Profile cover photo
Profile photo
สนทรียสนทนา การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
13 followers -
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

13 followers
About
Posts

Post has attachment
สุนทรียสนทนา ตอนการให้บริการ
Add a comment...

Post has attachment
สุนทรียสนทนาเพื่อการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับการสัมภาษณ์อาจารย์มาหามะรอสลี แมยู หัวหน้าสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
Add a comment...

Post has attachment
สุนทรียสนทนา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Add a comment...

Post has attachment
สุนทรียสนทนา เรื่องการให้บริการ
https://youtu.be/hnAGF5Fi2lc
Add a comment...

Post has attachment
อีกหนึ่งครั้งกับ สนทรียสนทนา การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สนทนากับ ผศ.มะดาโอะ ปูเต๊ะ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเด็นการบริหารงานวิจัยของสาขาวิชา
https://youtu.be/9JJxf5y7rfk
Add a comment...

Post has attachment
สุนทรียสนทนาเพื่อการจัดการความรุ้ด้านการวิจัย ผู้ให้สัมภาษณ์คือ ดร อิสมาอีล ราโอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
https://youtu.be/LLtQ5zagffc
Add a comment...

Post has attachment
รายการสุนทรียสนทนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับการสัมภาษณ์ ผศ.มะดาโอะ ปูเตะ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในประเด็นด้านการวิจัย
https://youtu.be/w4GB0OURJXM
Add a comment...

Post has attachment
สุนทรียสนทนาเพื่อการจัดการความรุ้ด้านการ­วิจัย ผู้ให้สัมภาษณ์คือ อ.รอมลี เจะดอเลาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
https://youtu.be/6xUAA-y-q0w
Add a comment...

Post has attachment
สนทนากับ ผศ.ดร.แวยูโซะ สิเดะ อาจารย์ประจำคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ในประเด็นการวิจัย
https://youtu.be/jJQaI6MuTfc
Add a comment...

Post has attachment
รายการสุนทรียสนทนา การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี แลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์นูซานา ปะกียา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน
https://youtu.be/LOpzcm4AMdE
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded