هر چند که از اینه بی رنگ تر است از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای مارا ای عشق این ساز،شکسته اش خوش اهنگ تر است
Animated Photo
Shared publiclyView activity