Profile cover photo
Profile photo
Dr.Sirichai Namburi
550 followers
550 followers
About
Dr.Sirichai's posts

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12 สิงหาคม ค.ศ. 2015 กิจกรรมวันแม่ 2558 ของครอบครัว
20 Photos - View album

Post has attachment
ชมรมทูตสันติภาพ มรย.จัดกิจกรรมปาฐกถา "ผู้นำในสังคมพหุวัฒนธรรม"
วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปาฐกถาเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "ผู้นำในสังคมพหุวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุมบัวแก้ว (ชั้น 3) คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยมีวิทยากร...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
19 เมษายน ค.ศ. 2015 บรรยากาศท่องเที่ยวสงกรานต์และเยี่ยมญาติ จ.ชัยนาท ปี 2558
87 Photos - View album

Post has attachment
มรย. พัฒนาห้องเรียนไอซีทีมาตรฐาน ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต "เก่งไอที"
     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้งบประมาณทำการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) รวมทั้งหมด 8 ชั้น เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางไอซีทีในสามจังหวัดชแดนใต้ โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการอาคารดัง...

Post has attachment
ประกวดเรียงความ"ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระดับประถม-อุดมศึกษาชิงเงินรางวัลเป็นล้านบาท
กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยม 12 ประการ" ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 1.หัวข้อ"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" 2.แบ่งผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ 3 ระดั...

Post has attachment
Google Classroom น่าจะเป็นเครื่องมือต่อยอดที่สนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผมดำเนินการในปี 2556-2557 ที่ผ่านมา http://thai3p.blogspot.com 

Post has attachment
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: โครงการพัฒนาทางเดินมีหลังคาคลุมรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน " โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม (Cover Way) ทางเดินเท้า" เพื่อเชื่อมทางเดินเท้ารอบๆ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ประมาณ 110 ไร่ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงประชาชนท...

Post has attachment
โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาขับเคลื่อนการนำซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเฉพาะด้านส่งเสริมการพัฒนา ภาษาอังกฤษ ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บัณฑิตทุกคนจะได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณภาพรองรับการเข้...

Post has attachment
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2557: นโยบายสร้างวัฒนธรรมองค์กรฉันท์ที่น้อง
วันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมร่วมแสดง "มุทิตาจิต ประจำปี 2557" จากใจชาวราชภัฏยะลา 57 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุงาน และลาออกจากราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยจัด ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏย...

Post has attachment
กิจกรรมนำเสนอโครงการวิจัย โครงการ ICT เพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. คณะนักวิจัย "โครงการไอซีทีเพื่อการปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย"  เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (ปิดโครงการวิจัย) ณ ห้องประชุม 1 สกว. ชั้น 14 อาคาร SM สนามเป้า กรุงเทพ...
Wait while more posts are being loaded