Shared publicly  - 
 
Bài sô 4 - Chủ đề Formosa.
Ở cái đất nước mà mọi người vẫn luôn gọi là xã hội thiên đường,luôn xảy ra những sự bất công, cá chết hàng ngày, ô nhiễm môi trường sinh thái biển sau thảm họa formosa, nơi mà một con người muốn góp tiếng nói, nói lên ý kiến riêng của mình chỉ mong cải th...
Translate
1
Add a comment...