Profile cover photo
Profile photo
shope farsi
شاپرفا
شاپرفا
About
Posts

Post has attachment
طرح احداث واحد بسته بندی عسل: طرح احداث واحد بسته بندی عسل | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 15 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد https://shoperfa.com/product/4826/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%b3%d9%84/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
طرح پرورش و پرواربندی گوساله: طرح پرورش و پرواربندی گوساله | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 17 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد https://shoperfa.com/product/4828/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
طرح بسته بندی عسل: طرح بسته بندی عسل | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 15 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد https://shoperfa.com/product/4826/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%b3%d9%84/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی: پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی | تعداد صفحات: 118 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC https://shoperfa.com/product/4825/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%88%db%8c/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام: پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام | تعداد صفحات: 85 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC https://shoperfa.com/product/4822/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%86%d9%85%da%a9-%d9%86%d9%85%da%a9%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%85/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
پروژه مخازن گاز میعانی: پروژه مخازن گاز میعانی | تعداد صفحات: 140 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC https://shoperfa.com/product/4821/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c%d8%b9%d8%a7%d9%86%db%8c/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری: پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری | تعداد صفحات: 70 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC https://shoperfa.com/product/4820/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d9%84-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD): پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD) | تعداد صفحات: 80 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC https://shoperfa.com/product/4819/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-ubd-/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
پروژه مانده یابی (Fishing): پروژه مانده یابی (Fishing) | تعداد صفحات: 74 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC https://shoperfa.com/product/4818/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-fishing/0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار: پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار | تعداد صفحات: 86 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC https://shoperfa.com/product/4817/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a2%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%b1/0
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded