Profile cover photo
Profile photo
Mujtaba Khodadadi
62 followers
62 followers
About
Posts

گفت دانایی که: گرگی خیره سر

هست پنهان در نهاد هر بشر !

لاجرم جاری است پیکاری سترگ

روز و شب، مابین این انسان و گرگ

زور بازو چاره ی این گرگ نیست

صاحب اندیشه داند چاره چیست

ای بسا انسان رنجور پریش

سخت پیچیده گلوی گرگ خویش

وی بسا زور آفرین مرد دلیر

هست در چنگال گرگ خود اسیر

هر که گرگش را در اندازد به خاک

رفته رفته می شود انسان پاک

وآنکه از گرگش خورد هردم شکست

گرچه انسان می نماید گرگ هست

وآن که با گرگش مدارا می کند

خلق و خوی گرگ پیدا می کند

در جوانی جان گرگت را بگیر!

وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیری، گر که باشی هم چو شیر

ناتوانی در مصاف گرگ پیر

مردمان گر یکدگر را می درند

گرگ هاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند

گرگ ها فرمانروایی می کنند

وآن ستمکاران که با هم محرم اند

گرگ هاشان آشنایان هم اند

گرگ ها همراه و انسان ها غریب

با که باید گفت این حال عجیب !؟

(فریدون مشیری)
Add a comment...

و این است زندگی،...
هروز که بزرگتر میشوی، چیزهایی را از دست میدهی،
عمرت را، جوانیت را، شادابیت را و .....
پس تلاش کن، مابه ازای آنچه که میپردازی چیزی به دست آوری
که ارزش این متاع گرانبهایت را داشته باشد.
یادت باشد، پول از جمله آن چیزهای ارزشمند کسب شده نیست.
1392/04/13
Add a comment...

اختصارات جدید زبان انگلیسی در محاوره:


AFAIK =» As Far As I Know
AFK =» Away From Keyboard
ASAP =» As Soon As Possible
BAS =» Big A$$ Smile
BBL =» Be Back Later
BBN =» Bye Bye Now
BBS =» Be Back Soon
BEG =» Big Evil Grin
BF =» Boyfriend
BIBO =» Beer In, Beer Out
BRB =» Be Right Back
BTW =» By The Way
BWL =» Bursting With Laughter
C&G =» Chuckle and Grin
CICO =» Coffee In, Coffee Out
CID =» Crying In Disgrace
CNP =» Continued (in my) Next Post
CP =» Chat Post(a chat message)
CRBT =» Crying Real Big Tears
CSG =» Chuckle Snicker Grin
CYA =» See You (Seeya)
CYAL8R =» See You Later (Seeyalata)
DLTBBB =» Don't Let The Bed Bugs Bite
EG =» Evil Grin
EMSG =» Email Message
FC =» Fingers Crossed
FTBOMH =» From The Bottom Of My Heart
FYI =» For Your Information
FWIW =» For What It's Worth
GAL =» Get A Life
GF =» Girlfriend
GFN =» Gone For Now
GMBA =» Giggling My Butt Off
GMTA =» Great Minds Think Alike
GTSY =» Glad To See You
H&K =» Hug and Kiss
HABU =» Have A Better 'Un
HAGN =» Have A Good Night
HAGU =» Have A Good 'Un
HHIS =» Hanging Head in Shame
HUB =» Head Up Butt
IAE =» In Any Event
IC =» I See
IGP =» I Gotta Pee
IMNSHO =» In My Not So Humble Opinion
IMO =» In My Opinion
IMCO =» In My Considered Opinion
IMHO =» In My Humble Opinion
IOW =» In Other Words
IRL =» In Real Life
IWALU =» I Will Always Love You
JMO =» Just My Opinion
JTLYK =» Just To Let You Know
KIT =» Keep In Touch
KOC =» Kiss On Cheek
KOL =» Kiss On Lips
L8R =» Later
L8R G8R =» Later 'Gater
LHM =» Lord Help Me
LHO =» Laughing Head Off
LHU =» Lord Help Us
LMAO =» Laughing My A$$ Off
LMSO =» Laughing My Socks Off
LOL =» Laugh Out Loud
LSHMBB =» Laughing So Hard My Belly is Bouncing
LSHMBH =» Laughing So Hard My Belly Hurts
LSHTTARDML =» Laughing So Hard The Tears Are Running Down My Leg
LTNS =» Long Time No See
LTS =» Laughing To Self
LUWAMH =» Love You With All My Heart
LY =» Love Ya
MTF =» More To Follow
NRN =» No Reply Necessary
NADT =» Not A Darn Thing
OIC =» Oh, I See
OL =» Old Lady (significant other)
OM =» Old Man (significant other)
OTOH =» On The Other Hand
OTTOMH =» Off The Top of My Head
PDS =» Please Don't Shoot
PITA =» Pain In The A$$
PM =» Private Message
PMFJI =» Pardon Me For Jumping In
PMP =» Peed My Pants
POAHF =» Put On A Happy Face
QSL =» Reply
QSO =» Conversation
QT =» Cutie
ROFL =» Rolling On Floor Laughing
ROFLAPMP =» ROFL And Peeing My Pants
ROFLMAO =» ROFL My A$$ Off
ROFLMAOAY =» ROFLMAO At You
ROFLMAOWTIME =» ROFLMAO With Tears In My Eyes
ROFLUTSROFL =» Unable to Speak
RTFM =» Read The F** Manual!
SETE =» Smiling Ear To Ear
SHID =» Slaps Head In Disgust
SNERT =» Snot-Nosed Egotistical Rude Teenager
SO =» Significant Other
SOT =» Short Of Time
SOTMG =» Short Of Time Must Go
SWAK =» Sealed With A Kiss
SWAS =» Scientific Wild A$$ Guess
SWL =» Screaming with Laughter
SYS =» See You Soon
TA =» Thanks Again
TGIF =» Thank God It's Friday
TCOY =» Take Care Of Yourself
TILII =» Tell It Like It Is
TNT =» Till Next Time
TOY =» Thinking Of You
TTFN =» Ta Ta For Now
TTYL =» Talk To You Later
WAS =» Wild A$$ Guess
WB =» Welcome Back
WTH =» What/Who The Heck (or sub an 'F' for the 'H')
YBS =» You'll Be Sorry
YG =» Young Gentleman
YL =» Young Lady
YM =» Young Man
Add a comment...

به یک همکــار که آشنا به زبان برنامه نویسی C# باشد، نیازمندیم.
لطفاً یه اطلاع دوستان برسانید.
متشکــرم
Add a comment...

:::::سیاست:::::
پسر کوچولو از باباش مي پرسه:ممکنه برام کمي از سياست بگي؟
موضوع انشاي من در اين مورد هست.
باباش پس از تفکري کوتاه ميگه:
خب، ببين، فکر ميکنم بهترين راه براي توضيح اينه که با مثالي در مورد خانواده خودمون مسئله را حاليت کنم.من سرمايه دارم چون نون بيار خانواده ام.مامانت دولت است چون همه چيز زير نظر اوست.کلفت ما طبقه کارگر است چون براي ما کار ميکند.خود تو همون خلق يا مردمي و برادر کوچيکت هم نسل آينده است.اميدوارم اين مثال در فهم سياست و حکومت به تو کمک کنه، فکراتو بکن، فردا نظرتو بهم بگو.
پسرک نصف شب از صداي گريه‌ برادرش از خواب ميپره.وقتي ميره سراغش ميبينه که جاشرو حسابي کثيف کرده.ميره به اتاق خواب بابا و مامانش بهشون خبر بده، ميبينه که جاي باباش خاليه، مامانشرو صدا ميزنه مامانش بيدار نميشه ميره طرف اتاق خواب کلفتشون، اونجا ميبينه که باباش با کلفتشون مشغول به ..........نااميد برميگرده توي جاش و ميخوابه.
فرداش سر صبحانه باباش ازش ميپرسه:خب راجع به سياست و حکومت فکر کردي؟ حالا ميدوني اينا چي هستن؟
پسرک ميگه:آره ديشب نصفه شب خوب فهميدم سياست و حکومت چيان.باباش ميگه:آفرين پسرم، بگو ببينم چي فهميدي پسرک ميگه:فهميدم که در حالي که سرمايه دار داره طبقه کارگر را .... ، دولت در خواب خوشه و محلي به مردم نميذاره، اونم در حالي که نسل آينده داره در کثافت دست و پا ميزنه.!!!
Add a comment...

:: جـــاده ::
يك بنده خدايي ، كنار اقيانوس قدم ميزد و زير لب ، دعايي را هم زمزمه ميكرد .
نگاهى به آسمان آبى و درياى لاجوردين و ساحل طلايى انداخت و گفت :
- خدايا !
ميشود تنها آرزوى مرا بر آورده كنى ؟
ناگاه ، ابرى سياه ، آسمان را پوشاند و رعد و برقى در گرفت
و در هياهوى رعد و برق ، صدايى از عرش اعلى بگوش رسيد كه ميگفت :
چه آرزويى دارى اى بنده ى محبوب من ؟
مرد ، سرش را به آسمان بلند كرد و ترسان و لرزان گفت :
- اى خداى كريم !
از تو مى خواهم جاده اى بين كاليفرنيا و هاوايي بسازى تا هر وقت دلم خواست در اين جاده رانندگى كنم !
از جانب خداى متعال ندا آمد كه :
اى بنده ى من ! من ترا بخاطر وفادارى ات بسيار دوست ميدارم و مى توانم خواهش ترا بر آورده كنم
اما ، هيچ ميدانى انجام تقاضاى تو چقدر دشوار است ؟
هيچ ميدانى كه بايد ته اقيانوس آرام را آسفالت كنم ؟
هيچ ميدانى چقدرآهن و سيمان و فولاد بايد مصرف شود ؟
من همه ى اينها را مى توانم انجام بدهم ، اما ، آيا نمى توانى آرزوى ديگرى بكنى ؟
مرد ، مدتى به فكر فرو رفت ، آنگاه گفت :
- اى خداى من !
من از كار زنان سر در نمى آورم ! ميشود به من بفهمانى كه زنان چرا مى گريند ؟
ميشود به من بفهمانى احساس درونى شان چيست ؟
اصلا ميشود به من ياد بدهى كه چگونه مى توان زنان را خوشحال كرد؟
صدايي از جانب باريتعالى آمد كه :
اى بنده من ! آن جاده اى را كه خواسته اى ، دو باندى باشد يا چهار باندى ؟!؟!؟
Add a comment...

آدم ها در دو حالت همدیگرو ترک می کنند : اول اینکه احساس کنند کسی دوستشون نداره و دوم اینکه احساس کنند یکی خیلی دوستشون داره . . . ( ویکتور هوگو )
Add a comment...

I try to do the right thing at the right time. They may just be little things, but usually they make the difference between winning and losing........

Kareem Abdul-Jabbar, basketball player
Add a comment...

Post has attachment
مدیریت ارتباط با مشتری در دیزنی لند


مجموعه های تفریحی دیزنی لند، در سال ۲۰۰۳، شاهد تراکم شدید جمعیت، صف های طویل و هزینه های سنگین بلیت و از دست رفتن مشتریان بود. باب لگر، مدیر اجرایی والت دیزنی، در ۲۰ نوامبر همان سال با اشاره به کاهش ۱۰درصدی درآمد نسبت به سال ۲۰۰۰، کاهش تعداد مراجعه و اقامت در هتل ها در همین بازه زمانی و همچنین بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ را مقصر قلمداد کرد.

از سویی، آنالیزورهای دیزنی با اشاره به کشش قیمت بلیت، اعلام کردند کاهش ۴۲ درصدی در قیمت، هر چند از ریزش شدید مشتریان جلوگیری کرد، اما بر درآمدهای تحقق یافته تاثیر بسزایی نگذاشت. همزمان با این مشکلات، هزینه های دیزنی افزایش یافت. حق بیمه ها پس از حملات ۱۱ سپتامبر تقریبأ دو برابر شد و سرمایه گذاری در پارک دیزنی به شدت کاهش یافت. همین امر موجب شد تا «روی»، نوه والت دیزنی، در ۳۰ نوامبر با ارسال نامه ای به هیات مدیره به دلیل «ترس از سرمایه گذاری در پارک» استعفای خود را اعلام کرد.

در این مقطع بود که اهمیت انجام بیشترین کار با کمترین منابع نمایان شد و «راجر بری»، مدیر سیستم اطلاعات در دیزنی، سکاندار این امر شد. «راجر» توانست یک راهبرد تکنولوژیک و موثر البته با ریسک بالا طراحی کند تا دیزنی بتواند علاوه بر نشان دادن جلوه نام تجاری خود، کارآیی سیستم را بالا برده و تعداد مراجعان را افزایش دهد. هدف «بری» استفاده از دنیای دیزنی به عنوان بستر آزمایش یکی از جاه طلبانه ترین طرح های مشارکتی حوزه IT در آمریکا بود. ترکیبی از فن آوری ماهواره های موقعیت یاب جهانی، سنسورهای هوشمند، فناورهای بی سیم و دستگاه های موبایل. هدف از این طرح کاهش مشکلات بازدید کنندگان از پارک های دیزنی، از طریق خلق تجربه ای شخصی شده تر، با استفاده از فناوری اطلاعات بود.● هدایت بازدید کنندگان از طریق بینی میکی ماوس!

در اینجاست که مشهودترین ابزار این استراتژی خود را نشان می دهد، یک عروسک ۵/۱۰ اینچی به نام (پال میکی). این عروسک با یک حسگر مادون قرم قوی، مانند راهنمای یک تور مجازی عمل می کند و به مراجعان نشان می دهد که به عنوان مثال در کدام قسمت پارک صف ها کوتاه ترند و یا اطلاعات مربوط به رویدادهای داخل پارک را در اختیار آن ها می گذارد. اما این عروسک ها چگونه کار می کند؟

در داخل لباس خز دار این عروسک، یک پردازشگر مرکزی همراه با حسگرهای مادون قرمز، ساعت درونی و بلندگوهای کوچک تعبیه شده است. هنگامی که عروسک در محوطه پارک قرار می گیرد، حسگرهایی، داده های تولید شده توسط ۵۰۰ دستگاه دیده بانی پنهان در لامپ ها، تیرک ها، سقف ها و ....... را دریافت می کنند و پس از پردازش در (مرکز داده های دیزنی)، سیگنال هایی به پال میکی ارسال می شود و پال میکی به شما اطاع می دهدکه اکنون نوبت بازگو کردن رازهایش است. زمانی که عروسک حامل اطلاعاتی خاص است از طریق تکان خوردن و خندیدن نشان می دهد چیز جدیدی برای گفتن دارد. دست هایش را به شکمش می فشارد و به شما می گوید که در کجای پارک صف ها کوتاه تر است، برنامه هایی که در حال اجرا است چیست و یا حتی اطلاعات عمومی در مورد منطقه ای که در آن راه می روید را بازگو می کند.

پال میکی همیشه چیزی برای گفتن دارد؛ از لطیفه های کودکانه تا انجام گفت و گوهای تعاملی با کودکان منتظر در صف تا سرگرم شوند. پال میکی بر روی اکثر جوانان آزمایش شد، زیرا که جوانان علاقه داشتند تا در هر لحظه بیشترین اطلاعات در مورد پارک و برنامه ها در اختیارشان قرار بگیرد تا مطمئن شوند چیزی را از دست نداده اند.

مایکل کولگایز، قائم مقام عملیات فناوری و استراتژیک دیزنی می گوید: این محصول برای کودکان طراحی شده بود، اما هنگامی که محصول را آزمایش می کردیم، مشاهده شد این کودکان پس از گوش دادن به صحبت های میکی، آن را نزدیک گوش پدر و مادر خود می بردند تا آن ها هم بشنوند. پال میکی بر روی جوانان نیز آزمایش شد، زیرا که اکثر جوانان علاقه داشتند تا در هر لحظه بیشترین اطلاعات در مورد پارک و برنامه ها در اختیارشان قرار گیرد تا مطمئن شوند چیزی از دست نداده اند.

محققان فناوری، پال میکی را تجربه ای موفق در پر کردن شکاف بین داده های تولید شده توسط مشتری و اولویت رفتاری وی می دانند که بسته به موقعیت فیزیکی و حرکات وی، رفتارهای گوناگونی نشان می دهد و در واقع این تمام چیزی است که می توان جهت تطبیق پویای داده ها با زمینه های تولیدشان انجام داد. پل سافو، مدیر مرکز تحقیقات موسسه «برای آینده» در منوی پارک کالیفرنیا و استاد مدیریت بازرگانی در دانشکده بازرگانی دانشگاه میشیگان این فناوری را انقلابی در زمینه CRM می داند: «دیزنی راهبرد مشتری مدار را تجربه می کند که از CRM امروزی فراتر می روند. راهبردی که تنها از داده های مشتری استفاده می کند، بلکه از زمینه های تولید این داده ها در رفتار تک تک افراد نیز سود می جوید» .

البته استفاده از چنین فناوری هایی همواره مشتریان را درباره احتمال نقض حریم خصوصی نگران می سازد، زیرا حریم های خصوصی را به سرعت در می نوردند. آیا پال میکی نیز چنین است؟ پی جی ز مانگ، مدیر لابراتور ترغیب فناوری دانشگاه استنفورد می گوید: «به این علت که شخص میکی ماوس دارای یک اعتبار عمومی است و نیز رابطه این عروسک یک رابطه تعاملی می باشد، دیزنی قادر خواهد بود کارهایی با این فناوری انجام دهد که مایکروسافت احتمالأ قادر به انجام آن نخواهد بود.

مدیران دیزنی می دانند که این نگرانی وجود دارد که آیا مشتریان میکی را تنها به عنوان یک دستگاه ردیاب خواهند شناخت یا به عنوان یک برادر بزرگتر و راهنمای تور. به همین جهت این مدیران همواره سعی در افزایش تعامل مشتریان با پال میکی دارند تا هر مشتری بتواند تجربه ای کاملأ متفاوت و شخصی از دیزنی داشته باشد. بری می گوید: پال میکی یک ابزار برای جمع آوری اطلاعات شخصی نیست. ما درون پال میکی داده هایی قرار می دهیم، اما مانند سایر شرکت ها، از این ابزار برای خودمان اطلاعات خارج نمی کنیم، بلکه این اطلاعات تنها در اختیار صاحب عروسک قرار می گیرد. ما برای جمع آوری اطلاعات مشتریان راه های دیگری داریم. اکنون دیزنی معتقد است، مشتریان پال میکی را به چشم نوعی تسهیلات می بینند. عروسکی توانا در شگفت زده کردن بازدید کنندگان، با تهیه اطلاعات مناسب در زمان مناسب.● دلارهای بر آمده از CRM

پال میکی مطمئنأ امکان گسترش و بهبود خواهد داشت. جان پارکینسون که شرکتش مشاور دیزنی در راهبرد جدید مشتری مداری بود می گوید: «در این سیستم اطلاعاتی، مشکلی موجود بود. اگر شما در یک بازه زمانی خاص ۲ بار در یک صف پارک قرار گرفته باشید و یا به دو پارک متفاوت رفته باشید مطمئنأ دیزنی از آن بی خبر خواهد ماند و این ضعف سیستم CRM است» . اما اکنون با اصلاح این ضعف، دیزنی قادر است داده ها را مدیریت کند تا کل تجربه مشتری را تحت تاثیر قرار دهد؛ از تجربه حضور در هتل تا پارک. همچنین می تواند درباره رفتار خرید بازدید کننده و اولویت های فردی وی در زمان های مناسب فرضیاتی ایجاد کند و یا این فرضیات را اصلاح کند تا داده های بیشتری درباره مشتری گرد آورد.

به عنوان مثال می توان اطلاعاتی را در ارتباط با اولویت های از پیش معین شده مشتری، از طریق تلفن های همراه به ایشان بدهد؛ رزرو کردن صندلی رستوران در نیم ساعت از طریق ارسال SMS به تلفن همراه و یا با خبر کردن مشتری جهت از دست ندادن برنامه آتش بازی. یک ابتکار دیگر در این امر که با اهداف دیزنی نیز بسیار همخوانی دارد، ایجاد وب سایتی است به نام magical gathering (جمع آوری های جادویی) که به طور خاص قصد دارد در درآمد هایی جدید و تجارت های گروهی جدید ایجاد کند. در این سایت با ترغیب اعضای خانواده های نقاط دورتر برای گردش مجازی آنلاین در دنیای دیزنی، اطلاعاتی تولید می کنند تا در حضور بعدیشان در دنیای دیزنی جهت راهنمایی شان از این اطلاعات استفاده شود.

برنامه دیزنی در اینجا متوقف نمی شود. «بری» و «کورو» برنامه های تعاملی و موقعیت یاب را گسترده می کنند که به مدیران دیزنی کمک کنند که هزینه های پشتیبانی و عملیات را تا جای ممکن کاهش دهند. این تلاش شامل کمک به مدیریت ۲۶۷ ناوگان اتوبوسی داخل پارک می شود که میانگین روزانه ۱۵۰۰۰۰ بازدید کننده را جابجا می کند. GPS و فناوری اینترنت موبایل به دیزنی اجازه می دهد ناوگان خود را بر حسب نیاز مشتری مدیریت کند تا صف ها حذف شوند و زمان انتظار و هزینه های عملیاتی بسیاری نیز کاهش یابد.
Photo
Add a comment...

جهــان ســوم از دید پروفســور حسابی:

روزی در آخر درس,یک دانشجوری دوره دکترای نروژی,سوالی مطرح کرد.

استاد شما که از جهان سوم می آیید.جهان سوم کجاست ؟

فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود. من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا میکنم.

گفتم : جهان سوم جایی است که هر کس که بخواهد مملکتش را در آن آباد کند,خانه اش خراب میشود.وهر کس بخواهد خانه اش آباد باشد ,باید در تخریب مملکتش بکوشد.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded