Profile cover photo
Profile photo
Lah-jih Siau
82 followers
82 followers
About
Posts

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第十課 阿伯飼ê 台灣狗仔
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第十課      阿伯飼 ê  台灣狗仔 阿伯怹兜飼一隻烏色 ê  狗仔,號做 Theh-lih ,喙 kóng  烏烏、耳仔 ki ā ki ā , kài 有精神;跤 lò-lò 像羌仔跤;尾仔翹翹,親像一支割稻仔 ê liâm-li ̍ k á   刀 ( 鐮刀 ) 。真 khiáu  、真走跳、閣真顧家,是阿伯怹兜 ê   顧門 --ê ,保鏢 --ê 。 每一擺去阿伯怹兜 tshit-thô , Theh-lih ti ō  tsông   倚來 kap  阮 s ń ...

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第七課第八課第九課
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第七課      菜園 菜園仔種青菜        種 kah  逐項有 有蕹菜       tshe ⁿ -sìm-sìm  看起來好食樣 紅皮菜        是茄仔色 Sa ̍ h 來搵豆油    好配飯 薟薑仔        薟死死 紅 kòng-kòng  會當看 súi  beh 食 ti ō  sè-j ī 食了目油予你流 b ē 止 【註解】: tshe ⁿ -sìm-sìm : [ 青翠欲滴 ]  好食樣: [ 很好吃的樣子 ]  紅皮菜: [ 茄子 ] 茄仔色:紫...

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第六課 菜市仔三兄弟
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第六課     菜市仔三兄弟 菜市仔三兄弟,肉丸、肉丸仔 kap 肉圓仔,講起來真趣味,大漢 --ê 叫肉丸,身軀圓圓扁扁,上愛 tiàm 油鼎扑碰泅,油愈燒愈滾伊愈歡喜,人客嘛 o-ló
kah tak 嘴舌。可惜有一項代誌伊上無合意,明明號做 「 bah-ûan 」, m ̄ 知按怎店頭家 ê 招牌攏愛 k ā 寫做『肉圓』, m ̄ 知影 ê 人,攏 kioh 是伊 ê 第三小弟『肉圓仔』 --leh ,大兄變小弟,實在不可思議,實在 tsiâ ⁿ 心酸,為啥物?為啥物? 老二...

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第五課 廟口看布袋戲
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第五課     廟口看布袋戲 媽祖生 hit 一工,媽祖廟前 leh 搬布袋戲,阿公愛看布袋戲,食暗飽 ti ō 招我 kap 伊鬥陣去棚跤等看戲。 鑼鼓聲 t ī n-t ō ng-tsh ā ⁿ ,閣用放送頭音響 leh 播聲,鬧熱滾滾,可惜看戲 ê 人無濟, m ̄ 是老歲仔人, ti ō 是囝仔班, tsiâ ⁿ 少少年人,親像阿爸 kap 大兄 ti ō 無愛看,阿爸講伊較趣味 kap 朋友去唱歌,阿兄講 tiàm 厝內扑電腦較心適,看 he 金光布袋戲, pìn-piàn...

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第四課 看煙火
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第四課     看煙火 阿姨 ùi 高雄敲電話來,講明仔暗高雄市中心 beh 放煙火,是古早到 ta ⁿ 攏 m ̄ bat 看過 ê 鬧熱,恁一定愛來看,無看真無彩。 阿母講:高雄本成 ti ō tsiâ ⁿ 鬧熱, beh 看煙火也著走 kah 高雄去,咱 tsia 頂 kó ͘ 月八月十五暝 m ̄ -tsiah 放 kah 鬧熱滾滾, k ā 阿姨講無閒無愛去! 阿爸講:無看扑損, he kap 咱遮放 -ê 煙火無仝 --neh ,是政府 leh 慶祝節日才有 ê 節目...

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第三課 買菜
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第三課     買菜 禮拜日早起,阿媽招我去菜市仔買菜,菜市仔離阮兜無外遠,我 k ū a ⁿ 菜籃仔 tùe 阿媽行,一 tah 久仔 t ō 到 --à 。 「頭家!三層肉一斤外濟?」阿媽 tsh ū a 我來豬肉砧買豬肉。 「阿姆! gâu 早!出來買菜 --ò ͘ , tse 三層肉真 súi-- ō ͘ ,算你較俗 -leh ,一斤 90 箍 ti ō 好, beh 外濟?」頭家足好頭嘴 -ê 。 「 tok-- 一斤,揀較 súi--ê- ō ͘ 。 阿雄, tsit...

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第二課 來散步
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第二課     來散步 阿公是 1 ê 公務員, tiàm-t ī 鎮公所上班,非常無閒,早起時罕得陪阿媽做夥運動,平常時阿媽攏家己去學校散步, se ̍ h 運動埕, tn ̄ g 著禮拜日 ti ō 叫我 kap 伊鬥陣, s ū n-sùa 講一寡古早 ê 代誌 h ō ͘ 我聽,感覺 tsiâ ⁿ 趣味,閣會當 kap 阿媽學講台語。 今年熱 -- 人阿公退休,閒閒無代誌,阿媽 ti ō 招伊做夥運動,去學校 se ̍ h 運動埕,阿公講按呢散步運動實在 b ē -bái ,...

Post has attachment
老大人搪著想空想縫 Lah-jih_20180328
老大人搪著想空想縫             Lah-jih_20180328 「 P ŏ ng 」一下, he 跋落塗跤 ê 聲音比人 ê 哀叫較細,一个 ióng-khiàn-khiàn 騎鐵馬 ê 老大人,雄雄跋落馬跤,雙手 phóng 跤頭趺,「 aih-a ̍ h- ŏ e ! aih-a ̍ h- ŏ e !」哀無停。 已經超過老大人 hit 台 o ͘ -tó ͘ -bái 雄雄斡倒轉來:「阿伯!你有要緊 --bò ͘ ?」 老大人 chiâ ⁿ 古意:「應該無啥要緊 --lah !」坐 tiàm...

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第一課 老阿婆
輕輕鬆鬆讀台語 第八單元 第一課     老阿婆 阿爸 ê 阿姆,我叫阿婆,阿婆歲頭真正濟,今年已經 80 外歲,身體勇健攏 kap 阮講台灣話,真好聽閣真心適。 有 1 工,我 kap 伊滾笑講: 「阿婆!我 beh kap 你講北京語好 -- 無?」 「 He 我也無學,講 b ē 輾轉,真歹聽,我看 mài 較著。」 我講:「阿婆!無要緊,我講 1 句你 tùe 我講 1 句,按呢 ti ō 講會輾轉。」 阿婆講:「講 m ̄ 著 m ̄ thang k ā 我笑 - ō ͘ !」 『老師』「 l ...

Post has attachment
輕輕鬆鬆讀台語 第七單元 第十三課 春天到--à
輕輕鬆鬆讀台語 第七單元 第十三課 春天到 --à 春天到 --à !草仔 puh 新芽,草埔青青青,綠色土地歡歡喜喜。 春天到 --à !樹仔發新芛,白雲白白白,藍色天頂清清氣氣。 春天到 --à !鳥仔唱歌詩,飛到 kûan-kûan-kûan ,談情說愛嬉嬉嘩嘩。 春天到 --à !稻仔 tng 青翠,向望濟濟濟,農夫面色歡歡喜喜。田蛤仔 ki-ki
ko ̍ p-ko ̍ p ,講啥物貨。 春天到 --à !囡仔走相 jiok ,心情爽爽爽,讀冊 tshit-thô 快快樂樂,跳懸跳低。 【註解】: ...
Wait while more posts are being loaded