Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
Notariusze Piaseczno
3 obserwatorów
3 obserwatorów
O mnie
Wpisy

Wpis zawiera załącznik
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik

Wpis zawiera załącznik
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik

Wpis zawiera załącznik

Wpis zawiera załącznik

Wpis zawiera załącznik

Wpis zawiera załącznik


SEJM PRACUJE NAD NOWELIZACJĄ USTAWY O WSTRZYMANIU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 858) weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku, a Sejm już pracuje nad jej nowelizacją.

Potrzeba zmiany wynika między innymi z tego, że obecne przepisy stanowią, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołącza się operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Praktyka wskazuje, że banki nie chcą udzielać kredytów na zakup nieruchomości rolnych tłumacząc, że ograniczenie sumy hipoteki do wartości rynkowej sprawia, że banki nie są w stanie zabezpieczyć przysługujących im wierzytelności. Pod rządami obecnych przepisów bardzo utrudnione jest prowadzenie inwestycji czy wybudowanie wymarzonego domu ze środków pochodzących z kredytu. Ustawa wstrzymuje sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat od dnia jej wejścia w życie.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady rolnik indywidualny, to jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Grunt może nabyć osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym, tylko pod warunkiem, że zgodę na to wyrazi prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.
Dodaj komentarz...
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów