cửa hàng 40 Ký con phường Nguyễn Thái Bình bán các loại ổn áp và máy biến áp của các nhà sản xuất nổi tiếng Robot ; Lioa ; Hanssin ; Sutudo
Photo
Shared publicly