മഴത്തുള്ളികള്‍ പൊഴിഞ്ഞിടുമി നാടന്‍ വഴി നനഞ്ഞോടിയെന്‍ കുടകിഴില്‍ നീ വന്ന നാള്‍.........
Photo
Shared publicly