Profile cover photo
Profile photo
Biuro Rachunkowe GFIN
251 followers
251 followers
About
Posts

Ruszył portal przeznaczony do składania dokumentów finansowych do KRS

Z dniem 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad przekazywania dokumentów finansowych do KRS. Ich złożenie obecnie może następować wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. Tego samego dnia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości został udostępniony nowy portal służący do bezpłatnego zgłoszenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych (system dostępny jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/). Z chwilą złożenia dokumentów finansowych do KRS takie repozytorium będzie tworzone dla danego podmiotu.

Nowe zasady dotyczą także trybu informowania sądu rejestrowego o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Stosowne oświadczenie składają spółki jawne i partnerskie, o ile zgodnie z przepisami nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i nie czynią tego dobrowolnie. Nowy system umożliwia również złożenie zgłoszenia dotyczącego takiej informacji.

Co ważne, do 30 września 2018 r. przekazywanie dokumentów finansowych do KRS drogą elektroniczną może następować w uproszczony sposób. Do zgłoszenia (wniosku) można bowiem dołączyć kopie dokumentów finansowych podpisane kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 28 lutego 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytania naszego Wydawnictwa) wyjaśniło, że system teleinformatyczny będzie przyjmował elektroniczne kopie dokumentów finansowych sporządzonych i podpisanych (źródłowo) w postaci papierowej (skany). Skany stanowić będą załączniki do zgłoszenia (wniosku) składanego w nowym trybie (tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 albo ust. 7 ustawy o KRS).

W przypadku niemożności skorzystania z drogi zgłoszenia dokumentów finansowych w nowym trybie (np. brak PESEL) dokumenty sprawozdawcze będą mogły zostać złożone wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty. Wniosek ten na zasadach ogólnych zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy. W tym przypadku będą pobierane opłaty za przyjęcie dokumentów i ogłoszenie w MSiG (łącznie 140 zł). Źródło GOFIN
Add a comment...

Od 1 kwietnia 2018 r. nowi podatnicy z kasami rejestrującymi
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Określone w tym rozporządzeniu zwolnienia obowiązują do 31 grudnia 2018 r.

W § 4 rozporządzenia (tak jak było do końca 2017 r.) zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Do przepisu tego dodano czynności, które zostały objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dotyczy to usług:

kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
W przypadku podatników, którzy:

po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kontynuują lub rozpoczną wykonywanie tych usług, ich świadczenie zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania jedynie do dnia 31 marca br.,

przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia tych usług, a następnie, po 1 stycznia br., rozpoczną świadczenie tych usług do dnia 31 marca br. – ich świadczenie zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca br.
Powołane regulacje dotyczące terminu stosowania kasy przez podatników rozpoczynających (i kontynuujących) wykonywanie tych usług stosuje się odpowiednio w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 39 załącznika lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Oznacza to, że w przypadku podatników świadczących te usługi i korzystających ze zwolnienia ze względu na formę dokonywanej zapłaty lub ze względu na strukturę sprzedaży, obowiązek rejestrowania sprzedaży tych usług nastąpi 1 kwietnia 2018 r.

Przy czym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień. Przewidziano w nim zwolnienie dla podatników świadczących usługi w zakresie wymiany walut z obligatoryjnego obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie do końca 2018 r. zwolnienia z obowiązku stosowania kas pozwoli na ewentualne skorzystanie przez te podmioty z możliwości zastosowania nowego rodzaju kas, tzw. kas on-line, których wdrożenie przewidziane jest w 2019 r. Źródło GOFIN
Add a comment...

Jak udzielać opieki nad dzieckiem od 2016 r.

