سئوال مهم این است که چرا باید برخورد های خارج از روال عادی وغیرقانونی با رسانه‌های جبهه انقلاب اسلامی تنها به واسطه انتقاد از برخی مسئولان صورت بگیرد .چرا باید برخوردهای حداکثری با فعال ترین چهره های رسانه ای جبهه انقلاب صرفا به واسطه انتقاد باشد.

اقداماتی از این دست موجب دلسردی و بالا بردن هزینه فعالان دانشجویی، رسانه ای و اینترنتی جبهه انقلاب است که در ماههای اخیر مکررا تکرار شده است.
Shared publiclyView activity