هر چند که از اینه بی رنگ تر است از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای مارا ای عشق این ساز،شکسته اش خوش اهنگ تر است
Translate
11
2
Elham Sadooghinia's profile photoAlireza E.'s profile photoJavad Farahani's profile photo
Translate