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik będzie mógł dokonać wyboru, czy chce korzystać ze zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat w dniach czy godzinach. Zgodnie z nowymi przepisami pracownik będzie miał prawo do 2 dni lub 16 godzin takiego zwolnienia. Wprowadzenie możliwości uzyskania zwolnienia na opiekę na dziecko w wymiarze godzinowym pozwoli na korzystanie z niego tylko przez część dnia pracy, co w wielu przypadkach jest wystarczające.
Obecnie pracownik będący rodzicem dziecka ma prawo do 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w ciągu roku (art. 188 Kodeksu pracy). Zwolnienie to – określane jako opieka nad zdrowym dzieckiem – przysługuje do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Wymiar zwolnienia jest niezależny od liczby dzieci. Dwa dni wolnego przysługują rodzicom wychowującym zarówno jedno, jak i dwoje czy troje dzieci. Opieka na dziecko nie zależy również od wymiaru czasu pracy w dniu wykorzystywania zwolnienia. Należy go udzielać na dni, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dniami pracy pracownika w pełnym wymiarze dziennym.
Za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Niewykorzystane w roku kalendarzowym zwolnienie przeznaczone na opiekę nad dzieckiem nie „przechodzi” na rok następny, tylko wygasa z końcem roku. Z początkiem kolejnego roku pracownik ma prawo do 2 dni zwolnienia z tego tytułu (oczywiście jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze wskazanego wieku). Prawo do tego zwolnienia przysługuje pracownikowi od dnia podjęcia pracy. Nie ma przy tym znaczenia ani to, w jakim miesiącu pracownik rozpoczął pracę, ani rodzaj umowy o pracę. Źródło Infor
Add a comment...

Od 2016 r. zgłoszenie VAT-R na nowym formularzu

Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Projektowane przepisy wprowadzają nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R został oparty na dotychczasowym wzorze. Zmiany w formularzu wynikają głównie ze zmian w ustawie o VAT wprowadzonych nowelizacją Ordynacji podatkowej, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Od nowego roku zmieni się bowiem właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług. Będzie miała zastosowanie zasada, zgodnie z którą właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego będzie określana:
dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby podatnika, 
dla osób fizycznych (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie) - według miejsca zamieszkania.
Z dotychczasowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R będzie można korzystać do 30 czerwca 2016 r. Jednakże zgłoszenia według dotychczasowego wzoru będą składane:
do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby - przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - przez osoby fizyczne,
do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście - przez podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Źródło Infor
Add a comment...

Odsetki od zaległości podatkowych na nowych zasadach

W 2016 r. ustawodawca zdecydował o obniżeniu stawek odsetek od zaległości podatkowych w przypadku dobrowolnego dokonania korekty i zapłaty zaległości przez podatnika. Podatnicy dokonujący takiej korekty zapłacą odsetki w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Natomiast podatnicy, którzy dokonają korekty i zapłaty zaległego podatku dopiero po interwencji organu podatkowego, zapłacą odsetki podwyższone według stawki wynoszącej 150% stawki odsetek za zwłokę.
W 2016 r. będą obowiązywały trzy kategorie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:
stawka podstawowa określana na obecnie obowiązujących zasadach,
stawka obniżona – w wysokości 50% stawki podstawowej (obecnie obowiązuje stawka obniżona w wysokości 75% stawki podstawowej),
stawka podwyższona – w wysokości 150% stawki podstawowej (obecnie przepisy nie przewidują takiej stawki).
Aby skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę, podatnik będzie musiał spełnić łącznie dwa warunki:
złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
zapłacić zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Podwyższona stawka odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej, ma być stosowana wobec podatników VAT i akcyzy, którzy:
nie składają deklaracji i nie płacą podatku – co zostanie ujawnione przez organy podatkowe,
zaniżają wysokość deklarowanego zobowiązania (zawyżają kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku), co zostanie ujawnione przez organy podatkowe,
złożą korektę deklaracji dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (lub po zakończeniu kontroli) albo w związku z podjęciem przez organ czynności sprawdzających.
Stawka podstawowa odsetek za zwłokę będzie obowiązywała w tych przypadkach, w których nie będzie miała zastosowania stawka obniżona lub podwyższona. Żródło Infor
Add a comment...

Będzie Centralny Rejestr Podatników

Pod koniec pierwszego kwartału 2016 r. może zacząć działać Centralny Rejestr Podatników. Znajdą się w nim m.in. informacje o zobowiązaniach podatkowych firm. Jego utworzenie ma na celu ograniczenie skali wyłudzeń podatkowych w Polsce.
Rejestr zostanie wprowadzony w drodze nowej ustawy o VAT, noweli o CIT i ustawie o opodatkowaniu marketów. Ma dotyczyć wszystkich podatników, zarówno dużych, jak i małych firm. "Dzięki rejestrowi będziemy wiedzieli, czy firma, która występuje o zwrot VAT i przedstawia faktury związane z kosztami, naprawdę istnieje. W ten sposób uszczelniony zostanie system podatkowy w Polsce" - tłumaczy poseł Henryk Kowalczyk.
Według niego rejestr mógłby zacząć działać pod koniec pierwszego kwartału 2016 r.
Z projektu ustawy dotyczącego opodatkowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wynika, że rejestr będzie prowadzić minister finansów. We wniosku o wpisanie do rejestru firmy będą musiały podać m.in.:
pełną nazwę podatnika,
w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko,
formę prawną podatnika niebędącego osobą fizyczną,
NIP,
KRS,
adres,
informację czy było się płatnikiem podatku akcyzowego, a także
informacje o wysokości zobowiązań z tytułu VAT, PIT, CIT czy podatku od nieruchomości.
Minister finansów ma dokonywać wpisu do rejestru. Gdy jednak zaprzestanie się działalności objętej rejestrem, trzeba będzie złożyć wniosek o wykreślenie z CRP. Na podatniku będzie ciążył również obowiązek złożenia w terminie 14 dni wniosku aktualizacyjnego, jeśli doszło do zmian danych wcześniej zgłoszonych we wniosku rejestracyjnym.
Wpis do Centralnego Rejestru Podatników ma podlegać opłacie stałej w wysokości 200 zł. Takiej samej opłacie ma podlegać wniosek o przedłożenie danych aktualizacyjnych. Dochody z tytułu opłaty będą dochodem budżetu państwa.
Ustawa wprowadza przepis szczególny, na mocy którego organ prowadzący Centralny Rejestr może udostępnić wrażliwe dane na żądanie: Policji, ABW, CBA lub innych służb. Źródło: Polska Agencja Prasowa
Add a comment...

Pracownicy chętnie korzystają z urlopów rodzicielskich

Wprowadzony w 2013 r. urlop rodzicielski dał rodzicom możliwość przebywania z dzieckiem aż do 52 tygodni. Urlopy dla rodziców cieszą się coraz większą popularnością. We wrześniu tego roku z urlopów rodzicielskich skorzystało 135,6 tys. rodziców. To o ponad 8 tys. więcej niż rok wcześniej. Na urlopie ojcowskim w tym czasie było prawie 25 tys. ojców, czyli o prawie 1,5 tys. więcej niż we wrześniu 2014 r.
W całym 2014 r.  z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 631 tys. rodziców, w tym 471,9 tys. kobiet i 159,3 tys. mężczyzn. Z urlopów rodzicielskich skorzystało prawie 316 tys. osób. W 2015 roku do września z urlopów skorzystało już 565 tys. osób, w tym prawie 300 tys. z urlopów rodzicielskich.
Również z zarezerwowanych tylko dla ojców dwutygodniowych urlopów panowie korzystają coraz częściej. Urlop ojcowski wykorzystać można przez pierwszy rok życia dziecka i może on trwać do 2 tygodni. W 2015 roku skorzystało z nich 111,5 tys. mężczyzn.
Rodzice mogą skorzystać z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego macierzyńskiego oraz 26 rodzicielskiego. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani zwolnić rodzica w jego trakcie. Ustawa o urlopach wprowadziła również możliwość powrotu do pracy na część etatu. Rodzic, który zdecyduje się na półroczy urlop, dostaje zasiłek w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli z czasem zdecyduje się go przedłużyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie 60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu, dostanie przez cały rok urlopu 80 proc. wynagrodzenia.
Z urlopów rodzicielskich obecnie mogą korzystać jedynie osoby opłacające składki. To matki i ojcowie zatrudnieni na umowach o pracę oraz na zleceniach (o ile opłacają dobrowolne składki). Od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. To blisko 125 tys. osób. 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło. Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Add a comment...

Będzie nowy podatek od transakcji finansowych

W wyniku wprowadzenia podatku od transakcji finansowych budżet zyskałby 1,7 mld zł w pierwszym roku obowiązywania tego podatku - szacują jego autorzy. Projekt zakłada, że zasadnicza stawka podatku od transakcji wynosiłaby 0,14 proc.
Autorzy projektu dotyczącego podatku od transakcji finansowych zwracają uwagę, że "kierując się zasadą proporcjonalności" również obrót instrumentami finansowymi musi realnie podlegać opodatkowaniu. Nie istnieje bowiem jakiekolwiek uzasadnienie dla dotychczasowego stanu uprzywilejowania.
Podatkiem byłyby objęte przede wszystkim instytucje finansowe, które dokonują transakcji finansowych w ramach podstawowej działalności. Obowiązek podatkowy miałby powstawać z chwilą zawarcia umowy dotyczącej transakcji.
Podatkowi będą podlegać takie transakcje jak:
odpłatne nabycie instrumentów finansowych;
odpłatne zbycie instrumentów finansowych;
wymiana instrumentów finansowych;
udzielenie i zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych;
zawarcie umowy powodującej powstanie lub dotyczącej instrumentów pochodnych;
transakcje polegające na czynnościach prawnych lub faktycznych dokonywanych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, mających za przedmiot prawa do dysponowania instrumentami finansowymi albo prowadzących do przekazania ryzyka związanego z tymi instrumentami finansowymi.
"Celem projektodawcy było objęcie opodatkowaniem tych transakcji, które zasadniczo mają charakter inwestycyjny, a jednocześnie wiąże się z nimi większe niż standardowe ryzyko spekulacyjne" - piszą autorzy w uzasadnieniu.
Nie objęto więc podatkiem transakcji, które:
stanowią podstawowe źródło pozyskiwania kapitału inwestycyjnego lub
służą celom konsumpcyjnym albo
umożliwiają bezpieczne akumulowanie oszczędności.
Z podobnego powodu podatkiem nie objęto pożyczek środków pieniężnych i kredytów oraz produktów depozytowych. Objęto nim natomiast "instrumenty o charakterze wybitnie spekulacyjnym, zwłaszcza instrumenty pochodne".
Z podatku będą natomiast zwolnione transakcje szczególnie istotne dla
zapewnienia stabilności rynku finansowego,
zarządzania długiem publicznym, czy
wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
Stawka podatku ma wynosić 0,14 proc. Jedynie w przypadku transakcji instrumentami pochodnymi miałaby wynosić 0,07 proc. "W przypadku instrumentów pochodnych stawka jest znacząco niższa z uwagi na zastosowanie jej do wartości nominalnej instrumentu, a nie jego ceny" - tłumaczą autorzy projektu.
W myśl projektu ustawy transakcja finansowa będzie podlegać opodatkowaniu, jeżeli przynajmniej jedna z jej stron ma siedzibę na terytorium Polski. Tym niemniej podatkiem będą objęte także te transakcje, które dokonywane są na terytorium Polski, pomimo że ich strony nie mają siedziby w naszym kraju
Podatek miałby być rozliczany miesięcznie. Trzeba by go było wpłacać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Źródło: Polska Agencja Prasowa
Add a comment...

MPiPS: przepisy przejściowe do umów terminowych

Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej limit czasowy 33 miesięcy, w ramach którego będzie możliwe zatrudnienie pracownika na czas określony, będzie liczony od dnia wejścia w życie nowelizacji przepisów, tj. od 22 lutego 2016 r. Dotyczy to zarówno umów trwających w tym dniu, jak i zawieranych po tej dacie. Takie stanowisko resort pracy zaprezentował w swoich wyjaśnieniach w październiku 2015 r.
Ministerstwo Pracy stoi również na stanowisku, że okres zatrudnienia, od którego będzie zależeć długość okresu wypowiedzenia umów na czas określony, będzie ustalany:
w przypadku umów trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji - od 22 lutego 2016 r., 
w przypadku umów zawartych po tej dacie - z uwzględnieniem poprzednich okresów (również z uwzględnieniem okresów zatrudnienia przed wejściem w życie przepisów nowelizacji).
Przykład
Pracownik został zatrudniony na czas określony od 24 lutego 2016 r. Wcześniej był już zatrudniony u tego pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. 4 kwietnia 2016 r. pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę. Okres wypowiedzenia pracownika będzie wynosi 3 miesiące, ponieważ był on już zatrudniony u tego pracodawcy w sumie ponad 3 lata. Źródło Infor
Add a comment...

Założenie profilu informacyjnego korzystne dla płatnika

Płatnicy składek mają obowiązek do 31 grudnia 2015 r. założenia profilu informacyjnego na PUE. Obowiązek ten wynika z wprowadzenia od 2016 r. e-zwolnień lekarskich. Podstawową korzyścią dla płatnika składek, który będzie miał profil na PUE, jest otrzymanie elektronicznej wiadomości o wystawieniu pracownikowi e-ZLA niezwłocznie po tym fakcie. Równocześnie samo zwolnienie (elektroniczny dokument) zostanie wysłane do skrzynki odbiorczej na profilu informacyjnym.
W dotychczasowej skrzynce odbiorczej płatnika przewidywane jest wydzielenie miejsca, w którym widoczne będą elektroniczne dokumenty zaświadczeń lekarskich wysłane na jego profil. Zapewniona zostanie opcja eksportu e-ZLA w formacie XML lub CSV.
Dokument elektroniczny otrzymany na profilu będzie podstawą do ustalenia uprawnień i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Znacznie ułatwi to życie płatnikom składek wypłacającym zasiłki. Wczesne otrzymanie zwolnienia pozwoli bowiem na bieżąco właściwie rozliczyć składki i świadczenia oraz uniknąć wielu korekt dokumentów rozliczeniowych.
Zwolnienia elektroniczne nie wymagają od pracownika ich dostarczania pracodawcy. Zniknie więc problem sankcji za opóźnienie. Dzięki temu pracodawca i pracownik unikną również ewentualnych obniżeń zasiłków.
Dokument e-ZLA umożliwia pracodawcy szybszą kontrolę poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku krótkich zwolnień, które są często dostarczane już po upływie czasu, na który były wystawione.
Na profilu płatnika na PUE zostanie dodana zakładka, w której będą widoczne dane o zwolnieniach ubezpieczonych. W tym miejscu zostaną umieszczone dodatkowe funkcjonalności umożliwiające np. wypełnienie elektronicznego wniosku do ZUS o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.
Na profil płatnika składek będzie przekazywane również informacja o unieważnieniu błędnego zwolnienia i wystawione poprawne zwolnienie.
Jednak płatnik składek ma z profilu na PUE znacznie większe korzyści:
są tam dostępne salda rozliczeń z ZUS,
widać zestawienie deklaracji i wpłat za ostatnich 12 miesięcy, łatwo można więc sprawdzić, czy bieżące dokumenty wpłynęły już do ZUS,
widać dane płatnika i wszystkich jego ubezpieczonych, tak jak są one zapisane w systemie ZUS - umożliwia to sprawdzenie i ewentualne skorygowanie danych w kartotekach płatnika (np. w systemie kadrowo-księgowym).
w zakładce Korespondencja można sprawdzić, czy ZUS wysyłał jakieś pisma, np. zawiadomienie o błędach w dokumentach.
Dla małych firm (do 100 ubezpieczonych) najważniejszy jest jednak dostęp do e-Płatnika. Źródło Infor
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded