Profile cover photo
Profile photo
Sìn-liông Masa Tō͘
28 followers
28 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
台語歪學台語
台語歪學台語 緊,緊來tah標頭! 訂chi̍t首詩ê價數! 我ê詩真oh讀lóng是leh畫符á Lóng是伊bōe致意ê mi̍h Kō͘虔誠ê心1字1字排tīword檔案 字體大細、字形、beh làng chōa無? 管thài羅漢、漢羅 Kō͘伊chheⁿ-hūn ê字詞 M̄是beh顯明我ê才請m̄-thang自卑 Toan-tiah ê詞éng-éng是siōng好ê隱喻 Mā怪我siuⁿ過政治寫真無用魔幻ê手法 我知影無hau-la̍k bē-ēng-chit 無力頭、無氣魄好thang hō...
Add a comment...

Post has attachment
資料公開ê時代
咱最近應該對地震 kah 空氣污染真有感覺,是講咱敢有去了解? Nā 無了解咱周邊 ê 生活是 beh án-tsuánn 有法度來去改善,走閃可能性 ê 危機 leh ? 資料公開是 beh
hōo koh-khah 濟人知影 lán tsit 塊土地 ê 現狀, tsiah thang 知影 án-tsuánn
kā 寶惜。 Tshan-tshiūnn 地震,咱愛知影台灣百分之 78 是懸山,斷層濟, koh 加上長期抽地下水造成土地陷落; tshan-tshiūnn 風颱造成淹水,大水雨造成水崩山, k...
資料公開ê時代
資料公開ê時代
tutumasa.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
桃城毋是逃城
桃城毋是逃城
tutumasa.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
桃城毋是逃城
由 Kaishaochen - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18535457 桃城毋是逃城 毋知你敢看 -- 過?敢捌斟酌看 -- 過? 八槳溪岸菅芒花白白,一排一排綴風湧搖踅 毋知你敢閣會記咧?敢捌斟酌記咧? 時間的水痕深深刻佇強欲予人袂記的三 -- 月 徛挺挺的紀念碑不時無聲守護歷史斷節的口白 我手 pô 貼佇碑文斟酌感受伊的燒冷、喘喟 自在敨放愛恨的搝搦纓纏 毋免驚惶堅疕的記持來創治佮覕相揣 予...
桃城毋是逃城
桃城毋是逃城
tutumasa.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
了解khiā家有可能ê災害
了解khiā家有可能ê災害
tutumasa.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
了解khiā家有可能ê災害
國家災害防救科技中心 ,勸朋友了解一下家己ê khiā家。Nā欲soān mā khah知toh位thang soān。 地震,風颱淹水che lóng是自然災害。欲tòa toh khah安全,siōng無ē-tàng了解一下。 是講,chhan-chhiūⁿ 核災chit款ê,空氣污染chit款ê,除了khah有法度ê人,是欲走去toh? Mā奉勸少年朋友買厝ê時,先查--chi̍t-ē,選點khah重要。 (tbd) 查斷層,土地液化kap瘋狗浪危險範圍。 咱算是安全範圍ê所在。不而過,事事難料。 以3...
了解khiā家有可能ê災害
了解khiā家有可能ê災害
tutumasa.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
咱看母語認證 VS 火星文
咱看母語認證 VS 火星文
tutumasa.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
咱看母語認證 VS 火星文
咱 看母語教育ê進展, 2009 年mā是 1个大進展。有2个原因第一就是 信望愛輸人法  (看另一篇),到2016 kha-tau手機輸入法上市,台語ê書面語佇mā會佇手機á phah出來 (p-ph-b注音漢字無算), 至少筆者身軀朋友加誠濟人使用。當然,有寡較資深ê,khah對手機á無法ê,目色khah無好ê tō khah phah-sńg;第二就是 母語認證 。母語認證mā 是行kah khám-khiat。總--是,che對現此時網路科技環境á好、交通ê手路、現實教育制度需求攏有真正面ê發展。Ch...
咱看母語認證 VS 火星文
咱看母語認證 VS 火星文
tutumasa.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded