МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗНАННЄОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Сергій Миколайович Ілляшенко,
д.е.н., професор, зав. каф. маркетингу та УІД,
Сумський державний університет;
Євген Володимирович Рот-Сєров,
аспірант каф. маркетингу та УІД, Сумський державний університет

Практика свідчить, що вітчизняні підприємства здебільшого неефективно використовують свій науковий потенціал та матеріально-технічну базу. Аналіз діяльності найбільш успішних з них показує, що своїм успіхам вони у значній мірі зобов’язані ефективному управлінню знаннями, які дозволяють визначити перспективні (з урахуванням усього комплексу внутрішніх і зовнішніх умов) напрями реалізації наявних ринкових можливостей, формувати, посилювати і ефективно використовувати відносні конкурентні переваги тощо.
Враховуючи викладене, запропоновано використовувати авторську модифікацію SWOT-аналізу для визначення найбільш перспективних ринкових можливостей знаннєорієнтованого розвитку підприємства. У табл. 1 подано матрицю SWOT-аналізу, що побудована за даними ТОВ «Технохім» (м. Суми), яке виробляє устаткування для хімічної промисловості. Вона побудована для аналізу можливостей реалізації одного з напрямів знаннєорієнтованого розвитку підприємства - створення на основі знань і комерціалізація нових (удосконалених) видів продукції, удосконалення технологій їх виготовлення тощо [1].
У клітинках табл. 1 експертами проставлені оцінки (за шкалою від 1 до 10 балів). Вони характеризують ступінь впливу сильних (СИС) і слабких (СЛС) сторін діяльності підприємства на перспективи використання існуючих ринкових можливостей (РМ) і протидії ринковим загрозам (РЗ). Конкретні характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища з метою збереження комерційної таємниці у табл. 1 не показані.
Авторами розраховані суми проставлених у клітинках табл. 1 оцінок (по рядках – для можливостей і загроз, по стовпцях – для сильних і слабких сторін діяльності підприємства). При цьому більша сума у рядку (для можливостей) свідчить про кращі ринкові можливості, менша (для загроз) – про найсильніші загрози, більша у стовпці (для сильних сторін) – про найсильніші сторони діяльності, менша у стовпці (для слабких сторін) – про найслабші сторони діяльності.

Таблиця 1 – SWOT-аналіз можливостей розвитку ТОВ «Технохім» (розроблено авторами)

Можливості і
загрози
Сильні сторони
Слабкі сторони
Загальна кількість балів
Відносна оцінка
СИС1
СИС2
СИС3
СИС4
СИС5
СИС6
СЛС1
СЛС2
СЛС3
СЛС4
СЛС5
Можливості
РМ1
8
8
10
10
6
9
7
3
8
8
3
80
0,73
РМ2
8
8
10
10
6
8
6
1
8
6
4
75
0,68
РМ3
8
9
10
10
5
9
7
1
7
7
5
78
0,71
РМ4
1
9
1
8
1
2
6
1
2
2
2
35
0,32
Загрози
РЗ1
5
7
10
9
2
10
4
2
2
2
2
55
0,20
РЗ2
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
17
0,65
РЗ3
1
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
18
0,61
РЗ4
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
15
0,73
РЗ5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
0,85
Загальна кількість балів
34
52
51
57
24
42
34
12
31
29
20
Х
Відносна оцінка
0,38
0,58
0,57
0,63
0,27
0,47
0,26
0,75
0,29
0,31
0,45

Згідно [2] більш повне уявлення про вагомість ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності організації може дати їх відносна оцінка. Пропонується розраховувати її як відношення фактичної і максимально можливої (для можливостей і сильних сторін) суми відповідного рядка чи стовпчика, або ж мінімально можливої (для загроз чи слабких сторін) до фактичної. Кращим є варіант з більшим значенням відносної оцінки (для можливостей і сильних сторін), або меншої (для загроз чи слабких сторін).
Таким чином можна відібрати найбільш перспективні напрями використання знань промислового підприємства для яких є відповідність внутрішніх і зовнішніх умов.
За результатами аналізу (див. табл. 1) найсильнішими сторонами діяльності підприємства ТОВ «Технохім» є: СИС4, СИС2 та СИС3 з відносними оцінками 0,63, 0,58 та 0,57 відповідно. Найслабшими: СЛС2 та СЛС5із відносними оцінками 0,75 та 0,45 відповідно.
Найкращими ринковими можливостями є: РМ1, РМ3 та РМ2 з відносними оцінками 0,73, 0,71 та 0,68 відповідно. Найбільшими ринковими загрозами є: РЗ5, РЗ4 та РЗ2 з відносними оцінками 0,85, 0,73 та 0,65 відповідно.
Запропонований підхід дозволяє за формалізованими процедурами кількісно оцінити ринкові можливості та загрози для конкретного варіанту знаннєорієнтованого розвитку підприємства, а відповідно і шанси на його успіх. Окрім того він дозволяє визначити на яких саме характеристиках аналізованого підприємства слід зосередити зусилля для підвищення його потенціалу, а відповідно і шансів на ринковий успіх.

Список літератури
Ілляшенко, С. М. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Н. С. Ілляшенко, Г. О. Комарницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №1. – С.231-241
Ілляшенко С.М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. - № 3. – С. 229-241.
Shared publicly