ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Марчук Леся Сергіївна, аспірант кафедри організації виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ»
Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

В умовах розвитку ринкових механізмів посилюється роль інтелектуальних ресурсів і забезпечених ними можливостей досягнення, зростання прибутковості та конкурентоспроможності підприємств. Успішність створення та запровадження нововведень господарюючими суб’єктами також визначається, в основному, рівнем їхнього інтелектуального потенціалу. Тому актуальним є розроблення нових і удосконалення існуючих теоретико-методичних положень і методико-прикладного інструментарію формування і використання інтелектуального потенціалу підприємств.
Незважаючи на наявність досить великої кількості наукових досліджень в сфері інновацій та інтелектуального потенціалу, його теорія досі вважається опрацьованою. Численні трактування і класифікації зарубіжних і українських дослідників свідчать про відсутність як єдиного розуміння сутності цього виду потенціалу, так і підходів до виділення його структурних елементів.
При вивченні сутності та структури любого потенціалу слід визначати його джерела формування. Так як інтелектуальний потенціал в першу чергу формується на підприємствах, установах та організаціях, які створені людьми, то доцільно буде стверджувати, що основним джерелом формування інтелектуального потенціалу є людина та її інтелектуальні можливості, тобто людський капітал. На наш погляд, людський капітал формується з наступних складових [1]:
а) фізичні, розумові, психоемоційні здібності, здоров'я, навички - все те, що дається людині від народження - «капітал здібностей»;
б) цінності, принципи, переконання, погляди, віра - все, що характеризує особистість - «духовний капітал»;
в) знання, інтелект, набуті навички - все, що дає освіту і досвід - «капітал знань»;
г) відносини, зв'язки - «зовнішня оболонка» людини - то, що обумовлено спілкуванням, комунікаціями - «соціальний капітал».
Людський потенціал є основою, фундаментів, ресурсом, по-перше, для створення самої організації; по-друге, для визначення напрямків її діяльності, вибору її місії і формулювання цілей і завдань; по-третє, для організації ефективної повсякденної комерційної діяльності підприємства. Іншими словами, первинний людський капітал-ресурс певним чином переноситися на саме підприємство, трансформується в структурному капіталі, тобто перетворюється в капітал-потенціал (рис.1).Рисунок 1 – Структура інтелектуального потенціалу промислового підприємства

Інтелектуальний капітал підприємства, як цілком вірно вказує Л.Ю.Холявка [2], недоцільно ототожнювати з кадровим, трудовим чи інноваційним потенціалами. Трудовий потенціал є ширшим поняттям ніж кадровий, він враховує інтелектуальні, психологічні, фізіологічні, креативні та інші. можливості для здійснення трудової діяльності працівниками підприємства. Тоді як кадровий потенціал є його складовою і визначається переліченими характеристиками кадрів підприємства, під якими в основному розуміється середня і вища ланка управління, а також висококваліфіковані спеціалісти.
Щодо співвідношення кадрового та інтелектуального потенціалу, можна стверджувати, що інтелектуальний потенціал включає в себе кадровий, а саме його науково-технічну, інтелектуальну та креативну складові. Однак, ототожнювати їх некоректно через приналежність до інтелектуального потенціалу не лише людської, а й інших складових. Крім того, без інтелектуальної складової є неможливим формування і використання жодного з існуючих видів потенціалу підприємств, у тому числі маркетингового, фінансового, інноваційного, трансферного тощо. Адже, створення жодного з потенціалів господарюючого суб’єкта не обходиться без застосування знань, вмінь, навиків працівників, необхідних інформаційних ресурсів, відбувається у межах визначеної структури управління і т.д. Тому, в категоріально-понятійному апараті управління підприємством інтелектуальний потенціал слід розглядати як інтелектуальну складову усіх видів потенціалу, які притаманні даному суб’єкту.

Література
Новгородов П.А. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, структура / П.А.Новгородов // Вестник удмуртского университета.- Том 27.- Вып.2, 217.- С.38-49.
Холявка Лілія Юріївна Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства.- Дис…кан.екон.наук зі спеціальності 08.00.04.- Львів : Львівська політехніка, 2016.- 285с.
Перерва П.Г. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства / П.Г.Перерва, Н.М.Побережна // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - №2. - С. 191-198.
Косенко О. П. Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій [Монографія] / О.П. Косенко. - Х.: «Смугаста типографія», 2015.- 517 с.
Перерва П.Г. Формування кон'юнктури ринку електротехнічної продукції / П.Г.Перерва, Т.О.Кобєлєва, Н.П.Ткачова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : зб. наук. праць. Сер. : Проблеми економіки та управління. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – № 815. – С. 118-125.
Экономика и управление инновационной деятельностью: учебник / Под ред. проф. Перервы П.Г., проф. Вороновского Г.К., проф. Меховича С.А., проф. Погорелова Н.И. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с.
Перерва П.Г. Моделювання стратегічної політики маркетингу конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу / П.Г.Перерва, Н.П.Ткачова // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. : Економіка та менеджмент. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (34), ч. 2. – С. 10-23.
Перерва П.Г. Анализ финансового состояния предприятия / П.Г.Перерва, О.Н.Савенкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – № 11-2. – С. 118-121.
Науково-методичні підходи до вирішення проблем практичної реалізації механізму комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності / П.Г.Перерва, І.В.Гладенко, А.В.Косенко, М.М.Ткачов // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – № 18. – С. 105-110.
Перерва П.Г. Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління / П.Г.Перерва, Т.О.Кобєлєва, В.Л.Товажнянський // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 59 (1168). – С. 148-152.
Ткачов М. М. Ринок контрафактної продукції в системі неформальної економіки / М. М. Ткачов // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 22 (995). – С. 89-95.
Перерва П.Г. Маркетинг на промышленном предприятии.- М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 1991.- 80 с.
Перерва П.Г. Управление ассортиментом продукции / П.Г.Перерва.- М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 1991.- 80 с.
Перерва П.Г. Управление сбытом промышленной продукции в системе маркетинга.- М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 1991.- 93 с.
Shared publicly