Profile cover photo
Profile photo
Tinashe Muchuri
110 followers -
Chibarabada
Chibarabada

110 followers
About
Tinashe's posts

Post has attachment
Mudondo rekwaMutatiri KwaZimuto
Zvinofadza kufamba uchiwana ruzivo rutsva. Regai
vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka. Vainge vaongorora vakaona
zvokwadi kuti chitsva chiri murutsoka rwechokwadi. Kekutanga kusvika kumapani
ekuZimuto nzvimbo isina makomo anoonekera asi wati iwo...

Post has attachment
Kunze kweHarare kunonaka: maguwerere ehudavadi mugore ra2016
Vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka
garo harina chitsva. Ko ukasafamba ungaonei kana kuzivei zvitsva. Mugore ra2016
ndakafamba ndichitsvaka kuziva zvitsva uye kutandadzwa nezvandaiona. Mukufamba
kwangu handina kushaya zvakatora moyo wangu zvika...

Post has attachment
Regai zvikurirane mashawi nezviyo!
Kana washanya ukasangana nezvawaona pakushanya ungarega here kugoverana nevamwe kuti vaonewo. Nyaya yezviyo namashawi pakupatsanurwa kwazvo kukurirana kwazvo uye kusiyaniswa pakuchekwa iri munzira kuuya. Apa ndamboti mumboyevedza meso neizvi.

Post has attachment
Chikuva chatiza imba yekubikira
Chikuva chatiza imba
yekubikira Imba yekubikira yashanduka kubva pakudzurwa pamwe nekupfirirwa namarata. KwaGumbo kuZaka.Mufananidzo naTinashe Muchuri, 6 Ndira 2017 Kumashure uko ndakambonyora
nezvepamusoro pemba yekubikira. Chinyorwa chino chinovavarira ku...

Post has attachment
Farai Mungoshi nechakafukidza dzimba kwesekweseF
Farai Mungoshi akakomberedzwa nehutungamiri hweUZ Press and Creative writing Clud kuUZ apo aipakura nezveupenyu hwake munezvekunyora pamwe neizvo akakura achiona kubva kuvabereki vake. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016 Aita twake ndihombarume, ndiko kureva...

Post has attachment
Michero yemusango muchaiyeuka here, kwenyu munoipa mazita api?
Ndichadzoka nemazita ekwedu kana mandipawo ekwenyu kumusha. Ndiwo mafambire atiri kuda kuita zvino. Mumwaka uno apo tinofamba tichitaura nyaya yetsika namagariro evanhu venyika ino. Mifananidzo iyi imwe yacho ndakaitora kuZaka kunzvimbo yekwaGwanha kwaSadun...

Post has attachment
**
Aya ndiwo mamwe emabhuku a2016. Mamwe emabhuku
andakawana mukana wekuverengawo mumwaka uyu uyo wandinovimba kuti waiva mwaka
wezvinyorwa zvenyaya fupi kunyange kune manovhero akabudawo nguva imwechete
iyi. Kune chirevo chinoti kuva Munyori kuverenga
zvinyor...

Post has attachment
Zuva ranhasi, Unity Day
Zuva ranhasi randifungisa kupera kwemakefiyu kumusha kwedu. Zve randifungisa nguva yakanaka yataiva tichiita apo taipoya kefiyu idzi tichienda kumugidhi kundotamba mutovo kubva richivira pakara kuedze kuti hwe-e. Randifungisazve kuti ndiro gore randakavamba...

Post has attachment
Musasa nepfumvudzaMu
Musasa uyu ndiwo mumvuri uye mupedzanzara kubva kunzara yemomge uye kuva mumvuri wevanhu pamwe nezvipfuyo. Uyu muti unoyevedza kuona uye makavi acho achishandiswa kuvaka pose panoda kusungwa kunyenge zvawo asina kusimba kunge emutondo neemuunze nemupfuti.

Post has attachment
Idya zvodyavo vamwe
wakaita mambunga nechikara kushva neshungu yekukudza buri meno acho akanyura mumunyepfu kunge emhungu anyudurukiramo sarei wanyechuka mavanga mukati ropa rovhinza mukore uno wasiyana newekare weguchu wanhasi kuasimha mapiritsi amarudzi nekuakabira idyawo zv...
Wait while more posts are being loaded