ANUNŢ CONCURS

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, strada Ştefan cel Mare nr.93, etaj 1, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de execuție, Consilier gr.II în cadrul Biroului Implementare Programe şi Proiecte pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile din HG 286/2011 cu toate modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
a) studii superioare finalizate cu diploma de licență;
b) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, Internet, Outlook): nivel avansat;
c) vechime în muncă: peste 3 ani .
d) bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare ;
e) Capacitate de consiliere si/sau indrumare a colegilor, clientilor;
f )Spirit de echipa și capacitate de a lucra independent;
g)Abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;
h)Disciplină profesională.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a. Cerere de înscriere la concurs;
b. Copia actului de identitate;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice;
d. Copie a carnetului de muncă conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. Cazierul judiciar;
f. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către alte unităţi sanitare abilitate. Adeverinţa de sănătate trebuie conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g. Curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


Data şi ora examenului.

- proba scrisă, se susține în data de 25.08.2016, ora 10:00
- proba interviului : in data de 26.08.2016 , ora 10:00

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 09.08.2016 -15.08.2016, de luni până joi între orele 8:30 - 17:00, vinerea 8:30 - 14.30 la sediul OTIMMC Craiova, strada Ştefan cel Mare nr.93, etaj 1.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul OTIMMC Craiova, telefon şi fax 0251/510.785, e-mail : oficiucraiova@imm.gov.ro.


Shared publiclyView activity