Profile cover photo
Profile photo
Dũng Nguyên
2,359 followers -
Sinh nhật 8-2.... Yêu thơ ca, thích giao lưu chia sẻ....
Sinh nhật 8-2.... Yêu thơ ca, thích giao lưu chia sẻ....

2,359 followers
About
Posts

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo

Post has attachment
DĨ ĐỀ VI THỦ
Ngũ độ thanh

CHỮ TÌNH LƯU KẾT Ý LÒNG VUI KHỎE

CHỮ ái ta gìn vẹn thủy chung
TÌNH duyên yếu lửa quạt cho bùng
LƯU hình tưởng mộng ân cài đắp
KẾT ảnh thương cầu nghĩa dệt nung
Ý bỏ lời ngông mời ngữ dịu
LÒNG mơ cái đẹp trải sơn cùng
VUI dòng hạnh phúc chân trời rỡ
KHỎE sáng âm đời trỗi nhạc cung.

ƯƠM NGỌT TỨ THI THANH DIỄM VẬN DUYÊN

ƯƠM hồng trí tuệ để vào yêu
NGỌT lắm tình thơ gởi những điều
TỨ ngữ truyền mê hồn ủ diệu
THI từ kết mộng não rời kiêu
THANH ngời bóng nguyệt thương hình liễu
DIỄM đẹp đường vân tưởng sắc kiều
VẬN chữ trau dồi cho khỏi yếu
DUYÊN đời lượn bút điểm hồng chiêu.

Dũng Nguyên
Photo
Wait while more posts are being loaded