Profile cover photo
Profile photo
ITC PSRU
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
พิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคล 
เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ 
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
http://www.psru.ac.th/pdf/saf/tree_royal/order.pdf
ร่าง กำหนดการพิธีเปิดโครงการฯ
http://www.psru.ac.th/pdf/saf/tree_royal/agenda.pdf
แผนผัง กำหนดพื้นที่ในวันพิธีเปิดโครงการฯ
http://www.psru.ac.th/pdf/saf/tree_royal/plan.pdf
ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการปลูกต้นไม้
http://www.psru.ac.th/pdf/saf/tree_royal/calendar.pdf
แผนการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ 125,000 ต้น
http://www.psru.ac.th/pdf/saf/tree_royal/plan_work.pdf
Photo
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง Google App ,โครงการทดสอบวัดความรู้พ
22 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ประชุมพบผู้บริหาร อ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่า
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ประชุมนำเสนองานโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-Learning จำนวน 20 รายวิชา วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ช่ว
29 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และดูงานระบบสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 24 มีนาคม 2558
37 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และดูงานระบบสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 25 มีนาคม 2558
29 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning (Learn Square) วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์ IT วิทยากร : นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning (Learn Square) วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2558 ณ ห้อง
15 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
กิจกรรมการอบรม Google App for Education สำหรับบุคลากรภายนอก รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2558 เวลา 13.00-17.00 น.ในงานพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 จัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 ท่าน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
กิจกรรมการอบรม Google App for Education สำหรับบุคลากรภายนอก รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2558
86 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ศูนย์ IT นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช จัดการประชุมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตามนโยบายของท่านอธิการบดี "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ" เพื่อจัดตั้งทีมพัฒนาระบบ PSRU-MIS ณ ห้องประชุม ท.308 อาคารทีปวิชญ์
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ศูนย์ IT นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช จัดการประชุมนักวิชาการคอมพิวเตอร์
19 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ศูนย์ IT ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
23 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded