Profile cover photo
Profile photo
Tung Tran
4,829 followers -
Lao động hăng say. Tình yêu sẽ đến.
Lao động hăng say. Tình yêu sẽ đến.

4,829 followers
About
Posts

Post has attachment
Sử dụng PHPExcel trong CodeIgniter
1.Download PHPExcel https://github.com/PHPOffice/PHPExcel ) 2.Unzip or extract the downloaded PHPExcel lib files and copy Class directory inside files to  application/third-party  directory(folder). 3.Now create one file called  EXcel.php  in  application/l...
Add a comment...

Post has attachment
Clear disk space on CentOS 6 or CentOS 7
Following are quick commands to clear disk space on CentOS 6 or CentOS 7 servers. Before anything, you have to install  yum-utils  package: yum - y install yum - utils 1. Trim log files find / var - name "*.log" \( \( - size + 50M - mtime + 7 \) - o - mtime...
Add a comment...

Post has attachment
Code backup database trong CodeIgniter
Trong CodeIgniter để backup database ta sử dụng những hàm sau: // Load the DB utility class $this -> load -> dbutil (); // Backup your entire database and assign it to a variable $backup = $this -> dbutil -> backup (); // Load the file helper and write the ...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
[PHP] Biến chuỗi thành mảng và biến mảng thành chuỗi được ngăn cách bởi dấu phẩy "," (comma)
Biến chuỗi thành mảng và biến mảng thành chuỗi được ngăn cách bởi dấu phẩy "," (hay comma) trong PHP thì làm như thế nào? (How to transform array to comma separated words string, or string with comma to array?) Tôi có mảng như thế này: Array ( [ 0 ] => lore...
Add a comment...

Post has attachment
**
* Thủ thuật 1: INSERT - Ngữ cảnh: chúng ta có 2 bảng users (1 triệu records), messages (empty) với cấu trúc: users - user_id - name - money messages - message_id - user_id - subject - body - Yêu cầu: một ngày đẹp trời, bạn muốn gửi thông điệp đến tất cả các...
Add a comment...

Post has attachment
Kĩ thuật quảng cáo Facebook không dùng não
Xạo vãi lều !! Làm ads không dùng não. Đây là câu nói láo nhất mà tao nghe từ trước đến giờ ?? Suy nghĩ bạc cả mái đầu mà còn không ra huống chi, không dùng não. Yup !! Đây chính xác là đều bạn đang nghĩ đúng không ? Tất nhiên để đến được bước này mình đã t...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Đinh dạng tiền tệ trong PHP
Yêu cầu cho 1 số nguyên (ví dụ 1000000), bây giờ bạn muốn định dạng theo kiểu tiền tệ Việt Nam (1.000.000). Giải quyết: Trong PHP bạn sử dụng hàm number_format() <?php $num = 1000000; $formattedNum = number_format($num); echo $formattedNum; ?> Kết quả trả v...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded