предприятието-кандидат на предприемача е регистрирано (има седалище) на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград.
8. Предприятието-кандидат на предприемача има основна дейност в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район
9. Предприемачът е извършил анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея, като „Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея е конкретно идентифицирана и описана; Представена е конкретна информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша; Описана е динамиката на навлизане на нови продукти в съответната пазарна ниша и други ключови пазарни характеристики, които биха оказали влияние върху реализацията на предприемаческата идея“.
10. Предприемачът е извършил анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на предприемаческата идея, като „Идентифицирани са възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на предприемаческата идея и до каква степен биха могли да бъдат преодолени. Идентифицирани са основни конкуренти на съответния пазар. Описани са специфичната нормативна уредба или политика в областта на предприемаческата идея, която може да повлияе пазарната реализация“.
11. Предприемачът е извършил анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на предприемаческата идея, като „Представен е анализ на потенциалните клиенти, в т.ч. с какво би ги привлякла предприемаческата идея. Представена е стратегия за пазарна реализация на предприемаческата идея, която доказва икономическата й приложимост“.
12. Предприемачът е описал пазарни предимства и слабости на предприемаческата идея, като „Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства (уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от продукта за потребителите и др.). Представен е реалистичен анализ на слабостите на предприемаческата идея и доколко същите могат да бъдат преодолени“.
13. С изпълнението на проекта предприемачът цели да постигне социален ефект чрез „създаване на възможности за социална интеграция; създаване на добавена стойност за обществото; спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея“.
14. С изпълнението на проекта предприемачът цели да постигне екологичен ефект чрез „намаляване на въздействието върху околната среда; повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда; постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси“.
15. Предприемачът е наел (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания.
„Лице с трайни увреждания“ е лице с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
16. В резултат от изпълненото на проекта предприемачът ще осигури устойчива заетост на минимум 3 лица.
ВАЖНО: За целите на процедурата, под „устойчива заетост“ се има предвид осигуряване на заетост (работни места) за периода от приключване на проекта до края на първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта при запазване на условията (длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение, наемане на трудов договор и др.), приложими към екипа на предприемача по време на изпълнението.
17. Предприемачът с изпълнението на своята идея ще реализира нетни приходи от продажби по-големи от 80% от размера на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта за периода „N ÷ N+2“, където N e първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.
18. Предприемачът с изпълнението на своята идея ще постигне претеглената стойност на EBITDA за периода „N ÷ N+2“ по-голяма от 18% от размера на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
19. Предприемачът с изпълнението на своята идея ще постигне момент на равновесие (Breakeven point) - момента, в който фирмата ще започне да се самоиздържа, т.е. приходите ще са достатъчни за покриване на сбора на постоянните и променливите разходи – за по-малко от 2 години след приключване на проекта.

Снимка:http://tweakyourbiz.com/

Photo
Add a comment...

Post has attachment
ОПРЧР ЩЕ РАЗКАЗВА ПРИКАЗКИ
 
Светли умове най-накрая развиха метод, чрез който се представят постигнати годишни резултати от национална финансираща програма, засягаща интересите на хиляди български фирми, не чрез цифри, а на база литературно четене.  Заслугата за нестандартното хрумване е на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Събитието е представено на официалния сайт на ОПРЧР със заглавието „Има ли Бог?“. Повече информация за събитието може да откриете на адрес: esf.bg/preodolyavane-ima-li-bog/
 
Снимка: esf.bg
Photo
Add a comment...

Post has attachment
РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ МНЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ НА УО НА ОПИК И РЪКОВОДСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
На обучението за изпълнение на техническо и финансово изпълнение на договорите по ОПИК, проведено на 13.01.2016 г. беше обяснено от експертите от ОПИК, че при интензитет на БФП (безвъзмездна финансова помощ) под 50% (което се отнася за целия Югозападен район за планиране) не е задължително провеждането на процедура за избор с публична покана съгласно ЗУСЕСИФ (Закон за управление на средствата от Европейските структурни фондове и инвестиционни фондове). В публикуването наскоро след обучението Ръководство за изпълнение на договори за БФП по ОПИК се оказа, че изнесената информация на обучението не е напълно вярна. Фактически съществува подобна хипотеза, но тя се отнася само за размер на услуга или доставка до левовата равностойност на 200 000 евро. В тази връзка следва да отчетете този факт при планирането на процедурите по проектите си.
 
Снимка: http://ehstoday.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
КАКЪВ Е ПРОФИЛЪТ НА ПОДХОДЯЩИЯ КАНДИДАТ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020
 
Разбира се отговорът на този въпрос не е еднозначен, но ще се опитам да направя профил на фирмата, която теоретично би била допустим и високо оценен кандидат по най-много схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Тук поради естеството им изключвам Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. На първо място идеалният допустим кандидат следва да има три завършени финансови години зад гърба си. За да може да премине административната фаза на оценката, особено по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), той е добре да притежава код на икономическа дейност (КИД) в сферата на производството. Важно е наличието на определен минимален оборот за последните три години. Възможностите за кандидатстване са по-големи за микро, малките и средни фирми.
По отношение на техническата и финансова оценка добре се точкуват кандидати, които имат опит (въпреки, че по последните схеми на ОПИК се отнемаха точки при наличието на предходни проекти по програмата – абсолютно противоположна логика спрямо предходния програмен период). Оценката се повишава и при наличието на положителни изменения в множество финансови показатели. Също така се гледа добре на притежанието на стандарти и системи за управление. Оценява се износът, както и липсата на прекомерна задлъжнялост на кандидата. Допълнително се точкуват и инвестициите в Северозападния район за планиране. Разбира се от голяма важност са и адекватното представяне и защитата на дейностите по проекта и бюджета му, чието добро разписване обикновено зависи от капацитета на консултанта. Нямам претенции да съм бил изчерпателен, но се надявам да съм дал посока за размисъл.


www.escagroup.com

Снимка: The Bling Guide
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded