၁- ထရြိဳင္း

ဤ ဒ႑ာရီ ဆန္လွေသာ ၿမိဳ႕ေလး ၏ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ၁၉ ရာစု အတြင္း တူရကီနိုင္ငံ အနာတိုလီယာ ေဒသတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ခဲ႔သည္။ ဒ႑ာရီတို႔ အရ ဂရိ တို႔သည္ အဆိုပါျမိဳ႔အား ျပာပံု အတိျဖစ္ေအာင္မီးရွိဳ႔ ပစ္ ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ ၆.၁ မီတာျမင့္ေသာ နံရံၾကီး ကို ဟာဆာလစ္ တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ႔ သည္။ ယင္းေနရာတြင္ တစ္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕ႀကီး ကိုးျမိဳ႔ တည္ရွိခဲ႔ျပီး ယင္းတို႔ထဲမွ တစ္ျမိဳ႔သည္ ထရြိဳင္ျမိဳ႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္ ။

Read more >>>
Shared publiclyView activity