وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای بحرینی خود از خشونتهای جاری در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار خویشتنداری حاکمیت بحرین در مواجهه با معترضان شد.
Shared publiclyView activity