Chương trình ký sự "Lung Linh mắt biển" giới thiệu về 90 ngọn Hải đăng trải dài từ Bắc vào Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc. Tập 1 của loạt ký sự này giới thiệu khái quát về Hải đăng - Đèn biển trên thế giới và của Việt Nam, cũng như nội dung sẽ phát trong các tập tiếp theo.
Shared publiclyView activity